Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

 

La asignatura pretende introducir al estudiante en el conocimiento de la literatura hispanoamericana desde la década de los 60 hasta finales del siglo XX, a través del examen del proceso histórico-cultural y del trazado de un panorama literario contextualizado por las circunstancias sociales, políticas y económicas correspondientes. 

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2023-24

GRAU EN FILOLOGIA CATALANA

 

Competències generals del títol (CG)

 • CG2 : Capacitat per a comprendre el paper del llenguatge en la construcció de l'ésser humà com a membre actiu d'una comunitat lingüística i cultural i relacionar-lo amb la funció de l'individu en la societat.
 • CG3 : Capacitat de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi.
 • CG4 : Capacitat per a gestionar i per a usar els recursos aportats per les tecnologies de la informació i la comunicació i per a aplicar-los a les indústries de la llengua i la literatura.
 • CG5 : Ser capaç de conèixer les principals etapes, moviments, autors i obres de la literatura de la segona llengua.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
 • CGUA3 : Ser capaç d'una comunicació efectiva i un coneixement lingüístic en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana (llengua castellana o llengua catalana) en l'àmbit de la seua disciplina.

 

Competències específiques (CE)

 • CE12 : Capacitat per a comprendre, valorar i aprofitar el plurilingüisme amb una actitud favorable al procés de normalització del català, per a participar de la diversitat cultural i lingüística, així com també potenciar-l+B1729o per a un millor desenvolupament social de la llengua.
 • CE9 : Capacitat per a identificar els corrents de la crítica literària, les seues categories, conceptes i nomenclatura com un element clau per al desenvolupament de la capacitat crítica i analítica del text (literari, cinematogràfic, publicitari), en tant que manifestació creativa i reflex del context sociocultural.

 

GRAU EN ESPANYOL: LLENGUA I LITERATURES

 

Competències genèriques de grau

 • CG1 : Ser capaç de dominar les teories, perspectives i conceptualitzacions clau per a la construcció del marc teòric de les disciplines lingüístiques i literàries aplicades a la llengua espanyola i a la seua literatura com a expert en aquesta matèria i en els diferents perfils professionals.

 

Competències genèriques de la UA

 • CUA3 : Ser capaç d'expressar-se correctament de manera oral i per escrit en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana en l'àmbit de la seua disciplina.

 

Competències específiques (CE):>>conceptuals

 • CC13 : Capacitat per a comprendre les característiques i l'evolució dels moviments i tendències literàries en espanyol com a manifestacions de l'activitat artística i creativa en llengua espanyola en qualitat d' individus coneixedors del paper d'aquestes manifestacions en la construcció del pensament.
 • CC14 : Ser capaç de comprendre el paper dels moviments i tendències dels gèneres literaris en llengua espanyola en la construcció del pensament literari clàssic i contemporani i valorar el seu impacte en l'àmbit social.

 

Competències específiques (CE):>>procedimentals

 • CP19 : Capacitat per a identificar els corrents crítics literaris, les seues categories, conceptes i nomenclatura, com a eina fonamental per a desenvolupar la capacitat d'anàlisi i crítica del text (literari, cinematogràfic, publicitari, etc.) en tant manifestació creativa i reflex del context sociocultural.
 • CP20 : Capacitat per a utilitzar els recursos i materials pertinents (repertoris bibliogràfics, diccionaris, obres de referència, edicions crítiques, traduccions i TIC) com un aprendiente autònom capaç de controlar el propi procés d'aprenentatge i de progressar-hi de manera independent.
 • CP21 : Ser capaç de desenvolupar explicativa i argumentativament els continguts teòrics i pràctics de la llengua i la literatura espanyola en el paper de coneixedor i transmissor així com assessorar oralment i per escrit en relació amb el coneixement adquirit.

 

Competències específiques (CE):>>actitudinals

 • CA22 : Ser capaç de valorar i aprofitar el plurilingüisme i la multiculturalitat com a agent social partícip en la construcció d'una societat plural i tolerant a partir de la pròpia configuració multicultural del món hispànic.
 • CA23 : Ser capaç de mostrar una actitud crítica i autocrítica en el procés d'aprenentatge.
 • CA24 : Capacitat per a mostrar compromís social amb la igualtat entre homes i dones, la pluralitat i diversitat de realitats de la societat actual, la pau i la democràcia.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

L'assignatura pretén introduir l'alumnat en el coneixement de la literatura hispanoamericana, des de la dècada dels 60 fins a finals del segle XX, a través de l'examen del procés historicocultural i del panorama literari contextualitzat per les circumstàncies socials, polítiques i econòmiques corresponents. Es parteix, per tant, d'un enfocament panoràmic per a l'assignatura i, en la mesura del possible, d'un plantejament interactiu de les classes. Com a objectius principals de l'assignatura hi ha promoure la lectura crítica dels textos proposats i propiciar l'establiment de relacions entre aquests, amb la finalitat d'aconseguir la percepció de la literatura hispanoamericana com a entramat de textos i experiències de cultura, i no com a mera suma de noms i títols prestigiosos. L'objectiu és que, en acabar el curs, l'estudiant puga:

 • Conèixer els trets i esdeveniments principals la societat i la cultura hispanoamericana del període estudiat.
 • Poder traçar el desenvolupament i l'evolució de la literatura hispanoamericana del període estudiat, coneixent-ne els principals corrents i moviments literaris i les relacions diacròniques i sincròniques que mantenen.
 • Comprendre el desenvolupament i el context esmentats a través de les obres literàries que produeixen.
 • Conèixer els exemples més significatius d'autors i textos.
 • Ser capaç d'analitzar aquests exemples literaris atenent a l'evolució estètica coetània i al context historicocultural occidental.
 • Conèixer-ne la bibliografia rellevant.

Tot això s'orienta a ampliar la competència cultural i filologicoliterària de l'alumnat, conformar-ne la consciència quant a què cal aprendre i ensenyar en la literatura hispanoamericana i contribuir a desenvolupar l'interès i les habilitats com a lector, a més del sentit crític.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

 

 

Objetivos específicos aportados por el profesorado: 

1. Promover la lectura crítica de los textos propuestos.

2. Propiciar el establecimiento de relaciones entre los textos con el fin de lograr la percepción de la literatura hispanoamericana de las últimas décadas como entramado de textos y experiencias de cultura, y no como mera suma de nombres y títulos prestigiosos.

 

 

 

 

Dades generals

Codi: 31542
Professor/a responsable:
ALEMANY BAY, CARMEN
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ESPANYOLA, LINGÜÍSTICA GENERAL I TEORIA DE LA LITERATURA
  Àrea: LITERATURA ESPANYOLA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix