Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

 Esta asignatura se enmarca en el módulo de complementación de la materia Estudios franceses dentro de la formación optativa de 4º curso. La asignatura tiene como objetivo afianzar los contenidos de literarios dentro del marco de la literatura comparada con otras artes.  

La asignatura se relaciona con:

-Francia y los páises francófonos a través de los medios de comunciación (30553), Manifestaciones artísticas y culturales de los siglos XX y XXI (30534), Taller de expresión creativa oral y escrita (30555), Literatura juvenil, novela negra y cómic en lengua francesa (30552), Literatura francesa contemporánea (30514), Panorama general de la literatura francesa hasta el siglo XIX (30522), Narrativa francesa del siglo XIX (30537), Literatura francesa y género (30536), Relaciones de la literatura francesa con otras literaturas (30538), Narrativa francesa del siglo XX (30542). 

Esta asignatura se impartirá en francés

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2023-24

GRAU EN FILOLOGIA CATALANA

 

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat de dominar les teories, perspectives i conceptualitzacions clau per a la construcció del marc teòric de les disciplines lingüístiques i literàries aplicades a la llengua i a la literatura catalanes com a expert en la matèria i en els diferents perfils professionals.
 • CG2 : Capacitat per a comprendre el paper del llenguatge en la construcció de l'ésser humà com a membre actiu d'una comunitat lingüística i cultural i relacionar-lo amb la funció de l'individu en la societat.
 • CG3 : Capacitat de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi.
 • CG4 : Capacitat per a gestionar i per a usar els recursos aportats per les tecnologies de la informació i la comunicació i per a aplicar-los a les indústries de la llengua i la literatura.
 • CG5 : Ser capaç de conèixer les principals etapes, moviments, autors i obres de la literatura de la segona llengua.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
 • CGUA3 : Ser capaç d'una comunicació efectiva i un coneixement lingüístic en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana (llengua castellana o llengua catalana) en l'àmbit de la seua disciplina.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Capacitat per a comunicar-se en llengua catalana en situacions comunicatives (orals i escrites) per a fer viable una comunicació fluida en els mitjans professionals i acadèmics en què l'alumne exercirà la seua activitat, tenint en compte el coneixement de la realitat històrica, social, institucional, cultural i artística de l'àmbit propi.
 • CE11 : Ser capaç de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi; formular hipòtesis+B1782 de treball, demostrar-les amb arguments i arribar a conclusions, així com també reconèixer i aplicar la coherència textual (estructura del text, distribució de les idees, progressió de la informació, utilització de paraules clau), de manera que es desenvolupe explicativament i argumentativament qualsevol contingut relacionat amb la llengua i la literatura catalana, i poder així aconseguir el paper de coneixedor, transmissor i assessor dels coneixements adquirits.
 • CE12 : Capacitat per a comprendre, valorar i aprofitar el plurilingüisme amb una actitud favorable al procés de normalització del català, per a participar de la diversitat cultural i lingüística, així com també potenciar-l+B1729o per a un millor desenvolupament social de la llengua.
 • CE9 : Capacitat per a identificar els corrents de la crítica literària, les seues categories, conceptes i nomenclatura com un element clau per al desenvolupament de la capacitat crítica i analítica del text (literari, cinematogràfic, publicitari), en tant que manifestació creativa i reflex del context sociocultural.

 

GRAU EN ESPANYOL: LLENGUA I LITERATURES

 

Competències genèriques de grau

 • CG2 : Capacitat per a comprendre el paper del llenguatge en la construcció de l'ésser humà com a membre actiu d'una comunitat lingüística i cultural i relacionar-ho amb la funció de l'individu en la societat.
 • CG3 : Ser capaç de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi.

 

Competències genèriques de la UA

 • CUA1 : Comprendre i expressar-se en un idioma diferent dels oficials de la Comunitat Valenciana en l'àmbit de la seua disciplina.
 • CUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.

 

Competències específiques (CE):>>conceptuals

 • CC15 : Coneixement de les principals etapes, moviments, autors i obres de la literatura de la segona llengua.
 • CC16 : Adquisició del nivell B1 del MCER en una segona llengua.
 • CC5 : Capacitat per a comunicar en la llengua de l'especialitat (espanyol) i en una segona llengua en situacions orals i escrites per a fer viable la comunicació fluida en els mitjans professionals i acadèmics en els quals l'alumne exercirà la seua activitat en el futur.

 

Competències específiques (CE):>>procedimentals

 • CP19 : Capacitat per a identificar els corrents crítics literaris, les seues categories, conceptes i nomenclatura, com a eina fonamental per a desenvolupar la capacitat d'anàlisi i crítica del text (literari, cinematogràfic, publicitari, etc.) en tant manifestació creativa i reflex del context sociocultural.
 • CP20 : Capacitat per a utilitzar els recursos i materials pertinents (repertoris bibliogràfics, diccionaris, obres de referència, edicions crítiques, traduccions i TIC) com un aprendiente autònom capaç de controlar el propi procés d'aprenentatge i de progressar-hi de manera independent.

 

Competències específiques (CE):>>actitudinals

 • CA22 : Ser capaç de valorar i aprofitar el plurilingüisme i la multiculturalitat com a agent social partícip en la construcció d'una societat plural i tolerant a partir de la pròpia configuració multicultural del món hispànic.
 • CA23 : Ser capaç de mostrar una actitud crítica i autocrítica en el procés d'aprenentatge.
 • CA24 : Capacitat per a mostrar compromís social amb la igualtat entre homes i dones, la pluralitat i diversitat de realitats de la societat actual, la pau i la democràcia.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer les principals relacions entre la literatura francesa i el cinema.
  Mostrar una actitud científica a l'hora d'analitzar les obres cinematogràfiques i les seues relacions amb la literatura.
  Relacionar les manifestacions literàries franceses amb el context històric i cultural en les quals es produeixen.
  Assenyalar les manifestacions dels diferents aspectes culturals de França i dels països francòfons en les obres cinematogràfiques estudiades.
  Utilitzar recursos bibliogràfics i informàtics per a recaptar informació.
  Valorar la importància de l'evolució de les manifestacions cinematogràfiques francòfones com un dels pilars de la cultura occidental.
  Comprendre la importància de la literatura i el cinema com a manifestació cultural.
  Desenvolupar la capacitat de comprensió oral a través del visionat de pel·lícules en llengua francesa.
  Mostrar una actitud oberta i positiva al treball realitzat en grup.
 • Conèixer les principals relacions entre la literatura francesa i el cinema.
 • Mostrar una actitud científica a l'hora d'analitzar les obres cinematogràfiques i les relacions d'aquestes amb la literatura.
 • Relacionar les manifestacions literàries franceses amb el context històric i cultural en què es produeixen.
 • Assenyalar les manifestacions dels diversos aspectes culturals de França i dels països francòfons en les obres cinematogràfiques estudiades.
 • Utilitzar recursos bibliogràfics i informàtics per a aconseguir informació.
 • Valorar la importància de l'evolució de les manifestacions cinematogràfiques francòfones com un dels pilars de la cultura occidental.
 • Comprendre la importància de la literatura i el cinema com a manifestació cultural.
 • Desenvolupar la capacitat de comprensió veient pel·lícules en francés.
 • Mostrar una actitud oberta i positiva al treball fet en grup.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

 

CONCEPTUALES

-Relacionar las manifestaciones literarias con el contexto histórico y cultural en las que se producen.

-Conocer las principales relaciones entre la literatura francesa y el cine.

-Señalar las manifestaciones de los distintos aspectos culturales de Francia y de los países francófonos en las películas estudiadas.

PROCEDIMENTALES

- Mostrar una actitud científica a la hora de analizar las películas y relacionarlas con la literatura.

- Utilizar recursos bibliográficos e informáticos.

- Desarrollar la capacidad de comprensión oral a través del visionado de películas. 

ACTITUDINALES

- Valorar la importancia de la evolución de las manifestaciones cinematográficas como uno de los pilares de la cultura occidental.

- Mostrar una actitud positiva al trabajo realizado en grupo.

 

 

Dades generals

Codi: 30550
Professor/a responsable:
BADIOLA DORRONSORO, MARIA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIES INTEGRADES
  Àrea: FILOLOGIA FRANCESA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix