Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

Esta asignatura pretende completar la formación del alumno a través del estudio y trabajo en torno a la literatura juvenil, el cómic y la novela negra, todo ello muy relevante y profundamente anclado en el ámbito cultural del Hexágono y de los países de habla francesa.

Se abordarán las distintas temáticas desde un enfoque teórico-práctico, dando un espacio importante a la implicación del alumno y al desarrollo de su creatividad.

Igualmente se atenderá al perfeccionamiento de las competencias lingüísticas en francés del estudiante, paralelamente al trabajo con contenidos.

Esta asignatura está relacionada con materias como "Literatura francesa contemporánea", "Taller de expresión creativa oral y escrita en francés" y  "Lengua francesa. Comunicación oral II" y "Lengua francesa. Comunicación escrita II".

Esta asignatura se impartirá en lengua francesa.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2023-24

GRAU EN FILOLOGIA CATALANA

 

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat de dominar les teories, perspectives i conceptualitzacions clau per a la construcció del marc teòric de les disciplines lingüístiques i literàries aplicades a la llengua i a la literatura catalanes com a expert en la matèria i en els diferents perfils professionals.
 • CG2 : Capacitat per a comprendre el paper del llenguatge en la construcció de l'ésser humà com a membre actiu d'una comunitat lingüística i cultural i relacionar-lo amb la funció de l'individu en la societat.
 • CG3 : Capacitat de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi.
 • CG4 : Capacitat per a gestionar i per a usar els recursos aportats per les tecnologies de la informació i la comunicació i per a aplicar-los a les indústries de la llengua i la literatura.
 • CG5 : Ser capaç de conèixer les principals etapes, moviments, autors i obres de la literatura de la segona llengua.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
 • CGUA3 : Ser capaç d'una comunicació efectiva i un coneixement lingüístic en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana (llengua castellana o llengua catalana) en l'àmbit de la seua disciplina.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Capacitat per a comunicar-se en llengua catalana en situacions comunicatives (orals i escrites) per a fer viable una comunicació fluida en els mitjans professionals i acadèmics en què l'alumne exercirà la seua activitat, tenint en compte el coneixement de la realitat històrica, social, institucional, cultural i artística de l'àmbit propi.
 • CE11 : Ser capaç de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi; formular hipòtesis+B1782 de treball, demostrar-les amb arguments i arribar a conclusions, així com també reconèixer i aplicar la coherència textual (estructura del text, distribució de les idees, progressió de la informació, utilització de paraules clau), de manera que es desenvolupe explicativament i argumentativament qualsevol contingut relacionat amb la llengua i la literatura catalana, i poder així aconseguir el paper de coneixedor, transmissor i assessor dels coneixements adquirits.
 • CE12 : Capacitat per a comprendre, valorar i aprofitar el plurilingüisme amb una actitud favorable al procés de normalització del català, per a participar de la diversitat cultural i lingüística, així com també potenciar-l+B1729o per a un millor desenvolupament social de la llengua.
 • CE3 : Capacitat per a conèixer les característiques pragmàtiques, textuals i discursives de la llengua catalana per a utilitzar, transmetre i aplicar els coneixements a l'anàlisi, la comprensió i la producció del català en les manifestacions orals i escrites.
 • CE9 : Capacitat per a identificar els corrents de la crítica literària, les seues categories, conceptes i nomenclatura com un element clau per al desenvolupament de la capacitat crítica i analítica del text (literari, cinematogràfic, publicitari), en tant que manifestació creativa i reflex del context sociocultural.

 

GRAU EN ESPANYOL: LLENGUA I LITERATURES

 

Competències genèriques de grau

 • CG2 : Capacitat per a comprendre el paper del llenguatge en la construcció de l'ésser humà com a membre actiu d'una comunitat lingüística i cultural i relacionar-ho amb la funció de l'individu en la societat.
 • CG3 : Ser capaç de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi.

 

Competències genèriques de la UA

 • CUA1 : Comprendre i expressar-se en un idioma diferent dels oficials de la Comunitat Valenciana en l'àmbit de la seua disciplina.
 • CUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.

 

Competències específiques (CE):>>conceptuals

 • CC15 : Coneixement de les principals etapes, moviments, autors i obres de la literatura de la segona llengua.
 • CC16 : Adquisició del nivell B1 del MCER en una segona llengua.
 • CC5 : Capacitat per a comunicar en la llengua de l'especialitat (espanyol) i en una segona llengua en situacions orals i escrites per a fer viable la comunicació fluida en els mitjans professionals i acadèmics en els quals l'alumne exercirà la seua activitat en el futur.

 

Competències específiques (CE):>>procedimentals

 • CP19 : Capacitat per a identificar els corrents crítics literaris, les seues categories, conceptes i nomenclatura, com a eina fonamental per a desenvolupar la capacitat d'anàlisi i crítica del text (literari, cinematogràfic, publicitari, etc.) en tant manifestació creativa i reflex del context sociocultural.
 • CP20 : Capacitat per a utilitzar els recursos i materials pertinents (repertoris bibliogràfics, diccionaris, obres de referència, edicions crítiques, traduccions i TIC) com un aprendiente autònom capaç de controlar el propi procés d'aprenentatge i de progressar-hi de manera independent.

 

Competències específiques (CE):>>actitudinals

 • CA22 : Ser capaç de valorar i aprofitar el plurilingüisme i la multiculturalitat com a agent social partícip en la construcció d'una societat plural i tolerant a partir de la pròpia configuració multicultural del món hispànic.
 • CA23 : Ser capaç de mostrar una actitud crítica i autocrítica en el procés d'aprenentatge.
 • CA24 : Capacitat per a mostrar compromís social amb la igualtat entre homes i dones, la pluralitat i diversitat de realitats de la societat actual, la pau i la democràcia.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer de la novel·la juvenil francesa contemporània, atenent a les temàtiques i tècniques narratives més rellevants.
  Reconèixer els diferents recursos, codis i convencions del còmic, especialment en l'àmbit francòfon.
  Conèixer les implicacions culturals del còmic, així com l'especificitat del seu llenguatge en l'àmbit francòfon.
  Conèixer a alguns representants de la novel·la negra a França, així com de les seues obres més rellevants.
  Conèixer i diferenciar diferents tipus de còmics, analitzant els trets i recursos de major importància.
  Conèixer els trets que permeten identificar a la novel·la negra, així com les tendències i autors més característics de França.
 • Conèixer la novel·la juvenil francesa contemporània, atenent a les temàtiques i tècniques narratives més rellevants.
 • Reconèixer els diversos recursos, codis i convencions del còmic, especialment en l'àmbit francòfon.
 • Conèixer les implicacions culturals del còmic, a més de l'especificitat del seu llenguatge en l'àmbit francòfon.
 • Conèixer alguns representants de la novel·la negra a França i les obres més rellevants.
 • Conèixer i diferenciar diversos tipus de còmics i analitzar-ne els trets i recursos de major importància.
 • Conèixer els trets que permeten identificar la novel·la negra, a més de les tendències i els autors més característics de França.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

Objetivos formativos
- Conocer la novela juvenil contemporánea de expresión francesa atendiendo a las temáticas y técnicas narrativas más relevantes
- Reconocer los distintos recursos, códigos y convenciones del cómic, especialmente en el ámbito francófono
- Conocer las implicaciones culturales del cómic, así como la especificidad de su lenguaje en el ámbito francófono
- Conocer a algunos representantes de la novela negra en Francia, así como de sus obras más relevantes
- Conocer y diferenciar distintos tipos de cómics, analizando los rasgos y recursos de mayor importancia
- Conocer los rasgos, las tendencias y autores más característicos de novela juvenil en Francia y países de expresión francesa

 Objetivos actitudinales
- Mostrar una actitud positiva y abierta al trabajo en grupo
- Valorar la importancia de la literatura juvenil, la novela negra y el cómic francés en el proceso de formación académica
- Comprender la importancia de la literatura juvenil, la novela negra y el cómic francés como manifestación cultural
- Capacidad para realizar trabajos en grupo.
- Relacionar las principales manifestaciones literarias de la literatura juvenil, la novela negra y el cómic francés con el contexto histórico y cultural en las que se producen
- Respetar los plazos de entrega de las distintas actividades previstas.

 Objetivos conceptuales
- Obtener una visión panorámica de la literatura juvenil, la novela negra y el cómic de expresión francesa.

- Conocer las principales manifestaciones y los distintos aspectos culturales que contienen de la historia y de la cultura de Francia y de los países francófonos a partir de las obras literarias propuestas.

- Comprender las diferentes características de las principales manifestaciones literarias francesas de la literatura juvenil, la novela negra y el cómic de expresión francesa.

-Profundizar en los aspectos lingüísticos de los textos literarios: elementos que lo cohesionan, conectores, estructura, etc.

-Conocer más de cerca la cultura del mundo francófono a través de su reflejo en esta literatura.

-Perfeccionar la competencia comunicativa del alumno en francés a partir del estudio de la lengua partiendo de estos textos.

 Objetivos procedimentales

- Descubrir y leer los diferentes textos propuestos por el profesor.

- Analizar la estructura de los textos, su composición, los componentes lingüísticos que lo vertebran. 

- Reflexionar sobre la naturaleza de los textos y el reflejo en ellos de la cultura francesa.

- Relacionar con la vida real los contenidos lingüísticos de los textos con los países de expresión francesa.

- Utilizar recursos bibliográficos e informáticos para obtener información sobre la literatura juvenil, la novela y el cómic de expresión francesa.

- Desarrollar técnicas de lectura, análisis y síntesis, como herramienta fundamental de la competencia literaria.

 

 

Dades generals

Codi: 30552
Professor/a responsable:
MARQUES DE ALMEIDA BOUIX, ANDREA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIES INTEGRADES
  Àrea: FILOLOGIA FRANCESA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix