Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

Esta asignatura se enmarca en el módulo de complementación de la materia estudios franceses dentro de la formación optativa de 4º curso. La asignatura tiene como objetivo afianzar los contenidos socio-culturales
entorno al mundo francófono a través del análisis de documentos orales y escritos publicados en los distintos medios de comunicación.


La asignatura se relaciona con:
Estudio de textos franceses I: actualidad de Francia y de los países francófonos (30513), Lengua francesa y realidades socioculturales (30520), Anaálisis contrastivo del francés con otras lenguas (30551), Literatura francesa y cine (30550), Manifestaciones artísticas y culturales de los siglos XX y XXI (30534)
Taller de expresión creativa oral y escrita (30555), Literatura juvenil, novela negra y cómic en lengua francesa (30552).


Esta asignatura se impartirá en lengua francesa.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2023-24

GRAU EN FILOLOGIA CATALANA

 

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat de dominar les teories, perspectives i conceptualitzacions clau per a la construcció del marc teòric de les disciplines lingüístiques i literàries aplicades a la llengua i a la literatura catalanes com a expert en la matèria i en els diferents perfils professionals.
 • CG2 : Capacitat per a comprendre el paper del llenguatge en la construcció de l'ésser humà com a membre actiu d'una comunitat lingüística i cultural i relacionar-lo amb la funció de l'individu en la societat.
 • CG3 : Capacitat de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi.
 • CG4 : Capacitat per a gestionar i per a usar els recursos aportats per les tecnologies de la informació i la comunicació i per a aplicar-los a les indústries de la llengua i la literatura.
 • CG5 : Ser capaç de conèixer les principals etapes, moviments, autors i obres de la literatura de la segona llengua.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
 • CGUA3 : Ser capaç d'una comunicació efectiva i un coneixement lingüístic en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana (llengua castellana o llengua catalana) en l'àmbit de la seua disciplina.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Capacitat per a comunicar-se en llengua catalana en situacions comunicatives (orals i escrites) per a fer viable una comunicació fluida en els mitjans professionals i acadèmics en què l'alumne exercirà la seua activitat, tenint en compte el coneixement de la realitat històrica, social, institucional, cultural i artística de l'àmbit propi.
 • CE10 : Capacitat per a utilitzar els recursos i els materials pertinents per a l'autoaprenentatge (bibliogràfics, diccionaris, obres de referència, obres terminològiques, tutories, noves tecnologies) i transmetre la informació en llengua catalana.
 • CE11 : Ser capaç de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi; formular hipòtesis+B1782 de treball, demostrar-les amb arguments i arribar a conclusions, així com també reconèixer i aplicar la coherència textual (estructura del text, distribució de les idees, progressió de la informació, utilització de paraules clau), de manera que es desenvolupe explicativament i argumentativament qualsevol contingut relacionat amb la llengua i la literatura catalana, i poder així aconseguir el paper de coneixedor, transmissor i assessor dels coneixements adquirits.
 • CE12 : Capacitat per a comprendre, valorar i aprofitar el plurilingüisme amb una actitud favorable al procés de normalització del català, per a participar de la diversitat cultural i lingüística, així com també potenciar-l+B1729o per a un millor desenvolupament social de la llengua.
 • CE3 : Capacitat per a conèixer les característiques pragmàtiques, textuals i discursives de la llengua catalana per a utilitzar, transmetre i aplicar els coneixements a l'anàlisi, la comprensió i la producció del català en les manifestacions orals i escrites.
 • CE9 : Capacitat per a identificar els corrents de la crítica literària, les seues categories, conceptes i nomenclatura com un element clau per al desenvolupament de la capacitat crítica i analítica del text (literari, cinematogràfic, publicitari), en tant que manifestació creativa i reflex del context sociocultural.

 

GRAU EN ESPANYOL: LLENGUA I LITERATURES

 

Competències genèriques de grau

 • CG2 : Capacitat per a comprendre el paper del llenguatge en la construcció de l'ésser humà com a membre actiu d'una comunitat lingüística i cultural i relacionar-ho amb la funció de l'individu en la societat.
 • CG3 : Ser capaç de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi.

 

Competències genèriques de la UA

 • CUA1 : Comprendre i expressar-se en un idioma diferent dels oficials de la Comunitat Valenciana en l'àmbit de la seua disciplina.
 • CUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.

 

Competències específiques (CE):>>conceptuals

 • CC16 : Adquisició del nivell B1 del MCER en una segona llengua.
 • CC5 : Capacitat per a comunicar en la llengua de l'especialitat (espanyol) i en una segona llengua en situacions orals i escrites per a fer viable la comunicació fluida en els mitjans professionals i acadèmics en els quals l'alumne exercirà la seua activitat en el futur.

 

Competències específiques (CE):>>procedimentals

 • CP19 : Capacitat per a identificar els corrents crítics literaris, les seues categories, conceptes i nomenclatura, com a eina fonamental per a desenvolupar la capacitat d'anàlisi i crítica del text (literari, cinematogràfic, publicitari, etc.) en tant manifestació creativa i reflex del context sociocultural.
 • CP20 : Capacitat per a utilitzar els recursos i materials pertinents (repertoris bibliogràfics, diccionaris, obres de referència, edicions crítiques, traduccions i TIC) com un aprendiente autònom capaç de controlar el propi procés d'aprenentatge i de progressar-hi de manera independent.

 

Competències específiques (CE):>>actitudinals

 • CA22 : Ser capaç de valorar i aprofitar el plurilingüisme i la multiculturalitat com a agent social partícip en la construcció d'una societat plural i tolerant a partir de la pròpia configuració multicultural del món hispànic.
 • CA23 : Ser capaç de mostrar una actitud crítica i autocrítica en el procés d'aprenentatge.
 • CA24 : Capacitat per a mostrar compromís social amb la igualtat entre homes i dones, la pluralitat i diversitat de realitats de la societat actual, la pau i la democràcia.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer les principals notícies de l'actualitat de França i els països francòfons.
  Mostrar una actitud científica a l'hora d'analitzar i abordar textos periodístics.
  Conèixer els principals mitjans de comunicació de França i els països francòfons.
  Relacionar els textos abordats amb el context històric i cultural en les quals es produeixen.
  Utilitzar recursos bibliogràfics i informàtics per a recaptar informació.
  Valorar la importància dels mitjans de comunicació com a reflex de la societat actual.
  Realitzar treballs en grup.
 • Conèixer les principals notícies de l'actualitat de França i els països francòfons.
 • Mostrar una actitud científica a l'hora d'analitzar i abordar textos periodístics.
 • Conèixer els principals mitjans de comunicació de França i els països francòfons.
 • Relacionar els textos abordats amb el context històric i cultural en què es produeixen.
 • Utilitzar recursos bibliogràfics i informàtics per a aconseguir informació.
 • Valorar la importància dels mitjans de comunicació com a reflex de la societat actual.
 • Fer treballs en grup.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

 

OBJETIVOS CONCEPTUALES:

 

-Conocer los principales medios de comunicación de Francia y de os países francófonos.

-Conocer el conetxto histórico y cultural de Francia y de los páises francófonos.

-Conocer las principales noticias de la actualidad de Francia y de los países francófonos.

 

OBJETIVOS PROCEDIMENTALES

-Mostrar una actitud científica a la hora de analizar y abordar textos periodísticos.

-Relacionar los textos abordados con el contexto histórico y cultural en las que se producen.

-Utilizar recursos bibliográficos e informáticos para recabar información.

 

OBJETIVOS ACTITUDINALES 


-Valorar la importancia de los medios de comunicación como reflejo de la sociedad actual.

-Realizar trabajos en grupo.

 

 

 

Dades generals

Codi: 30553
Professor/a responsable:
EGEA GINER, NOELIA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIES INTEGRADES
  Àrea: FILOLOGIA FRANCESA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix