Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

Estudio de la lengua inglesa con el objetivo de (i) desarrollar las competencias comunicativas del alumno en el nivel B2.1 según el Marco Europeo de Referencia (MCER) en lengua inglesa, (ii) afianzar las competencias adquiridas en Lengua Inglesa I y II y (iii) aprender y practicar herramientas básicas de análisis lingüístico para adquirir un conocimiento más  profundo de la gramática inglesa.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2023-24

GRAU EN FILOLOGIA CATALANA

 

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat de dominar les teories, perspectives i conceptualitzacions clau per a la construcció del marc teòric de les disciplines lingüístiques i literàries aplicades a la llengua i a la literatura catalanes com a expert en la matèria i en els diferents perfils professionals.
 • CG2 : Capacitat per a comprendre el paper del llenguatge en la construcció de l'ésser humà com a membre actiu d'una comunitat lingüística i cultural i relacionar-lo amb la funció de l'individu en la societat.
 • CG3 : Capacitat de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi.
 • CG4 : Capacitat per a gestionar i per a usar els recursos aportats per les tecnologies de la informació i la comunicació i per a aplicar-los a les indústries de la llengua i la literatura.
 • CG5 : Ser capaç de conèixer les principals etapes, moviments, autors i obres de la literatura de la segona llengua.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
 • CGUA3 : Ser capaç d'una comunicació efectiva i un coneixement lingüístic en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana (llengua castellana o llengua catalana) en l'àmbit de la seua disciplina.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Capacitat per a comunicar-se en llengua catalana en situacions comunicatives (orals i escrites) per a fer viable una comunicació fluida en els mitjans professionals i acadèmics en què l'alumne exercirà la seua activitat, tenint en compte el coneixement de la realitat històrica, social, institucional, cultural i artística de l'àmbit propi.
 • CE2 : Capacitat per a conèixer les característiques morfològiques, sintàctiques, fonètiques i lexicosemàntiques per a utilitzar, transmetre i aplicar els coneixements a l'anàlisi, la comprensió i la producció del català en les manifestacions orals i escrites.

 

GRAU EN ESPANYOL: LLENGUA I LITERATURES

 

Competències genèriques de grau

 • CG2 : Capacitat per a comprendre el paper del llenguatge en la construcció de l'ésser humà com a membre actiu d'una comunitat lingüística i cultural i relacionar-ho amb la funció de l'individu en la societat.
 • CG3 : Ser capaç de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi.

 

Competències genèriques de la UA

 • CUA1 : Comprendre i expressar-se en un idioma diferent dels oficials de la Comunitat Valenciana en l'àmbit de la seua disciplina.
 • CUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.

 

Competències específiques (CE):>>conceptuals

 • CC16 : Adquisició del nivell B1 del MCER en una segona llengua.
 • CC5 : Capacitat per a comunicar en la llengua de l'especialitat (espanyol) i en una segona llengua en situacions orals i escrites per a fer viable la comunicació fluida en els mitjans professionals i acadèmics en els quals l'alumne exercirà la seua activitat en el futur.

 

Competències específiques (CE):>>procedimentals

 • CP20 : Capacitat per a utilitzar els recursos i materials pertinents (repertoris bibliogràfics, diccionaris, obres de referència, edicions crítiques, traduccions i TIC) com un aprendiente autònom capaç de controlar el propi procés d'aprenentatge i de progressar-hi de manera independent.

 

Competències específiques (CE):>>actitudinals

 • CA22 : Ser capaç de valorar i aprofitar el plurilingüisme i la multiculturalitat com a agent social partícip en la construcció d'una societat plural i tolerant a partir de la pròpia configuració multicultural del món hispànic.
 • CA23 : Ser capaç de mostrar una actitud crítica i autocrítica en el procés d'aprenentatge.
 • CA24 : Capacitat per a mostrar compromís social amb la igualtat entre homes i dones, la pluralitat i diversitat de realitats de la societat actual, la pau i la democràcia.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Desenvolupar les competències comunicatives de l'alumne en el nivell B2.1 segons el marc comú europeu de referència (MCER) en llengua anglesa.
  Desenvolupar les 5 destreses establides en el MCER seguint el nivell B2.1.
  Afermar els coneixements adquirits en Llengua i Gramàtica Anglesa I i II.
  Comprendre discursos i conferències de temes coneguts.
  Desembolicar-se en situacions habituals en països de parla anglesa.
  Utilitzar el Campus Virtual amb totes les seues utilitats bàsiques (materials, debats, enllaços, etc.) com a plataforma d'aprenentatge virtual.
  Utilitzar Internet i la Web 2.0 per a compartir, crear i cercar informació.
  Utilitzar processadors de textos i altres utilitats bàsiques d'ofimàtica en les tasques individuals o grupales assignades.
  Saber utilitzar el laboratori d'idiomes per a millorar l'aprenentatge.
  Reflexionar sobre el propi aprenentatge per a poder establir i reconèixer les febleses, amenaces, fortaleses i oportunitats que es presenten.
  Utilitzar les referències bibliogràfiques per a obtenir informació i poder contrastar-la amb els coneixements anteriors.
  Utilitzar els coneixements, materials i recursos per a poder aprendre de manera autònoma.
  Aprendre tècniques de lectura intensiva i extensiva.
  Treballar en parelles i individualment.
  Col·laborar amb l'esforç per a aconseguir un resultat o fi comuna, siga un treball escrit, una presentació oral, un debat o una conversa.
  Liderar grups de treball.
  Aprendre a cuidar el treball.
  Utilitzar la llengua anglesa com a instrument de comunicació.
  Desenvolupar habilitats professionals en llengua anglesa: presentació d'una idea, desenvolupament d'un argument, descripció d'experiències, etc.
  Participar en converses amb certa fluïdesa i espontaneïtat.
  Descriure amb claredat i detalle temes propers.
  Comunicar i expressar emocions, desitjos i sentiments.
  Transmetre informació.
  Ser conscient de les diferències culturals entre la cultura nativa i la dels països de parla anglesa.
  Conèixer els costums diaris dels països de parla anglesa i les diferències de les mateixes amb les de la cultura nativa, etc.
  Revisar i ampliar les bases de la gramàtica anglesa: les parts de l'oració, l'oració simple, etc.
  Conèixer i començar a practicar les eines bàsiques d'anàlisi lingüística, com l'anàlisi sintàctica, les classes de paraules, etc.
  Usar la traducció com a eina d'aprenentatge i de contrast entre llengües.
  Escriure respostes sobre els continguts de l'assignatura en anglès.
  Realitzar presentacions orals o escrites breus sobre els continguts de l'assignatura.
  Escriure textos clars i detallats sobre temes relacionats amb  els interessos propis.
  Escriure redaccions o informes per a transmetre informació.
  Reflectir la creativitat i l'interès en els textos escrits (dins de la relativa dificultat dels textos segons el nivell).
  Expressar-se creativament en les presentacions i comunicacions orals.
 • Desenvolupar les competències comunicatives de l'alumnat en el nivell B2.1 d'anglés, segons el Marc Comú Europeu de Referència (MCER).
 • Desenvolupar les 5 destreses establides en el MCER per al nivell B2.1.
 • Consolidar els coneixements adquirits en Llengua i Gramàtica Anglesa I i II.
 • Comprendre discursos i conferències de temes coneguts.
 • Comunicar-se amb èxit en situacions habituals en països de parla anglesa.
 • Utilitzar totes les seues utilitats bàsiques de Campus Virtual (materials, debats, enllaços, etc.), com a plataforma d'aprenentatge virtual.
 • Utilitzar Internet i la web 2.0 per a compartir, crear i cercar informació.
 • Utilitzar processadors de textos i altres utilitats bàsiques d'ofimàtica en les tasques individuals o grupals assignades.
 • Saber utilitzar el laboratori d'idiomes per a millorar l'aprenentatge.
 • Reflexionar sobre l'aprenentatge propi, per a poder establir i reconèixer les febleses, amenaces, fortaleses i oportunitats que es presenten.
 • Utilitzar les referències bibliogràfiques per a obtenir informació i poder contrastar-la amb els coneixements anteriors.
 • Utilitzar els coneixements, materials i recursos per a poder aprendre de manera autònoma.
 • Aprendre tècniques de lectura intensiva i extensiva.
 • Treballar en parelles i individualment.
 • Col·laborar amb l'esforç per a aconseguir un resultat o fi comú: treball escrit, presentació oral, debat o conversa.
 • Liderar grups de treball.
 • Aprendre a cuidar el treball.
 • Utilitzar la llengua anglesa com a instrument de comunicació.
 • Desenvolupar habilitats professionals en llengua anglesa: presentació d'una idea, desenvolupament d'un argument, descripció d'experiències, etc.
 • Participar en converses amb certa fluïdesa i espontaneïtat.
 • Descriure amb claredat i detall temes pròxims.
 • Comunicar i expressar emocions, desitjos i sentiments.
 • Transmetre informació.
 • Ser conscient de les diferències culturals entre la cultura nativa i la dels països de parla anglesa.
 • Conèixer els costums dels països de parla anglesa i les diferències amb els de la cultura nativa, etc.
 • Revisar i ampliar les bases de la gramàtica anglesa: les parts de l'oració, l'oració simple, etc.
 • Conèixer i començar a practicar les eines bàsiques d'anàlisi lingüística: anàlisi sintàctica, classes de paraules, etc.
 • Usar la traducció com a eina d'aprenentatge i de contrast entre llengües.
 • Escriure respostes sobre els continguts de l'assignatura en anglés.
 • Fer presentacions orals o escrites breus sobre els continguts de l'assignatura.
 • Escriure textos clars i detallats sobre temes relacionats amb els interessos propis.
 • Escriure redaccions o informes per a transmetre informació.
 • Reflectir la creativitat i l'interès en els textos escrits (dins de la relativa dificultat dels textos segons el nivell).
 • Expressar-se creativament en les presentacions i comunicacions orals.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

Objetivos generales
1. Desarrollar las competencias comunicativas en el nivel B2.1 según el marco común europeo de referencia (MCER) en lengua inglesa.
2. Desarrollar las destrezas establecidas en el MCER siguiendo el nivel B2.1.
3. Afianzar los conocimientos adquiridos en Lengua Inglesa I y II.
4. Comprender textos, discursos y conversaciones sobre temas conocidos.
5. Utilizar las referencias bibliográficas para obtener información y poder contrastarla con los conocimientos anteriores.
6. Utilizar los conocimientos, materiales y recursos para poder aprender de manera autónoma.
7. Colaborar para lograr un resultado o fin común, sea un trabajo escrito, una presentación oral, un debate o una conversación.
8. Conocer las diferentes costumbres culturales de los países de habla inglesa.
9. Revisar y ampliar los conocimientos previos de la gramática inglesa.
10. Conocer y emplear las herramientas básicas del análisis lingüístico, como el análisis sintáctico, las clases de palabras, etc.
11. Usar la traducción como herramienta de aprendizaje y de contraste entre lenguas.

 

 

 

Dades generals

Codi: 31021
Professor/a responsable:
BELLIS, CLIVE ALEXANDER
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ANGLESA
  Àrea: FILOLOGIA ANGLESA
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 1,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix