Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

Esta asignatura abordará algunos de los movimientos rupturistas o de cambio e innovación en la literatura en lengua inglesa. Los contenidos se centrarán en los procesos de ruptura de cánones, bien de pensamiento, experiencia o expresión estética que han marcado los principales movimientos literarios de la literatura en lengua inglesa tanto de las islas británicas como de la literatura norteamericana. 

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2023-24

GRAU EN FILOLOGIA CATALANA

 

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat de dominar les teories, perspectives i conceptualitzacions clau per a la construcció del marc teòric de les disciplines lingüístiques i literàries aplicades a la llengua i a la literatura catalanes com a expert en la matèria i en els diferents perfils professionals.
 • CG2 : Capacitat per a comprendre el paper del llenguatge en la construcció de l'ésser humà com a membre actiu d'una comunitat lingüística i cultural i relacionar-lo amb la funció de l'individu en la societat.
 • CG3 : Capacitat de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi.
 • CG4 : Capacitat per a gestionar i per a usar els recursos aportats per les tecnologies de la informació i la comunicació i per a aplicar-los a les indústries de la llengua i la literatura.
 • CG5 : Ser capaç de conèixer les principals etapes, moviments, autors i obres de la literatura de la segona llengua.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
 • CGUA3 : Ser capaç d'una comunicació efectiva i un coneixement lingüístic en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana (llengua castellana o llengua catalana) en l'àmbit de la seua disciplina.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Capacitat per a comunicar-se en llengua catalana en situacions comunicatives (orals i escrites) per a fer viable una comunicació fluida en els mitjans professionals i acadèmics en què l'alumne exercirà la seua activitat, tenint en compte el coneixement de la realitat històrica, social, institucional, cultural i artística de l'àmbit propi.
 • CE11 : Ser capaç de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi; formular hipòtesis+B1782 de treball, demostrar-les amb arguments i arribar a conclusions, així com també reconèixer i aplicar la coherència textual (estructura del text, distribució de les idees, progressió de la informació, utilització de paraules clau), de manera que es desenvolupe explicativament i argumentativament qualsevol contingut relacionat amb la llengua i la literatura catalana, i poder així aconseguir el paper de coneixedor, transmissor i assessor dels coneixements adquirits.
 • CE2 : Capacitat per a conèixer les característiques morfològiques, sintàctiques, fonètiques i lexicosemàntiques per a utilitzar, transmetre i aplicar els coneixements a l'anàlisi, la comprensió i la producció del català en les manifestacions orals i escrites.
 • CE9 : Capacitat per a identificar els corrents de la crítica literària, les seues categories, conceptes i nomenclatura com un element clau per al desenvolupament de la capacitat crítica i analítica del text (literari, cinematogràfic, publicitari), en tant que manifestació creativa i reflex del context sociocultural.

 

GRAU EN ESPANYOL: LLENGUA I LITERATURES

 

Competències genèriques de grau

 • CG2 : Capacitat per a comprendre el paper del llenguatge en la construcció de l'ésser humà com a membre actiu d'una comunitat lingüística i cultural i relacionar-ho amb la funció de l'individu en la societat.
 • CG3 : Ser capaç de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi.

 

Competències genèriques de la UA

 • CUA1 : Comprendre i expressar-se en un idioma diferent dels oficials de la Comunitat Valenciana en l'àmbit de la seua disciplina.
 • CUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.

 

Competències específiques (CE):>>conceptuals

 • CC15 : Coneixement de les principals etapes, moviments, autors i obres de la literatura de la segona llengua.
 • CC16 : Adquisició del nivell B1 del MCER en una segona llengua.
 • CC5 : Capacitat per a comunicar en la llengua de l'especialitat (espanyol) i en una segona llengua en situacions orals i escrites per a fer viable la comunicació fluida en els mitjans professionals i acadèmics en els quals l'alumne exercirà la seua activitat en el futur.

 

Competències específiques (CE):>>procedimentals

 • CP19 : Capacitat per a identificar els corrents crítics literaris, les seues categories, conceptes i nomenclatura, com a eina fonamental per a desenvolupar la capacitat d'anàlisi i crítica del text (literari, cinematogràfic, publicitari, etc.) en tant manifestació creativa i reflex del context sociocultural.
 • CP20 : Capacitat per a utilitzar els recursos i materials pertinents (repertoris bibliogràfics, diccionaris, obres de referència, edicions crítiques, traduccions i TIC) com un aprendiente autònom capaç de controlar el propi procés d'aprenentatge i de progressar-hi de manera independent.

 

Competències específiques (CE):>>actitudinals

 • CA22 : Ser capaç de valorar i aprofitar el plurilingüisme i la multiculturalitat com a agent social partícip en la construcció d'una societat plural i tolerant a partir de la pròpia configuració multicultural del món hispànic.
 • CA23 : Ser capaç de mostrar una actitud crítica i autocrítica en el procés d'aprenentatge.
 • CA24 : Capacitat per a mostrar compromís social amb la igualtat entre homes i dones, la pluralitat i diversitat de realitats de la societat actual, la pau i la democràcia.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Consolidar els coneixements actius i passius en anglés mitjançant la lectura i la interpretació crítica de textos literaris i l'elaboració supervisada de treballs.
 • Determinar les parts constitutives dels conceptes bàsics de la matèria de literatura en llengua anglesa, especialment quant als processos d'innovació i ruptura que han impulsat l'evolució històrica d'aquesta i les relacions mútues entre elles, a més de construir unitats complexes de pensament a partir d'idees independents, fonamentant-se en els trets comuns.
 • Establir relacions d'aplicació pràctica bidireccional entre els conceptes abstractes adquirits i l'espai significatiu dels textos literaris subjectes a anàlisi i interpretació.
 • Ser capaç de negar-se a admetre raonaments aliens provinents de posicions d'autoritat, sense sotmetre'ls a judici personal, i actuar d'igual manera amb les idees pròpies: tractant-les com si foren d'altres.
 • Adquirir la convicció que el perspectivisme que dóna el treball en grup contribueix a millorar els resultats i evitar l'abstracció obsessiva en les idees pròpies, cosa que pot conduir a l'error.
 • Ser capaç d'emprendre treballs i projectes sense supervisió o impuls extern constants i de debatre'n els resultats de manera objectiva i equilibrada.
 • Distingir el concepte d'innovació del de ruptura i conèixer en quina mesura poden aplicar-se aquests conceptes a la descripció i anàlisi de les fites creatives que han configurat el desenvolupament històric de la literatura en llengua anglesa i a la successió i alternança de moviments i períodes.
 • Conèixer les característiques socials, econòmiques, polítiques, culturals, etc. que han contribuït a engegar, per mútua implicació, els processos d'innovació i ruptura.
 • Conèixer els mètodes i les tècniques d'anàlisi literària desenvolupats en la cultura anglo-nord-americana per a l'estudi dels processos d'innovació i ruptura.
 • Ser capaç de posar en marxa i desenvolupar processos de cerca i ordenació d'informació, a més d'efectuar síntesis a partir de dades dels autors i les obres d'aquesta assignatura.
 • Analitzar críticament obres concretes, o fragments d'obres, de la literatura en anglés identificables amb fites històriques d'innovació o ruptura, amb un mètode ordenat i coherent, a més de determinar-ne les característiques formals i la relació d'aquestes amb l'establiment de la gamma de significats hipotètics admissibles.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

Objetivos generales

01. Determinar las partes constitutivas de los conceptos básicos que forman la materia de la historia de la literatura en lengua inglesa y sus relaciones mutuas, así como construir unidades complejas de pensamiento a partir de ideas independientes fundándose en sus rasgos comunes.

Objetivos específicos

02. Conocer en qué medida los conceptos de innovación y ruptura pueden aplicarse a la descripción y análisis de algunos hitos creativos que han configurado el desarrollo histórico de la literatura en lengua inglesa y a la sucesión y alternancia de sus movimientos y periodos.
03. Conocer las características sociales, económicas, políticas, culturales, etc. que han contribuido a poner en marcha, por mutua implicación, los procesos innovativos y rupturistas a que se refiere la presente asignatura.
04. Conocer los métodos y técnicas de análisis literario desarrollados en la cultura anglonorteamericana para el estudio de los procesos innovativos y rupturistas a que se refiere la presente asignatura.

Objetivos procedimentales

05. Analizar y aplicar el análisis crítico de obras concretas, o fragmentos de obras, de la literatura en lengua inglesa identificables con hitos históricos de innovación o ruptura, aplicando un método ordenado y coherente, y determinar sus características formales y la relación de éstas con el establecimiento de la gama de significados hipotéticos admisibles.
06. Ser capaz de emprender tareas y proyectos autónomamente y de debatir los resultados de la crítica textual de manera objetiva y equilibrada.
07. Ser capaz de poner en marcha y desarrollar procesos de búsqueda de información y de ordenación de ésta, así como de efectuar labores de síntesis de datos referentes a las obras estudiadas en esta asignatura.

 

 

 

 

Dades generals

Codi: 31050
Professor/a responsable:
DIAZ SANCHEZ, ISABEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ANGLESA
  Àrea: FILOLOGIA ANGLESA
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix