Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

La asignatura se imparte en lengua francesa.

La asignatura se relaciona con las siguientes asignaturas del Grado de Estudios franceses:
Asignaturas de 1er curso de carácter obligatorio:
- Lengua francesa comunicación oral I (cód. 30511)
- Lengua francesa comunicación escrita I (cód. 30510)

Asignaturas de 2º curso de carácter obligatorio:
- Lengua francesa comunicación escrita II (cód.30523)
- Lengua francesa comunicación oral II (cód.30521)

Asignaturas de 2º curso de carácter optativo:
- Teatro francés: el texto y la escena (cód. 30524)

Asignaturas de 4º curso de carácter optativo:
- Francia y los países francófonos en los medios de comunicación franceses (cód. 30551)
- Literatura francesa y cine (cód. 30550)
- Literatura juvenil, novela negra y cómic en lengua francesa (cód. 30552)

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2023-24

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Capacitat de comunicar-se oralment i per escrit en llengua francesa amb la fluïdesa, correcció i complexitat adequades a cada context i situació.
 • CE10 : Capacitat de dur a terme tasques d'assessorament i correcció lingüística i d'estil en llengua francesa.
 • CE11 : Capacitat d'utilitzar els recursos i materials pertinents (repertoris bibliogràfics, diccionaris, obres de referència i NTIC) com a aprenent autònom capaç de controlar el propi procés d'aprenentatge i de progressar-hi de manera independent.
 • CE12 : Capacitat per a respectar, valorar i aprofitar el plurilingüisme i la multiculturalitat com a agent social partícip en la construcció d'una societat plural i tolerant a partir de la pròpia configuració multicultural del món francòfon.
 • CE2 : Capacitat per a reflexionar i descriure les característiques lingüístiques pròpies, peculiars i exclusives de la llengua francesa, així com les comunes a altres llengües, especialment les de la Comunitat Valenciana, i aplicar aquests coneixements a l'anàlisi, la comprensió i la producció del francès en les seues manifestacions orals i escrites.
 • CE5 : Capacitat de valorar les característiques, evolució i influències de les tendències literàries, artístiques i culturals com a manifestacions de l'activitat creativa en l'àmbit francès.
 • CE7 : Capacitat d'analitzar textos en llengua francesa des dels punts de vista lingüístic, literari i cultural.
 • CE9 : Capacitat d'interpretar, produir i desenvolupar explicativa i argumentativament documents acadèmics o informes tècnics de la disciplina.

 

Competències genèriques de grau

 • CG1 : Capacitat d'aprendre i treballar de manera autònoma i en equip.
 • CG10 : Capacitat autocrítica que permeta la preocupació per la qualitat i la millora contínua.
 • CG11 : Capacitat de respectar els drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones, el respecte i la promoció dels drets humans i els principis d'igualtat d'oportunitats, no-discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat.
 • CG12 : Capacitat per a comprendre el paper del llenguatge en la construcció de l'ésser humà com a membre actiu d'una comunitat lingüística i cultural i relacionar-ho amb la funció de l'individu en la societat.
 • CG3 : Capacitat d'interpretar, analitzar, sintetitzar i avaluar informació de manera crítica.
 • CG6 : Capacitat de transmetre coneixements de la seua disciplina, elaborar i defensar arguments i exposar problemes i solucions davant d'un públic especialitzat o no especialitzat.
 • CG8 : Capacitat de generar noves idees (creativitat) i de dissenyar i gestionar projectes.
 • CG9 : Capacitat de prendre decisions i resoldre problemes en l'àmbit acadèmic i professional.

 

Competències genèriques de la UA

 • CGUA2 : Capacitat d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
 • CGUA3 : Capacitat de comunicar i d'expressar-se correctament en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana en l'àmbit de la seua disciplina.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Produir enunciats escrits i orals en llengua francesa amb un nivell avançat.
 • Comprendre enunciats escrits i orals en llengua francesa de nivell avançat.
 • Aplicar els coneixements sociolingüístics necessaris per a la producció escrita i oral de diferents tipus de discurs.
 • Utilitzar recursos informàtics per a fer activitats d'expressió oral i escrita.
 • Treballar en grup.
 • Participar i interactuar a l'aula.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

OBJETIVOS FORMATIVOS
- Conocer las características de los textos: adecuación, coherencia y cohesión de los distintos tipo de texto.
- Conocer los mecanismos de redacción de un texto: generar, seleccionar y ordenar las ideas, recursos para unir las ideas (párrafos, marcas en el texto y conectores), adecuar el texto al destinatario; revisión y corrección del texto.
- Conocer las características de la lengua escrita, así como las diferencias con la lengua oral y las condiciones de legibilidad de un texto
- Conocer los procesos de preparación de cualquier intervención oral en público: debate, mesa redonda, exposición y las técnicas de ejecución de una intervención oral en público.
- Producir distintos tipos de textos orales y escritos que permitan satisfacer las necesidades comunicativas que genera el contexto social inmediato, el medio académico universitario, y el medio profesional del futuro.
- Transformar un texto oral coloquial en un texto escrito estándar.
- Redactar distintos tipo de texto utilizando el ordenador, especialmente expositivos (reseñas) y argumentativos (sobre un tema de actualidad) de manera exitosa (adecuados, coherentes, cohesionados, correctos y legibles
- Hacer una exposición oral en público con claridad, precisión y buena prosodia (entonación, ritmo y acentuación).
- Analizar y valorar la aceptabilidad del modelo de lengua oral y escrito empleado en los medios audiovisuales.
- Describir y comparar las diferencias entre el modelo de lengua coloquial del entorno social con el estándar y adaptar un texto del modelo coloquial al estándar oral.
- Valorar la importancia de la reflexión sobre los mecanismos de producción de textos para mejorar las destrezas comunicativas.
- Valorar positivamente el uso público la lengua francesa en cualquiera situación comunicativa.
- Valorar la importancia de conseguir un modelo de lengua adecuado desde el punto de vista normativo

Objetivos conceptuales
- Conocer los elementos lingüísticos necesarios para comprender y expresar oralmente textos descriptivos
- Conocer los elementos lingüísticos necesarios para comprender y expresar oralmente textos narrativos
- Conocer los elementos lingüísticos necesarios para comprender y expresar oralmente argumentaciones
- Conocer los elementos sociolingüísticos necesarios en la comunicación oral y escrita.
- Conocer los elementos pragmáticos necesarios en la comunicación oral y escrita de textos descriptivos.
- Conocer los elementos pragmáticos necesarios en la comunicación oral y escrita de textos narrativos.
- Conocer los elementos pragmáticos necesarios en la comunicación oral y escrita de textos argumentativos.

Objetivos procedimentales
- Desarrollar estrategias de lectura.
- Redactar textos descriptivos de complejidad alta destinados a la expresión oral y escrita
- Redactar textos narrativos de complejidad alta destinados a la expresión oral y escrita
- Redactar textos argumentativos de complejidad alta destinados a la expresión oral y escrita
- Utilizar recursos informáticos para realizar actividades de expresión oral y escrita.

Objetivos actitudinales
- Desarrollar una actitud crítica y tolerante en el proceso de aprendizaje.

 

 

Dades generals

Codi: 30555
Professor/a responsable:
PERAL CRESPO, AMELIA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIES INTEGRADES
  Àrea: FILOLOGIA FRANCESA
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 1,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix