Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

Asignatura dedicada al análisis de la variedad geográfica de la lengua española en Hispanoamérica en relación a su estructura fonética, morfosintáctica y léxica, y, en general, ocupada del estudio de los hechos lingüísticos, geográficos y sociales.

Los alumnos/as podrán completar los conocimientos adquiridos durante el desarrollo de la asignatura Sociolingüística y Dialectología Españolas de carácter diastrático y diatópico con El español de América de tipo diatópico. Así mismo, podrán completar sus asignaturas de carácter sincrónico con esta en la que se contempla la diatopía.

La asignatura El español de América tiene una orientación teórico-práctica. Los contenidos teóricos de cada uno de los temas incluidos en la guía docente se expondrán de forma clara y ordenada durante el desarrollo de las clases teóricas, intentando en todo momento fomentar la participación del alumnado. Por ello, a través de la lección participativa, se pretenderá estimular su capacidad reflexiva sobre lo expuesto e incitarlo a que exprese sus propias ideas y juicios acerca de la materia tratada. El desarrollo de las clases teóricas incluirá asimismo la aplicación de los contenidos a casos concretos en cuyo análisis deberán participar también los alumnos/as.

Por otra parte, se explicarán unos ejemplos prácticos, relacionados con la materia tratada, muy similares a los que se le plantean en el trabajo teórico-práctico. Con estos ejemplos, los alumnos/as ponen en práctica los conocimientos adquiridos durante el desarrollo de las clases teóricas y los aplican a casos concretos.

Los materiales estarán a disposición del alumnado por medio del Campus Virtual  y por la Plataforma Multimedia.

Los alumnos/as podrán participar también en distintos foros temáticos y en debates relacionados con los diferentes temas tratados. En ellos podrán exponer todas aquellas dudas que les vayan surgiendo y compartir con sus compañeros/as los conocimientos teóricos adquiridos.

Finalmente, se le recomendará al alumnado que, para todas aquellas dudas que no haya planteado o para tratar cuestiones de forma más detallada, haga uso de las horas de tutoría que la profesora haya fijado o recurra a las tutorías virtuales, a través del Campus Virtual de la Universidad de Alicante o de la Plataforma Multimedia.

 

 

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2023-24

GRAU EN FILOLOGIA CATALANA

 

Competències generals del títol (CG)

 • CG2 : Capacitat per a comprendre el paper del llenguatge en la construcció de l'ésser humà com a membre actiu d'una comunitat lingüística i cultural i relacionar-lo amb la funció de l'individu en la societat.
 • CG3 : Capacitat de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi.
 • CG4 : Capacitat per a gestionar i per a usar els recursos aportats per les tecnologies de la informació i la comunicació i per a aplicar-los a les indústries de la llengua i la literatura.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
 • CGUA3 : Ser capaç d'una comunicació efectiva i un coneixement lingüístic en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana (llengua castellana o llengua catalana) en l'àmbit de la seua disciplina.

 

Competències específiques (CE)

 • CE12 : Capacitat per a comprendre, valorar i aprofitar el plurilingüisme amb una actitud favorable al procés de normalització del català, per a participar de la diversitat cultural i lingüística, així com també potenciar-l+B1729o per a un millor desenvolupament social de la llengua.

 

GRAU EN ESPANYOL: LLENGUA I LITERATURES

 

Competències genèriques de grau

 • CG1 : Ser capaç de dominar les teories, perspectives i conceptualitzacions clau per a la construcció del marc teòric de les disciplines lingüístiques i literàries aplicades a la llengua espanyola i a la seua literatura com a expert en aquesta matèria i en els diferents perfils professionals.
 • CG2 : Capacitat per a comprendre el paper del llenguatge en la construcció de l'ésser humà com a membre actiu d'una comunitat lingüística i cultural i relacionar-ho amb la funció de l'individu en la societat.
 • CG3 : Ser capaç de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi.

 

Competències genèriques de la UA

 • CUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
 • CUA3 : Ser capaç d'expressar-se correctament de manera oral i per escrit en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana en l'àmbit de la seua disciplina.

 

Competències específiques (CE):>>conceptuals

 • CC10 : Conèixer les característiques pragmàtic-textuals i discursives de la Llengua espanyola per a ser capaç d'utilitzar, transmetre i aplicar aquests coneixements a l'anàlisi, la comprensió i la producció de l'espanyol en les seues manifestacions orals i escrites.
 • CC11 : Ser capaç d'identificar i analitzar les variants de registre, diatòpiques i diastràtiques de la llengua espanyola com a individu integrant d'una comunitat lingüística diversa geogràfica, social i culturalment, reconeixent el valor i la riquesa d'aquesta variació com a patrimoni de tots els parlants de l'espanyol.
 • CC5 : Capacitat per a comunicar en la llengua de l'especialitat (espanyol) i en una segona llengua en situacions orals i escrites per a fer viable la comunicació fluida en els mitjans professionals i acadèmics en els quals l'alumne exercirà la seua activitat en el futur.
 • CC7 : Conèixer les característiques morfosintàctiques de la llengua espanyola per a ser capaç d'utilitzar, transmetre i aplicar aquests coneixements a l'anàlisi, la comprensió i la producció de l'espanyol en les seues manifestacions orals i escrites.
 • CC8 : Conèixer les característiques fonètiques i fonològiques, de la Llengua espanyola per a ser capaç d'utilitzar, transmetre i aplicar aquests coneixements a l'anàlisi, la comprensió i la producció de l'espanyol en les seues manifestacions orals i escrites.
 • CC9 : Conèixer les característiques lexicosemàntiques de la llengua espanyola per a ser capaç d'utilitzar, transmetre i aplicar aquests coneixements a l'anàlisi, la comprensió i la producció de l'espanyol en les seues manifestacions orals i escrites.

 

Competències específiques (CE):>>procedimentals

 • CP18 : Ser capaç d'utilitzar el model estàndard de la llengua espanyola, així com els mecanismes de creació i innovació lèxica com a membre actiu d'una societat en constant evolució, per a adequar la llengua espanyola a les necessitats comunicatives dels seus parlants.
 • CP20 : Capacitat per a utilitzar els recursos i materials pertinents (repertoris bibliogràfics, diccionaris, obres de referència, edicions crítiques, traduccions i TIC) com un aprendiente autònom capaç de controlar el propi procés d'aprenentatge i de progressar-hi de manera independent.
 • CP21 : Ser capaç de desenvolupar explicativa i argumentativament els continguts teòrics i pràctics de la llengua i la literatura espanyola en el paper de coneixedor i transmissor així com assessorar oralment i per escrit en relació amb el coneixement adquirit.

 

Competències específiques (CE):>>actitudinals

 • CA22 : Ser capaç de valorar i aprofitar el plurilingüisme i la multiculturalitat com a agent social partícip en la construcció d'una societat plural i tolerant a partir de la pròpia configuració multicultural del món hispànic.
 • CA23 : Ser capaç de mostrar una actitud crítica i autocrítica en el procés d'aprenentatge.
 • CA24 : Capacitat per a mostrar compromís social amb la igualtat entre homes i dones, la pluralitat i diversitat de realitats de la societat actual, la pau i la democràcia.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Conceptuals

 • Identificar i analitzar les varietats diatòpiques de l'espanyol, com a membre integrant d'una comunitat idiomàtica, amb especial atenció a l'espanyol d'Amèrica i reconèixer el valor i la riquesa d'aquesta variació com a patrimoni de tots els parlants.
 • Reconèixer les APLICACIONS i els coneixements necessaris per a treballar amb la varietat lingüística de l'espanyol d'Amèrica.
 • Descriure i explicar la varietat de l'espanyol d'Amèrica en l'ANÀLISI lingüística.
 • Identificar i analitzar estructures lingüístiques de l'espanyol d'Amèrica.
 • Interpretar els resultats de l'ANÀLISI de les estructures lingüístiques de l'espanyol d'Amèrica i cercar-ne les conclusions, l'origen i l'EXTENSIÓ.
 • Planificar grups d'INVESTIGACIÓ relacionats amb l'ANÀLISI lingüística de la llengua espanyola a Amèrica.
 • Reconèixer i aplicar estratègies pertinents per a la DIFUSIÓ científica.

Procedimentals

 • Identificar els recursos materials pertinents (bibliografia, diccionaris, obres de referència, edicions crítiques, TRADUCCIONS i TIC) com a alumne autònom i capaç de controlar el procés d'aprenentatge propi i de progressar-hi independentment.
 • Descobrir explicativament i argumentativa els continguts teòrics i pràctics de la llengua espanyola en el paper de coneixedor i transmissor, a més d'assessorar, oralment i per escrit, en relació amb el coneixement adquirit.

 Actitudinals

 • Defensar el multilingüisme i la multiculturalitat com a agent social partícip en la construcció d'una societat PLURAL i tolerant, a partir de la CONFIGURACIÓ multilingüe i MULTICULTURAL del món hispànic.
 • Defensar una actitud crítica i autocrítica en el procés de l'aprenentatge.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

1. Conocer el léxico hispanoamericano en profundidad y sus posibilidades interpretativas y de divulgación.

2. Tener amplia experiencia en la interpretación de los atlas lingüísticos de América.

3. Poseer una larga trayectoria en la docencia de temas lingüísticos hispanoamericanos.

 

 

Dades generals

Codi: 31554
Professor/a responsable:
NAVARRO CARRASCO, ANA ISABEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ESPANYOLA, LINGÜÍSTICA GENERAL I TEORIA DE LA LITERATURA
  Àrea: LLENGUA ESPANYOLA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix