Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

Esta asignatura ha sido pensada para formar profesionales cualificados en el español como lengua extranjera/segunda lengua (ELE/L2). Los/las estudiantes que la cursen reflexionarán sobre los objetivos lingüísticos (pronunciación, gramática, vocabulario, pragmática, etc.) y comunicativos (destrezas y competencias) de la clase de ELE/L2; aprenderán a buscar y manejar recursos y herramientas que les permitan trasladar estos objetivos al aula; estudiarán métodos y adquirirán técnicas para resolver problemas y situaciones relacionados con las clases reales; crearán materiales y desarrollarán una actitud crítica ante los materiales formativos existentes; y, por último, se iniciarán en los modos, estrategias y actitudes que debe poseer un buen docente de ELE/L2.

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2023-24

Competències generals del títol (CG)

 • CG2 : Capacitat per a comprendre el paper del llenguatge en la construcció de l'ésser humà com a membre actiu d'una comunitat lingüística i cultural i relacionar-lo amb la funció de l'individu en la societat.
 • CG3 : Capacitat de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi.
 • CG4 : Capacitat per a gestionar i per a usar els recursos aportats per les tecnologies de la informació i la comunicació i per a aplicar-los a les indústries de la llengua i la literatura.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
 • CGUA3 : Ser capaç d'una comunicació efectiva i un coneixement lingüístic en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana (llengua castellana o llengua catalana) en l'àmbit de la seua disciplina.

 

Competències específiques (CE)

 • CE12 : Capacitat per a comprendre, valorar i aprofitar el plurilingüisme amb una actitud favorable al procés de normalització del català, per a participar de la diversitat cultural i lingüística, així com també potenciar-l+B1729o per a un millor desenvolupament social de la llengua.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Conceptuals

 • Conèixer els estudis d'espanyol en l'actualitat.
  Conèixer el sistema fonològic espanyol i les seues varietats.
  Comprendre l'evolució del lèxic i els procediments de formació de paraules.
  Conèixer les categories gramaticals en espanyol.
  Conèixer el concepte de grup nominal i els seus components.
  Conèixer el verb i els seus morfemes en espanyol.
  Conèixer l'adverbi en espanyol i el seu ús.
  Conèixer les preposicions i conjuncions en espanyol i comprendre el seu ús com a elements de relació.
  Conèixer les interjeccions en espanyol i el seu ús
  Comprendre l'ús de la interrogació i la negació en espanyol.
  Comprendre les relacions sintàctiques de coordinació i subordinació.
  Conèixer els diferents conceptes de subordinació.
  Conèixer les propietats textuals, les diferents tipologies i els principis fonamentals de la pragmàtica
 • Conèixer els estudis d'espanyol en l'actualitat.
 • Conèixer el sistema fonològic espanyol i les varietats que té.
 • Comprendre l'evolució del lèxic i els procediments de formació de paraules.
 • Conèixer les categories gramaticals en espanyol.
 • Conèixer el concepte de grup nominal i els seus components.
 • Conèixer el verb i els seus morfemes en espanyol.
 • Conèixer l'adverbi en espanyol i l'ús que se'n fa.
 • Conèixer les preposicions i conjuncions en espanyol i comprendre'n l'ús com a elements de relació.
 • Conèixer les interjeccions en espanyol i l'ús que se'n fa.
 • Comprendre l'ús de la interrogació i la negació en espanyol.
 • Comprendre les relacions sintàctiques de coordinació i subordinació.
 • Conèixer els diferents conceptes de subordinació.
 • Conèixer les propietats textuals, les diverses tipologies i els principis fonamentals de la pragmàtica. 

Procedimentals

 • Analitzar la situació lingüística actual d'Espanya.
 • Reconèixer els diversos sons que constitueixen el sistema fonològic espanyol.
 • Identificar l'origen i el procediment de formació de les paraules.
 • Diferenciar l'origen i el procediment de formació de les paraules.
 • Reconèixer el grup nominal i identificar-ne els components.
 • Analitzar el verb i diferenciar els valors dels seus morfemes.
 • Distingir els diversos adverbis en espanyol i l'ús que se'n fa.
 • Identificar els elements de relació: preposició i conjunció.
 • Analitzar el valor de la interjecció en el discurs.
 • Analitzar el funcionament de la interrogació i la negació en el discurs.
 • Distingir les relacions sintàctiques de coordinació i subordinació.
 • Identificar els tipus d'oracions subordinades.
 • Analitzar els procediments de cohesió, coherència i adequació i els principals fonaments de la pragmàtica.

Actitudinals

 • Mostrar-se favorable a treballar en equip en la resolució dels problemes plantejats, escoltant les aportacions de la resta de companys i contribuint a fomentar l'aprenentatge cooperatiu.
 • Participar activament en la resolució de problemes, en els fòrums temàtics i els debats virtuals dissenyats per a compartir dubtes i intercanviar informació sobre algun dels fenòmens normatius estudiats.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

Objetivos formativos: 

Conceptuales:

Aplicar teorías, técnicas y métodos de enseñanza de LE/L2 que ayudarán a afrontar el reto de una clase con extranjeros.

Aprender los métodos de enseñanza de LE/L2 desde sus orígenes hasta la actualidad.

Planificar y aprender a trabajar en grupo y a organizar un grupo.

Justificar los materiales didácticos existentes en español, cómo juzgarlos y cómo crear materiales propios.

Elaborar unidades didácticas.

Componer y  enfrentarte con la primera clase:  juzgar sus problemas y enfrentarlos adecuadamente.

Analizar cuestiones como la escritura, la lectura, la gramática, la pronunciación, el léxico, etc.

Descubrir las ventajas que brindan las TIC y su aplicación en el aula real.

Interpretar lo que dice el MRE sobre la enseñanza de lenguas en la Unión Europea, el problema del español para inmigrantes, o lo que propone el Instituto Cervantes en su Plan curricular sobre la enseñanza de ELE.

Observar, asimismo, una clase real y aprender a ver y a juzgar errores propios y ajenos.

Tener conocimiento activo de la variación en sus aspectos formales, sociales y culturales.

Procedimentales:

Mejorar la capacidad expositiva y argumentativa del estudiante

Mejorar su conocimiento del español.

Mejorar las destrezas orales y escritas.

Adecuar  los conocimientos informáticos previos a las necesidades del aula y al uso de plataformas digitales de formación del español. Proceder con propiedad en el uso de la lengua española.

Manejar con soltura los recursos bibliográficos de la materia, tanto los recursos tradicionales (en soporte papel) como los que proporcionan las  TIC.

Ser capaz de aplicar los conocimientos adquiridos de forma explicativa y argumentativa en relación a casos concretas.

Actitudinales:

Mostrar una actitud positiva hacia el proceso de aprendizaje.

Valorar e integrar los conocimientos y procedimientos adquiridos en español coloquial en el proceso de formación general.

Desarrollar valores relacionados con la iniciativa y la capacidad de logro.

Incentivar la capacidad crítica y autocrítica en el proceso de aprendizaje.

Aplicar determinadas pautas de actuación a situaciones nuevas.

Asumir la actividad dialéctica como parte del proceso de aprendizaje.

Integrar las opiniones propias en debates de carácter lingüístico.

Respetar y valorar las opiniones ajenas.

 

 

 

Dades generals

Codi: 31533
Professor/a responsable:
MEDINA SOLER, MARIA ISABEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ESPANYOLA, LINGÜÍSTICA GENERAL I TEORIA DE LA LITERATURA
  Àrea: LLENGUA ESPANYOLA
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix