Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

El aprendizaje de una segunda lengua es un proceso comunicativo cuyo principal objetivo es conseguir que el estudiante se convierta en usuario de esa lengua. El dominio de diferentes lenguas es una condición imprescindible para la obtención de empleo no sólo a nivel local sino sobre todo a nivel nacional e internacional.

La asignatura de Lengua Francesa Especializada II tiene un carácter eminentemente práctico. Lo que se pretende es que el alumno logre al final del curso comunicarse en la lengua meta en situaciones profesionales relacionadas con el ámbito jurídico, informático, médico y científico. Esta asignatura se imparte en lengua francesa.

La asignatura se relaciona con:

LENGUA FRANCESA ESPECIALIZADA I (30530), MORFOSINTAXIS FRANCESA I (30533),  MORFOSINTAXIS FRANCESA II (30543), PRAGMÁTICA FRANCESA (30540)

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2023-24

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Capacitat de comunicar-se oralment i per escrit en llengua francesa amb la fluïdesa, correcció i complexitat adequades a cada context i situació.
 • CE10 : Capacitat de dur a terme tasques d'assessorament i correcció lingüística i d'estil en llengua francesa.
 • CE11 : Capacitat d'utilitzar els recursos i materials pertinents (repertoris bibliogràfics, diccionaris, obres de referència i NTIC) com a aprenent autònom capaç de controlar el propi procés d'aprenentatge i de progressar-hi de manera independent.
 • CE12 : Capacitat per a respectar, valorar i aprofitar el plurilingüisme i la multiculturalitat com a agent social partícip en la construcció d'una societat plural i tolerant a partir de la pròpia configuració multicultural del món francòfon.
 • CE2 : Capacitat per a reflexionar i descriure les característiques lingüístiques pròpies, peculiars i exclusives de la llengua francesa, així com les comunes a altres llengües, especialment les de la Comunitat Valenciana, i aplicar aquests coneixements a l'anàlisi, la comprensió i la producció del francès en les seues manifestacions orals i escrites.
 • CE3 : Comprensió de la situació sociolingüística de la llengua i la literatura francesa en la producció i en l'anàlisi de textos.
 • CE4 : Capacitat de comprendre l'origen i evolució de la llengua francesa, així com els factors històrics i socioculturals en els quals s'emmarca per a entendre fets lingüístics actuals.
 • CE7 : Capacitat d'analitzar textos en llengua francesa des dels punts de vista lingüístic, literari i cultural.
 • CE9 : Capacitat d'interpretar, produir i desenvolupar explicativa i argumentativament documents acadèmics o informes tècnics de la disciplina.

 

Competències genèriques de grau

 • CG1 : Capacitat d'aprendre i treballar de manera autònoma i en equip.
 • CG10 : Capacitat autocrítica que permeta la preocupació per la qualitat i la millora contínua.
 • CG11 : Capacitat de respectar els drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones, el respecte i la promoció dels drets humans i els principis d'igualtat d'oportunitats, no-discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat.
 • CG12 : Capacitat per a comprendre el paper del llenguatge en la construcció de l'ésser humà com a membre actiu d'una comunitat lingüística i cultural i relacionar-ho amb la funció de l'individu en la societat.
 • CG2 : Habilitats d'obtenció i gestió de la informació que permeten l'aprenentatge al llarg de la vida.
 • CG3 : Capacitat d'interpretar, analitzar, sintetitzar i avaluar informació de manera crítica.
 • CG4 : Capacitat de dominar les teories, perspectives i conceptualitzacions clau per a la construcció del marc teòric de les disciplines lingüístiques, culturals i literàries aplicades a la llengua francesa i a les seues literatures com a expert en aquesta matèria en els seus diferents perfils professionals.
 • CG6 : Capacitat de transmetre coneixements de la seua disciplina, elaborar i defensar arguments i exposar problemes i solucions davant d'un públic especialitzat o no especialitzat.
 • CG8 : Capacitat de generar noves idees (creativitat) i de dissenyar i gestionar projectes.
 • CG9 : Capacitat de prendre decisions i resoldre problemes en l'àmbit acadèmic i professional.

 

Competències genèriques de la UA

 • CGUA2 : Capacitat d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

El nivell al qual cal arribar després d'haver cursat aquesta assignatura és el C1.2 del MCER.

 • Dominar la terminologia i els conceptes jurídics, mèdics, tècnics, científics i informàtics.
 • Comprendre documents autèntics en llengua francesa d'índole jurídica, mèdica, tècnica, científica i informàtica.
 • Consolidar la redacció de textos de caràcter professional en l'àmbit del dret, la medicina, la tecnologia, la ciència i la informàtica.
 • Saber comunicar oralment en diferents situacions professionals de l'àmbit del dret, la medicina, la tecnologia, la ciència i la informàtica.
 • Utilitzar recursos bibliogràfics i informàtics per a aconseguir informació.
 • Fer treballs en grup.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

Objetivos conceptuales:

-Conocer el empleo de la lengua francesa en el ámbito profesional relativo al ámbito jurídico, informático, político, diplomático, médico y científico.

-Conocer el léxico específico a estos sectores de actividad. 

-Conocer los diferentes registros de la lengua francesa utilizados en dichos ámbitos profesionales a través del estudio de diversos documentos auténticos. 

-Familiarizarse con la realidad cultural implícita en el vocabulario profesional mediante un estudio aproximativo y no exhaustivo del ámbito jurídico, informático, político, diplomático, médico y científico de los países francófonos. 

 

Objetivos procedimentales: 

-Saber utilizar adecuadamente el léxico jurídico, informático, político, diplomático, médico y científico atendiendo a los parámetros contextuales y situacionales de la comunicación. 

-Comprender la pragmática de la comunicación, las convenciones que rigen relaciones interpersonales en el ámbito jurídico, informático, político, diplomático, médico y científico.

-Saber utilizar adecuadamente marcadores lingüísticos de relaciones sociales, en función de la situación de comunicación profesional: ámbito jurídico, informático, político, diplomático, médico y científico.

-Percibir y utilizar los diferentes registros empleados en la comunicación en el ámbito  jurídico, informático, político, diplomático, médico y científico.

-Comunicar verbalmente y por escrito en el contexto  jurídico, informático, político, diplomático, médico y científico.

-Comprender, diferenciar y elaborar diversos textos de carácter  jurídico, informático, político, diplomático, médico y científico.

 

Objetivos actitudinales

-Desarrollar habilidades para buscar, seleccionar y utilizar información referida al ámbito  jurídico, informático, político, diplomático, médico y científico, tanto en internet como en la bibliografía propuesta por el priofesor.

 -Hacer uso eficaz de las oportunidades de aprendizaje creadas en las situaciones de enseñanza (colaborar con eficacia en grupos de trabajo, etc).

-Utilizar materiales disponibles para el aprendizaje autónomo.

-Autoevaluarse y autocorregirse en las prácticas de lengua francesa.

-Utilizar las estrategias estudiadas en clase para establecer contacto con personas de otra cultura. 

 

 

Dades generals

Codi: 30541
Professor/a responsable:
GOLOKO, DIARRY
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIES INTEGRADES
  Àrea: FILOLOGIA FRANCESA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix