Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

 

La asignatura se relaciona con: Literatura Francesa contemporánea, Panorama general de la literatura francesa hasta el s. XIX, Teatro francés: El texto y la escena, Narrativa francesa del s. XIX, Poesía francesa de los s. XIX y XX, Literatura francesa y género, Literatura francesa y cine y Literatura juvenil, Manifestaciones culturales y artísticas francesas de los siglos XX y XXI, Relaciones de la literatura francesa con otras literaturas, Novela negra y cómic en lengua francesa.

Esta asignatura se imparte en lengua francesa.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2023-24

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Capacitat de comunicar-se oralment i per escrit en llengua francesa amb la fluïdesa, correcció i complexitat adequades a cada context i situació.
 • CE11 : Capacitat d'utilitzar els recursos i materials pertinents (repertoris bibliogràfics, diccionaris, obres de referència i NTIC) com a aprenent autònom capaç de controlar el propi procés d'aprenentatge i de progressar-hi de manera independent.
 • CE12 : Capacitat per a respectar, valorar i aprofitar el plurilingüisme i la multiculturalitat com a agent social partícip en la construcció d'una societat plural i tolerant a partir de la pròpia configuració multicultural del món francòfon.
 • CE3 : Comprensió de la situació sociolingüística de la llengua i la literatura francesa en la producció i en l'anàlisi de textos.
 • CE5 : Capacitat de valorar les característiques, evolució i influències de les tendències literàries, artístiques i culturals com a manifestacions de l'activitat creativa en l'àmbit francès.
 • CE6 : Capacitat d'anàlisi i crítica del text literari com a manifestació creativa i reflex del context soci cultural.
 • CE7 : Capacitat d'analitzar textos en llengua francesa des dels punts de vista lingüístic, literari i cultural.
 • CE8 : Capacitat d'interpretar i comprendre les principals aportacions dels moviments i tendències dels gèneres literaris en llengua francesa, en la construcció del pensament literari clàssic i contemporani i valorar el seu impacte en l'àmbit social.
 • CE9 : Capacitat d'interpretar, produir i desenvolupar explicativa i argumentativament documents acadèmics o informes tècnics de la disciplina.

 

Competències genèriques de grau

 • CG1 : Capacitat d'aprendre i treballar de manera autònoma i en equip.
 • CG10 : Capacitat autocrítica que permeta la preocupació per la qualitat i la millora contínua.
 • CG11 : Capacitat de respectar els drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones, el respecte i la promoció dels drets humans i els principis d'igualtat d'oportunitats, no-discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat.
 • CG12 : Capacitat per a comprendre el paper del llenguatge en la construcció de l'ésser humà com a membre actiu d'una comunitat lingüística i cultural i relacionar-ho amb la funció de l'individu en la societat.
 • CG2 : Habilitats d'obtenció i gestió de la informació que permeten l'aprenentatge al llarg de la vida.
 • CG3 : Capacitat d'interpretar, analitzar, sintetitzar i avaluar informació de manera crítica.
 • CG4 : Capacitat de dominar les teories, perspectives i conceptualitzacions clau per a la construcció del marc teòric de les disciplines lingüístiques, culturals i literàries aplicades a la llengua francesa i a les seues literatures com a expert en aquesta matèria en els seus diferents perfils professionals.
 • CG6 : Capacitat de transmetre coneixements de la seua disciplina, elaborar i defensar arguments i exposar problemes i solucions davant d'un públic especialitzat o no especialitzat.
 • CG8 : Capacitat de generar noves idees (creativitat) i de dissenyar i gestionar projectes.
 • CG9 : Capacitat de prendre decisions i resoldre problemes en l'àmbit acadèmic i professional.

 

Competències genèriques de la UA

 • CGUA2 : Capacitat d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer les grans línies de la narrativa francesa del segle XX.
 • Adquirir sensibilitat estètica cap a la literatura tradicional i la d'avantguarda.
 • Conèixer els mecanismes formals i narratològics per a analitzar textos i obres.
 • Desenvolupar l'esperit crític i la maduresa expositiva.
 • Saber organitzar i exposar determinats continguts de l'assignatura.
 • Saber redactar textos d'anàlisi crítica quant a determinats temes i produccions narratives de l'època tractada.
 • Valorar la importància de l'evolució de les manifestacions artístiques franceses com un dels pilars de la cultura occidental.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

Objetivos formativos:
Conocer las grandes líneas de la narrativa francesa del siglo XX.
Adquirir sensibilidad estética tanto ante la literatura tradicional como ante la literatura de vanguardia.
Conocer los mecanismos formales y narratológicos para el análisis de textos y obras.
Desarrollar el espíritu crítico y la madurez expositiva.
Saber organizar y exponer determinados contenidos de la asignatura.
Saber redactar textos de análisis crítico en torno a determinados temas y producciones narrativas de la época contemplada.
Valorar la importancia de la evolución de las manifestaciones artísticas francesas como uno de los pilares de la cultura occidental.

 

 

Dades generals

Codi: 30542
Professor/a responsable:
BADIOLA DORRONSORO, MARIA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIES INTEGRADES
  Àrea: FILOLOGIA FRANCESA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix