Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

Esta asignatura tiene como objetivo el desarrollo y la aplicación de los principios teóricos ya presentados en Lengua francesa I, II, Comunicación oral y escrita I y II, en profundizar en Morfosintaxis I, cursada en 3º, desde una perspectiva integrada en aplicaciones discursivas. Permitirá conocer las diferentes categorías gramaticales en lengua francesa, sus características morfológicas y sus usos, de forma que el/a estudiante consiga la formación necesaria para abordar, de forma autónoma, el estudio de cualquier aspecto de la sintaxis del francés integrándolo en un marco teórico productivo. La asignatura es complementaria de las asignaturas de Morfosintaxis I, Pragmática francesa, de Análisis contrastivo y traducción del francés a otras lenguas, de Francia y los países francófonos en los medios de comunicación franceses y de Taller de expresión creativa oral y escrita en lengua francesa.La asignatura de Morfosintaxis II viene a complementar y consolidar los conocimientos lingüísticos que lo/as estudiantes han adquirido en otras asignaturas de lengua de la titulación. Además, los nuevos conocimientos consolidados y ampliados en esta asignatura contribuyen a completar unos conocimientos imprescindibles de lengua francesa para alcanzar el nivel C1.2 del M.E.C.R en FLE.

Esta asignatura se impartirá en lengua francesa.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2023-24

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Capacitat de comunicar-se oralment i per escrit en llengua francesa amb la fluïdesa, correcció i complexitat adequades a cada context i situació.
 • CE10 : Capacitat de dur a terme tasques d'assessorament i correcció lingüística i d'estil en llengua francesa.
 • CE11 : Capacitat d'utilitzar els recursos i materials pertinents (repertoris bibliogràfics, diccionaris, obres de referència i NTIC) com a aprenent autònom capaç de controlar el propi procés d'aprenentatge i de progressar-hi de manera independent.
 • CE12 : Capacitat per a respectar, valorar i aprofitar el plurilingüisme i la multiculturalitat com a agent social partícip en la construcció d'una societat plural i tolerant a partir de la pròpia configuració multicultural del món francòfon.
 • CE2 : Capacitat per a reflexionar i descriure les característiques lingüístiques pròpies, peculiars i exclusives de la llengua francesa, així com les comunes a altres llengües, especialment les de la Comunitat Valenciana, i aplicar aquests coneixements a l'anàlisi, la comprensió i la producció del francès en les seues manifestacions orals i escrites.
 • CE3 : Comprensió de la situació sociolingüística de la llengua i la literatura francesa en la producció i en l'anàlisi de textos.
 • CE4 : Capacitat de comprendre l'origen i evolució de la llengua francesa, així com els factors històrics i socioculturals en els quals s'emmarca per a entendre fets lingüístics actuals.
 • CE7 : Capacitat d'analitzar textos en llengua francesa des dels punts de vista lingüístic, literari i cultural.
 • CE9 : Capacitat d'interpretar, produir i desenvolupar explicativa i argumentativament documents acadèmics o informes tècnics de la disciplina.

 

Competències genèriques de grau

 • CG1 : Capacitat d'aprendre i treballar de manera autònoma i en equip.
 • CG10 : Capacitat autocrítica que permeta la preocupació per la qualitat i la millora contínua.
 • CG11 : Capacitat de respectar els drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones, el respecte i la promoció dels drets humans i els principis d'igualtat d'oportunitats, no-discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat.
 • CG12 : Capacitat per a comprendre el paper del llenguatge en la construcció de l'ésser humà com a membre actiu d'una comunitat lingüística i cultural i relacionar-ho amb la funció de l'individu en la societat.
 • CG2 : Habilitats d'obtenció i gestió de la informació que permeten l'aprenentatge al llarg de la vida.
 • CG3 : Capacitat d'interpretar, analitzar, sintetitzar i avaluar informació de manera crítica.
 • CG4 : Capacitat de dominar les teories, perspectives i conceptualitzacions clau per a la construcció del marc teòric de les disciplines lingüístiques, culturals i literàries aplicades a la llengua francesa i a les seues literatures com a expert en aquesta matèria en els seus diferents perfils professionals.
 • CG6 : Capacitat de transmetre coneixements de la seua disciplina, elaborar i defensar arguments i exposar problemes i solucions davant d'un públic especialitzat o no especialitzat.
 • CG8 : Capacitat de generar noves idees (creativitat) i de dissenyar i gestionar projectes.
 • CG9 : Capacitat de prendre decisions i resoldre problemes en l'àmbit acadèmic i professional.

 

Competències genèriques de la UA

 • CGUA2 : Capacitat d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

El nivell al qual cal arribar després de cursar aquesta assignatura és el C1.2 del MCER.

 • Comprendre documents escrits amb un grau de complexitat avançada, distingint-ne tant el sentit explícit com l'implícit.
 • Consolidar la redacció de textos escrits amb cohesió i coherència en situacions enunciatives variades.
 • Descriure i analitzar les estructures i unitats lingüístiques associades a les coordenades contextuals i socioculturals.
 • Dominar conceptes, terminologia bàsica i mètodes que permeten l'estudi i la reflexió lingüística.
 • Desenvolupar tècniques d'adquisició de vocabulari.
 • Saber expressar-se de manera clara i fluïda, amb cohesió i un estil adequat al context.
 • Utilitzar recursos informàtics per a adquirir coneixements sobre els fets lingüístics de manera autònoma.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

Objetivos específicos aportados por el profesorado (2014-2015):
Fundamento del pensamiento, de la expresión y de la comunicación, sólo se puede tener un dominio de la lengua gracias a una sólida comprensión de su funcionamiento. La asignatura de Morfosintaxis II, se trabajará desde el punto de vista normativo, así como desde el punto de vista descriptivo. Lo/as estudiantes deberán realizar numerosas actividades complementarias en autoaprendizaje: explorar con una perspectiva rigurosa los tres ámbitos fundamentales de la gramática del francés: la estructura interna de las oraciones y la relación entre el léxico y la sintaxis. Nuestro objetivo principal es, pues, completar la asignatura de Morfosintaxis I en cuanto al estudio de la variación formal de las palabras, de su formación según sus diversos procedimientos de creación lexical y profundizar en las construcciones sintácticas de la lengua francesa. Abordar las especificidades lingüísticas del francés con el fin de contribuir a perfeccionar e utilizar mejor esta lengua, para que los estudiantes alcancen una sólida competencia comunicativa a nivel C1 del MECR, insistiendo en la competencia lingüística y discursiva.
OBJETIVOS CONCEPTUALES: Promover y desarrollar en el estudiante una competencia lingüística en el plano morfológico, sintáctico y ortográfico a nivel C1.- Perfeccionar la interacción oral y escrita para adquirir un nivel C1.- Adquirir una competencia lingüística y sociolingüística a nivel C1. - Capacitar al estudiante en los aspectos morfosintácticos de la lengua francesa problemáticos para los hispanohablantes.- Conocer las semejanzas y diferencias entre los aspectos morfosintácticos de la lengua francesa y la lengua materna.
OBJETIVOS PROCEDIMENTALES: Proporcionar a lo/as estudiante las herramientas lingüísticas necesarias para conseguir la competencia gramatical propia al nivel C1.- Adquirir un buen conocimiento de la morfosintaxis francesa que sirva de referencia para estructurar los textos con cohesión y coherencia.- Favorecer la reflexión para afrontar situaciones de aprendizaje en lengua francesa.- Dotar y entrenar al/a estudiante en las destrezas receptivas y expresivas avanzadas.
OBJETIVOS ACTITUDINALES- Fomentar la sensibilización del estudiante hacia los aspectos lingüísticos, discursivos, interpersonales, socio-culturales, así como de género, de la lengua extranjera.- Desarrollar en el estudiante una habilidad analítica sobre la lengua estudiada que pueda aplicar a otras materias de su aprendizaje de FLE.- Ser consciente de la importancia de poseer un conocimiento sólido de la lengua extranjera en los campos de la morfología y de la sintaxis. - Aplicar a documentos nuevos el método de análisis utilizado en clase. - Ser capaz de planificar y organizar su propio aprendizaje. - Tener buena disposición para autoevaluarse y autocorregirse en las prácticas de lengua francesa.

 

 

Dades generals

Codi: 30543
Professor/a responsable:
PEÑALVER VICEA, MARIA ISABEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIES INTEGRADES
  Àrea: FILOLOGIA FRANCESA
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 1,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix