Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

Esta materia permite a las alumnas y alumnos entrar en íntimo contacto con las bases histórico-culturales de la sociedad británica y conocer a las grandes figuras de su literatura.

La asignatura está dedicada al estudio de la literatura inglesa desde finales del siglo XIX hasta la actualidad, así como al análisis crítico de discursos literarios y textos específicos correspondientes a esa época.
Se estudiarán las fases y rasgos principales de la literatura británica situada en el contexto en que aparece, histórico, social, económico, político, cultural, etc., con determinación de su evolución y de las tendencias en que se ramifica, y valoración crítica de las características de discursos literarios concretos.

 

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2023-24

GRAU EN HUMANITATS

 

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Competències en un idioma estranger.
 • CG10 : Reconeixement de la diversitat cultural i de la igualtat d'oportunitats.
 • CG2 : Competències informàtiques i informacionals.
 • CG4 : Raonament crític.
 • CG5 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG7 : Capacitat d'organització i planificació.
 • CG8 : Creativitat i capacitat d'iniciativa.
 • CG9 : Resolució de problemes i presa de decisions.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Conèixer el comportament humà en societat mitjançant mètodes i tècniques d'anàlisis específiques i d'aquesta manera desenvolupar un compromís ètic amb la igualtat de gènere i una especial capacitat per a les relacions interpersonals.
 • CE2 : Conèixer la història i els grans corrents artístics i filosòfiques de la humanitat, amb particular atenció a les arrels clàssiques sobre les quals s'assenta la realitat cultural europea, i ser capaç de transmetre-les mitjançant la promoció del valor social de la cultura.
 • CE3 : Dominar una llengua estrangera o més d'una per a facilitar l'accés a la producció i la interpretació de les cultures en les seues diverses manifestacions, amb un èmfasi especial en la contemporaneïtat i en la diversitat cultural i la seua gestió.
 • CE5 : Valorar i interpretar la diversitat cultural pròpia de la Comunitat Valenciana, contrastant la cultura pròpia d'aquest territori amb altres cultures amb les quals s'estableixen relacions i contactes, mitjançant l'ús de les llengües oficials com a llengües vehicular.
 • CE7 : Fer un ús creatiu i emprenedor dels principis bàsics d'organització i gestió pública i privada i de les TIC per a avaluar, crear i dur a terme projectes de difusió de la cultura.
 • CE8 : Adquirir habilitats per a elaborar i exposar continguts relacionats amb les ciències humanes i socials orientats a la seua divulgació i a la formació de l'alumnat d'ensenyament secundari, mitjançant la destresa personal i de les TIC.

 

GRAU EN ESTUDIS ÀRABS I ISLÀMICS

 

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Habilitats d'obtenció i gestió de la informació que permeten l'aprenentatge al llarg de la vida.
 • CG11 : Apreciar la diversitat, el plurilingüisme i la multiculturalitat de la societat actual.
 • CG4 : Capacitat d'aprendre i treballar de manera autònoma i en equip.
 • CG9 : Transmetre coneixements de la seua disciplina, elaborar i defensar arguments i exposar problemes i solucions davant d'un públic especialitzat o no especialitzat.

 

GRAU EN FILOLOGIA CATALANA

 

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat de dominar les teories, perspectives i conceptualitzacions clau per a la construcció del marc teòric de les disciplines lingüístiques i literàries aplicades a la llengua i a la literatura catalanes com a expert en la matèria i en els diferents perfils professionals.
 • CG2 : Capacitat per a comprendre el paper del llenguatge en la construcció de l'ésser humà com a membre actiu d'una comunitat lingüística i cultural i relacionar-lo amb la funció de l'individu en la societat.
 • CG3 : Capacitat de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi.
 • CG4 : Capacitat per a gestionar i per a usar els recursos aportats per les tecnologies de la informació i la comunicació i per a aplicar-los a les indústries de la llengua i la literatura.
 • CG5 : Ser capaç de conèixer les principals etapes, moviments, autors i obres de la literatura de la segona llengua.

 

Competències específiques (CE)

 • CE11 : Ser capaç de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi; formular hipòtesis+B1782 de treball, demostrar-les amb arguments i arribar a conclusions, així com també reconèixer i aplicar la coherència textual (estructura del text, distribució de les idees, progressió de la informació, utilització de paraules clau), de manera que es desenvolupe explicativament i argumentativament qualsevol contingut relacionat amb la llengua i la literatura catalana, i poder així aconseguir el paper de coneixedor, transmissor i assessor dels coneixements adquirits.
 • CE7 : Capacitat de conèixer les tendències històriques de la literatura en llengua catalana i el seu context, per a definir l'evolució del pensament literari en llengua catalana i l'impacte social que té.
 • CE8 : Ser capaç de conèixer les diferents èpoques, moviments, models i valors descrits en la literatura catalana, així com les tradicions en les quals s'emmarquen, els recursos textuals concrets que utilitzen, atenent particularment l'estudi comparatiu d'elements comuns i diferents dins del mateix context literari o entre contextos literaris diferents.
 • CE9 : Capacitat per a identificar els corrents de la crítica literària, les seues categories, conceptes i nomenclatura com un element clau per al desenvolupament de la capacitat crítica i analítica del text (literari, cinematogràfic, publicitari), en tant que manifestació creativa i reflex del context sociocultural.

 

GRAU EN ESTUDIS FRANCESOS

 

Competències específiques (CE)

 • CE11 : Capacitat d'utilitzar els recursos i materials pertinents (repertoris bibliogràfics, diccionaris, obres de referència i NTIC) com a aprenent autònom capaç de controlar el propi procés d'aprenentatge i de progressar-hi de manera independent.
 • CE14 : Capacitat d'interpretar i analitzar les principals etapes, moviments, autors i obres de la literatura d'una segona llengua.
 • CE6 : Capacitat d'anàlisi i crítica del text literari com a manifestació creativa i reflex del context soci cultural.

 

Competències genèriques de grau

 • CG1 : Capacitat d'aprendre i treballar de manera autònoma i en equip.
 • CG2 : Habilitats d'obtenció i gestió de la informació que permeten l'aprenentatge al llarg de la vida.
 • CG3 : Capacitat d'interpretar, analitzar, sintetitzar i avaluar informació de manera crítica.

 

GRAU EN ESPANYOL: LLENGUA I LITERATURES

 

Competències genèriques de grau

 • CG3 : Ser capaç de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi.

 

Competències específiques (CE):>>conceptuals

 • CC15 : Coneixement de les principals etapes, moviments, autors i obres de la literatura de la segona llengua.

 

Competències específiques (CE):>>procedimentals

 • CP19 : Capacitat per a identificar els corrents crítics literaris, les seues categories, conceptes i nomenclatura, com a eina fonamental per a desenvolupar la capacitat d'anàlisi i crítica del text (literari, cinematogràfic, publicitari, etc.) en tant manifestació creativa i reflex del context sociocultural.
 • CP20 : Capacitat per a utilitzar els recursos i materials pertinents (repertoris bibliogràfics, diccionaris, obres de referència, edicions crítiques, traduccions i TIC) com un aprendiente autònom capaç de controlar el propi procés d'aprenentatge i de progressar-hi de manera independent.

 

Competències específiques (CE):>>actitudinals

 • CA22 : Ser capaç de valorar i aprofitar el plurilingüisme i la multiculturalitat com a agent social partícip en la construcció d'una societat plural i tolerant a partir de la pròpia configuració multicultural del món hispànic.
 • CA23 : Ser capaç de mostrar una actitud crítica i autocrítica en el procés d'aprenentatge.
 • CA24 : Capacitat per a mostrar compromís social amb la igualtat entre homes i dones, la pluralitat i diversitat de realitats de la societat actual, la pau i la democràcia.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 

GRAU EN HUMANITATS

 • Consolidar els coneixements actius i passius de la llengua anglesa mitjançant la lectura i interpretació crítica de textos literaris i l'elaboració supervisada de treballs.
 • Determinar les parts constitutives dels conceptes bàsics que formen la matèria literatura en llengua anglesa referida a èpoques històriques més recents, i les relacions mútues entre aquelles, així com construir unitats complexes de pensament a partir d'idees independents, fundant-se en els seus trets comuns.
 • Distingir períodes en el desenvolupament de la literatura de llengua anglesa en èpoques històriques més recents, situar en ells autors i obres específiques, i definir les característiques principals d'aquestes, així com caracteritzar els diferents corrents estètics que es perfilen.
 • Conèixer les característiques socials, econòmiques, polítiques de la cultura dels països de parla anglesa en èpoques recents, i relacionar-hi autors, obres i tendències de les quals s'ocupa aquesta assignatura.
 • Analitzar, de manera crítica, obres concretes, o fragments d'obres, de la literatura en llengua anglesa corresponents a èpoques històriques més recents, aplicant un mètode ordenat i coherent, i determinar les seues característiques formals i la relació d'aquestes amb l'establiment de la gamma de significats hipotètics admissibles.

GRAU EN ESPANYOL: LLENGUA I LITERATURES

 • Consolidar els coneixements actius i passius de la llengua anglesa mitjançant la lectura i interpretació crítica de textos literaris i l'elaboració supervisada de treballs.
 • Determinar les parts constitutives dels conceptes bàsics que formen la matèria literatura en llengua anglesa referida a èpoques històriques més recents, i les relacions mútues entre aquelles, així com construir unitats complexes de pensament a partir d'idees independents, fundant-se en els seus trets comuns.
 • Establir relacions d'aplicació pràctica bidireccional entre els conceptes abstractes adquirits i l'espai significatiu dels textos literaris subjectes a anàlisis i interpretació.
 • Ser capaç de negar-se a admetre cursos de raonament aliens que provinguen de posicions d'autoritat, sense sotmetre'ls a judici personal, i actuar d'igual manera amb les idees pròpies, tractant-les com si anaren d'uns altres.
 • Adquirir la convicció que el perspectivisme que dóna el treball en grup contribueix a millorar els resultats i a evitar l'abstracció obsessiva en les idees pròpies que pot conduir a l'error.
 • Ser capaç d'emprendre tasques i projectes sense supervisió o impuls extern constants i de debatre els resultats de manera objectiva i equilibrada.
 • Distingir períodes en el desenvolupament de la literatura de llengua anglesa en èpoques històriques més recents, situar en ells autors i obres específiques, i definir les característiques principals d'aquestes, així com caracteritzar els diferents corrents estètics que es perfilen.
 • Conèixer les característiques socials, econòmiques, polítiques de la cultura angloamericana en èpoques recents, i relacionar amb elles autors, obres i tendències de les quals s'ocupa aquesta assignatura.
 • Conèixer els mètodes i tècniques d'anàlisi literària desenvolupades en la cultura de llengua anglesa amb referència a les èpoques històriques estudiades en aquesta assignatura.
 • Ser capaç d'engegar i desenvolupar processos de recerca d'informació i d'ordenació d'aquesta, així com d'efectuar labors de síntesis a partir de dades referents a autors i obres pertanyents a èpoques històriques més properes.
 • Analitzar, de manera crítica, obres concretes, o fragments d'obres, de la literatura en llengua anglesa corresponents a èpoques històriques més recents, aplicant un mètode ordenat i coherent, i determinar les seues característiques formals i la relació d'aquestes amb l'establiment de la gamma de significats hipotètics admissibles.
 • Comprometre's a treballar per la igualtat entre homes i dones, i valorar la múltiple conformació de la societat actual amb una actitud de respecte cap als drets fonamentals de les persones.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

 • Consolidar los conocimientos activos y pasivos de la lengua inglesa mediante la lectura e interpretación crítica de textos literarios y la elaboración supervisada de trabajos.
 • Conocer la literatura en lengua inglesa a través de un canon de autores que refleje el carácter diverso e internacional de esta literatura.
 • Conocer una variedad de géneros literarios.
 • Conocer los conceptos básicos referidos a las características sociales, económicas, políticas, culturales, etc. de Gran Bretaña en el período que se estudia, y relacionar con ellas autores, obras y tendencias de las que se ocupa esta asignatura.
 • Ser capaz de identificar las características generales de la evolución y historia de la literatura inglesa desde finales del siglo XIX hasta la actualidad.

Objetivos específicos aportados por el profesorado (2016-17):

1. Determinar las partes constitutivas de los conceptos básicos que forman la materia literatura inglesa referida al período que va de finales del siglo XIX a la actualidad, y las relaciones mutuas entre aquéllas, así como construir unidades complejas de pensamiento a partir de ideas independientes, fundándose en sus rasgos comunes.

2. Distinguir períodos en el desarrollo de la literatura inglesa desde finales del siglo XIX hasta la actualidad, situar en ellos autores y obras específicas, y definir las características principales de éstas, así como caracterizar las diferentes corrientes estéticas que se perfilan.

3. Conocer las características sociales, económicas, políticas, culturales, etc. de Gran Bretaña en el período que va de finales del siglo XIX hasta la actualidad, y relacionar con ellas autores, obras y tendencias de las que se ocupa esta asignatura.

4. Conocer los métodos y técnicas de análisis literario desarrollados en la cultura inglesa con referencia al lapso de tiempo acotado por esta asignatura.

5. Analizar, de manera crítica, y debatir obras concretas, o fragmentos, de la literatura inglesa correspondientes al período que va de finales del siglo XIX hasta la actualidad, aplicando un método ordenado y coherente, y determinar sus características formales y la relación de éstas con el establecimiento de la gama de significados hipotéticos admisibles.

 

 

 

 

Dades generals

Codi: 31110
Professor/a responsable:
PALLEJA LOPEZ, CLARA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ANGLESA
  Àrea: FILOLOGIA ANGLESA
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix