Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

Esta asignatura, que se imparte en lengua francesa, parte de consideraciones teóricas generales de pragmática e insiste en aplicaciones discursivas.

La asignatura es complementaria de las asignaturas de “Morfosintaxis I y II” (30533 y 30543), de “Semántica y estilística” (30532), de “Taller de expresión creativa oral y escrita en lengua francesa” (30555), de “Análisis contrastivo y traducción del francés a otras lenguas”(30551), de “Francia y los países francófonos en los medios de comunicación franceses” (30553) y de "Lengua francesa y realidades socioculturales" (30520).

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2023-24

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Capacitat de comunicar-se oralment i per escrit en llengua francesa amb la fluïdesa, correcció i complexitat adequades a cada context i situació.
 • CE10 : Capacitat de dur a terme tasques d'assessorament i correcció lingüística i d'estil en llengua francesa.
 • CE11 : Capacitat d'utilitzar els recursos i materials pertinents (repertoris bibliogràfics, diccionaris, obres de referència i NTIC) com a aprenent autònom capaç de controlar el propi procés d'aprenentatge i de progressar-hi de manera independent.
 • CE12 : Capacitat per a respectar, valorar i aprofitar el plurilingüisme i la multiculturalitat com a agent social partícip en la construcció d'una societat plural i tolerant a partir de la pròpia configuració multicultural del món francòfon.
 • CE2 : Capacitat per a reflexionar i descriure les característiques lingüístiques pròpies, peculiars i exclusives de la llengua francesa, així com les comunes a altres llengües, especialment les de la Comunitat Valenciana, i aplicar aquests coneixements a l'anàlisi, la comprensió i la producció del francès en les seues manifestacions orals i escrites.
 • CE3 : Comprensió de la situació sociolingüística de la llengua i la literatura francesa en la producció i en l'anàlisi de textos.
 • CE4 : Capacitat de comprendre l'origen i evolució de la llengua francesa, així com els factors històrics i socioculturals en els quals s'emmarca per a entendre fets lingüístics actuals.
 • CE7 : Capacitat d'analitzar textos en llengua francesa des dels punts de vista lingüístic, literari i cultural.
 • CE9 : Capacitat d'interpretar, produir i desenvolupar explicativa i argumentativament documents acadèmics o informes tècnics de la disciplina.

 

Competències genèriques de grau

 • CG1 : Capacitat d'aprendre i treballar de manera autònoma i en equip.
 • CG10 : Capacitat autocrítica que permeta la preocupació per la qualitat i la millora contínua.
 • CG11 : Capacitat de respectar els drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones, el respecte i la promoció dels drets humans i els principis d'igualtat d'oportunitats, no-discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat.
 • CG12 : Capacitat per a comprendre el paper del llenguatge en la construcció de l'ésser humà com a membre actiu d'una comunitat lingüística i cultural i relacionar-ho amb la funció de l'individu en la societat.
 • CG2 : Habilitats d'obtenció i gestió de la informació que permeten l'aprenentatge al llarg de la vida.
 • CG3 : Capacitat d'interpretar, analitzar, sintetitzar i avaluar informació de manera crítica.
 • CG4 : Capacitat de dominar les teories, perspectives i conceptualitzacions clau per a la construcció del marc teòric de les disciplines lingüístiques, culturals i literàries aplicades a la llengua francesa i a les seues literatures com a expert en aquesta matèria en els seus diferents perfils professionals.
 • CG6 : Capacitat de transmetre coneixements de la seua disciplina, elaborar i defensar arguments i exposar problemes i solucions davant d'un públic especialitzat o no especialitzat.
 • CG8 : Capacitat de generar noves idees (creativitat) i de dissenyar i gestionar projectes.
 • CG9 : Capacitat de prendre decisions i resoldre problemes en l'àmbit acadèmic i professional.

 

Competències genèriques de la UA

 • CGUA2 : Capacitat d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

El nivell al qual cal arribar després de cursar aquesta assignatura es correspon amb el C1.2 del MCER.

 • Comprendre documents escrits amb un grau de complexitat avançada, distingint-ne el sentit explícit i l'implícit, a més dels diversos nivells de llengua.
 • Consolidar la redacció de textos escrits, amb cohesió i coherència, en situacions enunciatives variades.
 • Descriure i analitzar els fonaments de la pragmàtica enunciativa, il·locutiva i conversacional.
 • Dominar conceptes, terminologia bàsica i mètodes que permeten l'estudi i la reflexió lingüística.
 • Saber expressar-se de manera clara i fluïda, amb cohesió i un estil adequat al context.
 • Utilitzar recursos informàtics per a adquirir coneixements sobre els fets lingüístics i els recursos bibliogràfics autònomament.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

El nivel que deberá alcanzarse tras la realización de esta asignatura debe corresponderse con el nivel C1.2 del MCER.


1. Comprender documentos escritos con un grado de complejidad avanzada apreciando tanto el sentido explícito como implícito, así como los distintos niveles de lengua
2. Afianzar la redacción de textos escritos con cohesión y coherencia en situaciones enunciativas variadas
3. Describir y analizar los fundamentos de la pragmática enunciativa, ilocutoria y conversacional
4. Dominar conceptos, terminología básica y métodos que permitan el estudio y la reflexión lingüística
5. Saber expresarse oralmente de forma clara y fluida con cohesión y con un estilo adecuado al contexto
6. Utilizar recursos informáticos que permitan adquirir conocimientos sobre los hechos lingüísticos y los recursos bibliográficos autónomamente


OBJETIVOS CONCEPTUALES
- Adquirir una competencia lingüística en el plano morfológico, sintáctico y ortográfico a nivel C1.2
- Perfeccionar la comprensión oral y escrita para adquirir un nivel C1.2
- Perfeccionar la expresión oral y escrita acorde al nivel C1.2
- Adquirir una riqueza léxica propia del nivel C1.2
- Adquirir una competencia sociolingüística a nivel C1.2


OBJETIVOS PROCEDIMENTALES
- Insistir en la conceptualización gramatical
- Estructurar los textos con cohesión morfológica, semántica y sintáctica, así como con coherencia
- Profundizar en las destrezas receptivas avanzadas
- Desarrollar las destrezas expresivas avanzadas
- Reconocer y utilizar los diferentes niveles de lengua
- Analizar desde el punto de vista contrastivo las expresiones fijas


OBJETIVOS ACTITUDINALES
- Tener habilidad para buscar, seleccionar y valorar la información referida a pragmática francesa, tanto en Internet como en la bibliografía seleccionada por el/a profesor/a
- Aplicar a documentos nuevos el método de análisis utilizado en clase
- Ser capaz de planificar y organizar su propio aprendizaje
- Tener buena disposición para autoevaluarse y autocorregirse en las prácticas de lengua francesa

 

 

Dades generals

Codi: 30540
Professor/a responsable:
GOLOKO, DIARRY
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIES INTEGRADES
  Àrea: FILOLOGIA FRANCESA
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 1,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix