Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

La asignatura ofrece una aproximación epistemológica al concepto de literatura hispanoamericana y propone, en la concreción de los textos producidos, una articulación de sus principales tendencias a lo largo del tiempo, en conexión con el discurso del pensamiento, la realidad sociohistórica y las corrientes más influyentes de la literatura universal.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2023-24

GRAU EN HUMANITATS

 

Competències generals del títol (CG)

 • CG10 : Reconeixement de la diversitat cultural i de la igualtat d'oportunitats.
 • CG2 : Competències informàtiques i informacionals.
 • CG3 : Competències en comunicació oral i escrita.
 • CG4 : Raonament crític.
 • CG5 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG6 : Capacitat de treball en equip.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Conèixer el comportament humà en societat mitjançant mètodes i tècniques d'anàlisis específiques i d'aquesta manera desenvolupar un compromís ètic amb la igualtat de gènere i una especial capacitat per a les relacions interpersonals.
 • CE2 : Conèixer la història i els grans corrents artístics i filosòfiques de la humanitat, amb particular atenció a les arrels clàssiques sobre les quals s'assenta la realitat cultural europea, i ser capaç de transmetre-les mitjançant la promoció del valor social de la cultura.
 • CE5 : Valorar i interpretar la diversitat cultural pròpia de la Comunitat Valenciana, contrastant la cultura pròpia d'aquest territori amb altres cultures amb les quals s'estableixen relacions i contactes, mitjançant l'ús de les llengües oficials com a llengües vehicular.
 • CE8 : Adquirir habilitats per a elaborar i exposar continguts relacionats amb les ciències humanes i socials orientats a la seua divulgació i a la formació de l'alumnat d'ensenyament secundari, mitjançant la destresa personal i de les TIC.

 

GRAU EN FILOLOGIA CATALANA

 

Competències generals del títol (CG)

 • CG2 : Capacitat per a comprendre el paper del llenguatge en la construcció de l'ésser humà com a membre actiu d'una comunitat lingüística i cultural i relacionar-lo amb la funció de l'individu en la societat.
 • CG3 : Capacitat de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi.
 • CG4 : Capacitat per a gestionar i per a usar els recursos aportats per les tecnologies de la informació i la comunicació i per a aplicar-los a les indústries de la llengua i la literatura.
 • CG5 : Ser capaç de conèixer les principals etapes, moviments, autors i obres de la literatura de la segona llengua.
 • CG7 : Compromís social con la igualtat entre homes i dones, la pluralitat i diversitat de realitats de la societat actual, la pau i la democràcia.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA1 : Capacitat per a comunicar-se en una segona llengua en situacions comunicatives (orals i escrites) de manera que l'alumnat adquirisca un nivell equivalent al B1 del marc comú de referència europeu.
 • CGUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
 • CGUA3 : Ser capaç d'una comunicació efectiva i un coneixement lingüístic en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana (llengua castellana o llengua catalana) en l'àmbit de la seua disciplina.

 

Competències específiques (CE)

 • CE9 : Capacitat per a identificar els corrents de la crítica literària, les seues categories, conceptes i nomenclatura com un element clau per al desenvolupament de la capacitat crítica i analítica del text (literari, cinematogràfic, publicitari), en tant que manifestació creativa i reflex del context sociocultural.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Obtenir un coneixement global dels grans corrents literaris i culturals de l'Amèrica hispànica des de 1492 fins al segle XIX.
 • Fer una aproximació a un autor i obra del segle XX a través del treball de l'assignatura.
 • Desenvolupar la lectura crítica dels textos seleccionats com més representatius  i propiciar l'establiment de relacions entre ells, amb la finalitat d'aconseguir la percepció de la literatura hispanoamericana com a entramat de textos i experiències de cultura.
 • Adquirir un coneixement global dels processos històrics i culturals hispanoamericans per a poder abordar els textos que els defineixen.
 • Adquirir una visió global del desenvolupament i l'evolució de la literatura hispanoamericana en la seua història colonial, emancipadora i contemporània, conèixer els principals corrents i moviments literaris que s'hi desenvolupen, i comprendre aquest desenvolupament i aquest context a través de les obres literàries que les representen.
 • Conèixer els exemples més significatius d'autors i textos hispanoamericans, atenent al seu context historicocultural.
 • Promoure la recerca i el coneixement de la bibliografia principal.
 • Desenvolupar un coneixement ampli sobre la història de la literatura hispanoamericana en la seua globalitat.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

Desde el planteamiento de un enfoque panorámico, con clases magistrales que traten al mismo tiempo de ser interactivas, los objetivos principales de la asignatura son los siguientes:

 • Obtener un conocimiento global de las grandes corrientes literarias y culturales de la América hispánica, desde 1492 hasta el siglo XX, a través de los contenidos teóricos de la asignatura y de la selección de textos que los ejemplifica.
 • Realizar un acercamiento a un autor y obra del siglo XX a través del trabajo de la asignatura.
 • Desarrollar la lectura crítica de los textos seleccionados como más representativos y propiciar el establecimiento de relaciones entre ellos, con el fin de lograr la percepción de la literatura hispanoamericana como entramado de textos y experiencias de cultura.

Lo deseable es que al final de las clases el estudiante pueda:

 • Tener un conocimiento global de los procesos históricos y culturales hispanoamericanos para poder abordar los textos que los definen.
 • Adquirir una visión global del desarrollo y la evolución de la literatura hispanoamericana en su historia colonial, emancipadora y contemporánea, conociendo las principales corrientes y movimientos literarios que en ella se desarrollan.
 • Comprender ese desarrollo y ese contexto a través de las obras literarias que las representan.
 • Conocer los ejemplos más significativos de autores y textos hispanoamericanos, atendiendo a su contexto histórico-cultural.
 • Promover la búsqueda y el conocimiento de la bibliografía principal.
 • Desarrollar un conocimiento amplio sobre la historia de la literatura hispanoamericana en su globalidad

 

 

Dades generals

Codi: 31620
Professor/a responsable:
MATAIX AZUAR, REMEDIOS
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ESPANYOLA, LINGÜÍSTICA GENERAL I TEORIA DE LA LITERATURA
  Àrea: LITERATURA ESPANYOLA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix