Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

 

Esta asignatura parte de consideraciones teóricas generales de lingüística contrastiva y de traductología, desde una perspectiva integrada en aplicaciones discursivas. Es complementaria de las asignaturas de "Morfosintaxis I" (cód. 30533) y Morfosintaxis II" (cód. 30543), de "Semántica y estilística" (30540), de Taller de expresión creativa oral y escrita en lengua francesa (cód.30555), así como de Pragmática y de  "Lengua francesa comunicación escrita I (cód.30523) y II (cód. 30510)" .

Esta asignatura se imparte en lengua francesa.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2023-24

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Capacitat de comunicar-se oralment i per escrit en llengua francesa amb la fluïdesa, correcció i complexitat adequades a cada context i situació.
 • CE10 : Capacitat de dur a terme tasques d'assessorament i correcció lingüística i d'estil en llengua francesa.
 • CE11 : Capacitat d'utilitzar els recursos i materials pertinents (repertoris bibliogràfics, diccionaris, obres de referència i NTIC) com a aprenent autònom capaç de controlar el propi procés d'aprenentatge i de progressar-hi de manera independent.
 • CE12 : Capacitat per a respectar, valorar i aprofitar el plurilingüisme i la multiculturalitat com a agent social partícip en la construcció d'una societat plural i tolerant a partir de la pròpia configuració multicultural del món francòfon.
 • CE2 : Capacitat per a reflexionar i descriure les característiques lingüístiques pròpies, peculiars i exclusives de la llengua francesa, així com les comunes a altres llengües, especialment les de la Comunitat Valenciana, i aplicar aquests coneixements a l'anàlisi, la comprensió i la producció del francès en les seues manifestacions orals i escrites.
 • CE7 : Capacitat d'analitzar textos en llengua francesa des dels punts de vista lingüístic, literari i cultural.
 • CE9 : Capacitat d'interpretar, produir i desenvolupar explicativa i argumentativament documents acadèmics o informes tècnics de la disciplina.

 

Competències genèriques de grau

 • CG1 : Capacitat d'aprendre i treballar de manera autònoma i en equip.
 • CG10 : Capacitat autocrítica que permeta la preocupació per la qualitat i la millora contínua.
 • CG11 : Capacitat de respectar els drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones, el respecte i la promoció dels drets humans i els principis d'igualtat d'oportunitats, no-discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat.
 • CG12 : Capacitat per a comprendre el paper del llenguatge en la construcció de l'ésser humà com a membre actiu d'una comunitat lingüística i cultural i relacionar-ho amb la funció de l'individu en la societat.
 • CG3 : Capacitat d'interpretar, analitzar, sintetitzar i avaluar informació de manera crítica.
 • CG6 : Capacitat de transmetre coneixements de la seua disciplina, elaborar i defensar arguments i exposar problemes i solucions davant d'un públic especialitzat o no especialitzat.
 • CG8 : Capacitat de generar noves idees (creativitat) i de dissenyar i gestionar projectes.
 • CG9 : Capacitat de prendre decisions i resoldre problemes en l'àmbit acadèmic i professional.

 

Competències genèriques de la UA

 • CGUA2 : Capacitat d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
 • CGUA3 : Capacitat de comunicar i d'expressar-se correctament en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana en l'àmbit de la seua disciplina.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Fer una anàlisi contrastiva entre el francés i altres llengües, en els aspectes semàntics, estilístics i pragmàtics de la morfologia i de la sintaxi amb un nivell avançat.
 • Desenvolupar l'enfocament cognitiu de l'aprenentatge de la gramàtica, perquè l'alumnat resolga problemes gramaticals contrastius de nivell avançat.
 • Ser capaç d'analitzar similituds i diferències entre les diverses llengües en contrast, per a evitar-ne les interferències.
 • Saber aplicar l'anàlisi d'errors per a ser autònom en l'aprenentatge.
 • Desenvolupar estratègies de traducció que permeten respectar els valors estètics i extralingüístics dels textos.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

 

OBJETIVOS FORMATIVOS:

-Iniciar al estudiante en el ámbito de la traductología/traducción.

-Proporcionar al estudiante las herramientas teóricas necesarias para el análisis contrastivo 

-Proporcionar las herramientas lingüísticas necesarias para la realización de análisis contrastivo entre el francés y otras lenguas desde una perspectiva integradora de semántica, estilística, pragmática y morfosintaxis, a un nivel avanzado.

-Preparar al alumno para el desarrollo del enfoque cognitivo del aprendizaje de la gramática contrastiva desde un nivel avanzado.

-Proporcionar estrategias de aprendizaje para que el estudiante sea  capaz de analizar similitudes y diferencias entre las distintas lenguas en contraste para evitar sus interferencias. 

-Saber aplicar el análisis de errores para ser autónomo en el aprendizaje.

-Desarrollar estrategias de traducción que permitan respetar los valores estéticos y extralingüísticos de los textos

OBJETIVOS CONCEPTUALES:

-Conocer las teorías traductológicas pertinentes para el estudio del análisis contrastivo y su aplicación a la traducción general, así como las teorías lingüísticas francesas pertinentes sobre la fraseología.

-Conocer los principales procedimientos traductológicos y su relación con la fraseología

-Conocer las estructuras morfosintácticas de las expresiones fijas

-Perfeccionar la comprensión escrita desde la contrastividad para adquirir un nivel C1

-Adquirir una competencia fraseológica (atendiendo a la dimensión sociolingüística, semántica y discursiva) desde la contrastividad.

-Reconocer la dimensión socio-cultural y la importancia de la interculturalidad (trasvase de culturas) mediante la lingüística contrastiva.

 OBJETIVOS PROCEDIMENTALES:

-Saber reconocer en los textos las teorías traductológicas y familiarizarse con éstas

-Identificar los diversos procedimientos traductológicos en los textos

-Analizar desde el punto de vista contrastivo y multilingüe las expresiones fijas

-Detectar las interferencias lingüísticas en el proceso traductor de los textos

-Reconocer las estructuras morfo-sintácticas de las lenguas trabajadas para el desarollo de su análisis gramatical contrastivo

-Comprender los mecanismos morfológicos y sintácticos para el correcto análisis contrastivo

-Desarrollar estrategias de traducción.

-Utilizar recursos informáticos para realizar actividades de expresión oral y escrita.

-Reconocer y utilizar los diferentes niveles de lengua en el análisis contrastivo

-Analizar, desde el punto de vista contrastivo y multilingüe, las expresiones fijas

- Valorar y aprovechar el plurilingüismo y la multiculturalidad como agente social partícipe en la construcción de una sociedad plural y tolerante a partir de la propia configuración multicultural del mundo francófono

 

 

 

Dades generals

Codi: 30551
Professor/a responsable:
PEÑALVER VICEA, MARIA ISABEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIES INTEGRADES
  Àrea: FILOLOGIA FRANCESA
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 1,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix