Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

Esta asignatura transversal se encuadra en los niveles del Marco Común Europeo de Lenguas y pretende transmitir las competencias lingüísticas (gramatical, léxica, semántica, fonológica, ortográfica y ortoépica) en lengua alemana. Objetivo de esta asignatura es consolidar los conocimientos del nivel A1/A2 y cubrir algunos temas umbrales llegando a un nivel umbral B1.1.
El proceso enseñanza-aprendizaje de la lengua alemana se realiza en un marco comunicativo, no obstante los temas de descripción lingüística y cultural se ubican en un marco teórico.
De acuerdo con el perfil del alumno, se realizará un trabajo contrastivo cultural, lingüístico o literario que le permitirá ver la lengua y cultura alemana en el contexto de las lenguas del estudio del alumno (L1, L2, L3).

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2023-24

Competències generals del títol (CG)

 • CG2 : Capacitat per a comprendre el paper del llenguatge en la construcció de l'ésser humà com a membre actiu d'una comunitat lingüística i cultural i relacionar-lo amb la funció de l'individu en la societat.
 • CG3 : Capacitat de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi.
 • CG7 : Compromís social con la igualtat entre homes i dones, la pluralitat i diversitat de realitats de la societat actual, la pau i la democràcia.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA1 : Capacitat per a comunicar-se en una segona llengua en situacions comunicatives (orals i escrites) de manera que l'alumnat adquirisca un nivell equivalent al B1 del marc comú de referència europeu.
 • CGUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Capacitat per a comunicar-se en llengua catalana en situacions comunicatives (orals i escrites) per a fer viable una comunicació fluida en els mitjans professionals i acadèmics en què l'alumne exercirà la seua activitat, tenint en compte el coneixement de la realitat històrica, social, institucional, cultural i artística de l'àmbit propi.
 • CE10 : Capacitat per a utilitzar els recursos i els materials pertinents per a l'autoaprenentatge (bibliogràfics, diccionaris, obres de referència, obres terminològiques, tutories, noves tecnologies) i transmetre la informació en llengua catalana.
 • CE11 : Ser capaç de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi; formular hipòtesis+B1782 de treball, demostrar-les amb arguments i arribar a conclusions, així com també reconèixer i aplicar la coherència textual (estructura del text, distribució de les idees, progressió de la informació, utilització de paraules clau), de manera que es desenvolupe explicativament i argumentativament qualsevol contingut relacionat amb la llengua i la literatura catalana, i poder així aconseguir el paper de coneixedor, transmissor i assessor dels coneixements adquirits.
 • CE12 : Capacitat per a comprendre, valorar i aprofitar el plurilingüisme amb una actitud favorable al procés de normalització del català, per a participar de la diversitat cultural i lingüística, així com també potenciar-l+B1729o per a un millor desenvolupament social de la llengua.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Adquirir el nivell de competència B1.2 en alemany segons el Marc Comú Europeu de Referència (MCER).
 • Consolidar les habilitats per a comunicar-se eficaçment en alemany, a través del treball en totes les destreses.
 • Desenvolupar l'autoaprenentatge a través de les TIC.
 • Conèixer aspects culturals i sociolingüístics dels països de llengua alemanya.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

l Adquirir un nivel de competencia lingüística B1.2 en lengua alemana según el Marco Común Europeo de

Referencia (MCER).

l Afianzar las habilidades para comunicar de manera eficaz en alemán, a través del trabajo en todas las

destrezas.

l Desarrollar el autoaprendizaje a través de las TIC.

l Conocer aspectos culturales y sociolingüísticos de los países de lengua alemana

 

 

Dades generals

Codi: 31221
Professor/a responsable:
AMERIGO DEL CASTILLO, CRISTINA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIES INTEGRADES
  Àrea: FILOLOGIA ALEMANYA
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 1,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix