Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

Asignatura en la que se aborda el estudio de la cultura e instituciones del Reino Unido y de los Estados Unidos. Se analizan los principales aspectos geográficos y sociales, así como los acontecimientos y procesos que han condicionado el desarrollo político, económico, social y cultural de ambos países anglófonos.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2023-24

GRAU EN FILOLOGIA CATALANA

 

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat de dominar les teories, perspectives i conceptualitzacions clau per a la construcció del marc teòric de les disciplines lingüístiques i literàries aplicades a la llengua i a la literatura catalanes com a expert en la matèria i en els diferents perfils professionals.
 • CG2 : Capacitat per a comprendre el paper del llenguatge en la construcció de l'ésser humà com a membre actiu d'una comunitat lingüística i cultural i relacionar-lo amb la funció de l'individu en la societat.
 • CG3 : Capacitat de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi.
 • CG4 : Capacitat per a gestionar i per a usar els recursos aportats per les tecnologies de la informació i la comunicació i per a aplicar-los a les indústries de la llengua i la literatura.
 • CG5 : Ser capaç de conèixer les principals etapes, moviments, autors i obres de la literatura de la segona llengua.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
 • CGUA3 : Ser capaç d'una comunicació efectiva i un coneixement lingüístic en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana (llengua castellana o llengua catalana) en l'àmbit de la seua disciplina.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Capacitat per a comunicar-se en llengua catalana en situacions comunicatives (orals i escrites) per a fer viable una comunicació fluida en els mitjans professionals i acadèmics en què l'alumne exercirà la seua activitat, tenint en compte el coneixement de la realitat històrica, social, institucional, cultural i artística de l'àmbit propi.
 • CE11 : Ser capaç de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi; formular hipòtesis+B1782 de treball, demostrar-les amb arguments i arribar a conclusions, així com també reconèixer i aplicar la coherència textual (estructura del text, distribució de les idees, progressió de la informació, utilització de paraules clau), de manera que es desenvolupe explicativament i argumentativament qualsevol contingut relacionat amb la llengua i la literatura catalana, i poder així aconseguir el paper de coneixedor, transmissor i assessor dels coneixements adquirits.
 • CE2 : Capacitat per a conèixer les característiques morfològiques, sintàctiques, fonètiques i lexicosemàntiques per a utilitzar, transmetre i aplicar els coneixements a l'anàlisi, la comprensió i la producció del català en les manifestacions orals i escrites.

 

GRAU EN ESPANYOL: LLENGUA I LITERATURES

 

Competències genèriques de grau

 • CG2 : Capacitat per a comprendre el paper del llenguatge en la construcció de l'ésser humà com a membre actiu d'una comunitat lingüística i cultural i relacionar-ho amb la funció de l'individu en la societat.
 • CG3 : Ser capaç de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi.

 

Competències genèriques de la UA

 • CUA1 : Comprendre i expressar-se en un idioma diferent dels oficials de la Comunitat Valenciana en l'àmbit de la seua disciplina.
 • CUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.

 

Competències específiques (CE):>>conceptuals

 • CC16 : Adquisició del nivell B1 del MCER en una segona llengua.
 • CC5 : Capacitat per a comunicar en la llengua de l'especialitat (espanyol) i en una segona llengua en situacions orals i escrites per a fer viable la comunicació fluida en els mitjans professionals i acadèmics en els quals l'alumne exercirà la seua activitat en el futur.

 

Competències específiques (CE):>>procedimentals

 • CP19 : Capacitat per a identificar els corrents crítics literaris, les seues categories, conceptes i nomenclatura, com a eina fonamental per a desenvolupar la capacitat d'anàlisi i crítica del text (literari, cinematogràfic, publicitari, etc.) en tant manifestació creativa i reflex del context sociocultural.
 • CP20 : Capacitat per a utilitzar els recursos i materials pertinents (repertoris bibliogràfics, diccionaris, obres de referència, edicions crítiques, traduccions i TIC) com un aprendiente autònom capaç de controlar el propi procés d'aprenentatge i de progressar-hi de manera independent.

 

Competències específiques (CE):>>actitudinals

 • CA22 : Ser capaç de valorar i aprofitar el plurilingüisme i la multiculturalitat com a agent social partícip en la construcció d'una societat plural i tolerant a partir de la pròpia configuració multicultural del món hispànic.
 • CA23 : Ser capaç de mostrar una actitud crítica i autocrítica en el procés d'aprenentatge.
 • CA24 : Capacitat per a mostrar compromís social amb la igualtat entre homes i dones, la pluralitat i diversitat de realitats de la societat actual, la pau i la democràcia.

 

GRAU EN ESTUDIS ANGLESOS

 

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat d'anàlisi, síntesi i raonament crític.
 • CG3 : Habilitats d'investigació.
 • CG4 : Capacitat de treball i lideratge en equip.
 • CG5 : Habilitat per a treballar de manera autònoma.
 • CG7 : Coneixement teòric i pràctic i apreciació de la diversitat i la multiculturalitat en l'àmbit nacional o internacional.

 

Competències específiques (CE)

 • CE11 : Ser capaç d'assimilar i conèixer la història i cultura dels països de parla anglesa.
 • CE25 : Ser capaç d'identificar i plantejar la resolució de problemes, així com localitzar, utilitzar i avaluar críticament informació bibliogràfica o la informació continguda en bases de dades.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Consolidar els coneixements actius i passius de la llengua anglesa, mitjançant l'estudi de la cultura i les institucions dels països de parla anglesa.
 • Determinar i analitzar les característiques geogràfiques i sociopolítiques dels països anglòfons, que han influït en el desenvolupament de les cultures respectives.
 • Posar en pràctica els coneixements adquirits en les classes teòriques i altres activitats formatives en exposicions i debats.
 • Adquirir la convicció que el perspectivisme que dóna el treball en grup contribueix a millorar els resultats i a evitar l'abstracció obsessiva en les idees pròpies, cosa que pot conduir a l'error.
 • Descriure, analitzar i contrastar la diversitat sociocultural del Regne Unit i dels Estats Units, a més de les principals qüestions que afecten els seus ciutadans.
 • Emprendre tasques i projectes sense supervisió o impuls extern constants i debatre'n els resultats de manera objectiva i equilibrada.
 • Descriure i analitzar els principals esdeveniments i processos que han marcat el desenvolupament polític, econòmic, social i cultural del Regne Unit i dels Estats Units.
 • Processar i gestionar, de manera crítica, informació i idees sobre la cultura i les institucions i exposar-les per escrit i oralment en la llengua anglesa.
 • Localitzar, fer servir i sintetitzar informació bibliogràfica, i continguda en instruments informàtics i d'Internet, adequada als continguts i finalitats d'aquesta assignatura.
 • Entendre i valorar la rellevància de la cultura en l'estudi de la literatura anglo-nord-americana i de la llengua anglesa.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

1. Describir, analizar y contrastar la diversidad geográfica y social del Reino Unido y de los Estados Unidos, así como las principales cuestiones que afectan a sus ciudadanos.

2. Describir, analizar y contrastar los principales acontecimientos y procesos que han condicionado el desarrollo político, económico, social y cultural del Reino Unido y de los Estados Unidos.

3. Gestionar, procesar y exponer de forma crítica información e ideas sobre la cultura e instituciones del Reino Unido y de los Estados Unidos.

4. Localizar y manejar adecuadamente información bibliográfica relacionada con los contenidos y fines de la presente asignatura.

5. Consolidar los conocimientos activos y pasivos de la lengua inglesa mediante el estudio de la cultura e instituciones de los países de habla inglesa.

 

 

Dades generals

Codi: 31039
Professor/a responsable:
BELLIS, CLIVE ALEXANDER
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ANGLESA
  Àrea: FILOLOGIA ANGLESA
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix