Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

Estudio de las principales etapas, autores, obras y movimientos de la poesía francesa de los siglos XIX y XX.
Esta asignatura se encuentra estrechamente relacionada con el resto de asignaturas de contenido literario de los estudios del grado de estudios franceses.

Esta asignatura se impartirá en lengua francesa.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2023-24

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Capacitat de comunicar-se oralment i per escrit en llengua francesa amb la fluïdesa, correcció i complexitat adequades a cada context i situació.
 • CE11 : Capacitat d'utilitzar els recursos i materials pertinents (repertoris bibliogràfics, diccionaris, obres de referència i NTIC) com a aprenent autònom capaç de controlar el propi procés d'aprenentatge i de progressar-hi de manera independent.
 • CE12 : Capacitat per a respectar, valorar i aprofitar el plurilingüisme i la multiculturalitat com a agent social partícip en la construcció d'una societat plural i tolerant a partir de la pròpia configuració multicultural del món francòfon.
 • CE3 : Comprensió de la situació sociolingüística de la llengua i la literatura francesa en la producció i en l'anàlisi de textos.
 • CE5 : Capacitat de valorar les característiques, evolució i influències de les tendències literàries, artístiques i culturals com a manifestacions de l'activitat creativa en l'àmbit francès.
 • CE6 : Capacitat d'anàlisi i crítica del text literari com a manifestació creativa i reflex del context soci cultural.
 • CE7 : Capacitat d'analitzar textos en llengua francesa des dels punts de vista lingüístic, literari i cultural.
 • CE8 : Capacitat d'interpretar i comprendre les principals aportacions dels moviments i tendències dels gèneres literaris en llengua francesa, en la construcció del pensament literari clàssic i contemporani i valorar el seu impacte en l'àmbit social.
 • CE9 : Capacitat d'interpretar, produir i desenvolupar explicativa i argumentativament documents acadèmics o informes tècnics de la disciplina.

 

Competències genèriques de grau

 • CG1 : Capacitat d'aprendre i treballar de manera autònoma i en equip.
 • CG10 : Capacitat autocrítica que permeta la preocupació per la qualitat i la millora contínua.
 • CG11 : Capacitat de respectar els drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones, el respecte i la promoció dels drets humans i els principis d'igualtat d'oportunitats, no-discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat.
 • CG12 : Capacitat per a comprendre el paper del llenguatge en la construcció de l'ésser humà com a membre actiu d'una comunitat lingüística i cultural i relacionar-ho amb la funció de l'individu en la societat.
 • CG2 : Habilitats d'obtenció i gestió de la informació que permeten l'aprenentatge al llarg de la vida.
 • CG3 : Capacitat d'interpretar, analitzar, sintetitzar i avaluar informació de manera crítica.
 • CG4 : Capacitat de dominar les teories, perspectives i conceptualitzacions clau per a la construcció del marc teòric de les disciplines lingüístiques, culturals i literàries aplicades a la llengua francesa i a les seues literatures com a expert en aquesta matèria en els seus diferents perfils professionals.
 • CG6 : Capacitat de transmetre coneixements de la seua disciplina, elaborar i defensar arguments i exposar problemes i solucions davant d'un públic especialitzat o no especialitzat.
 • CG8 : Capacitat de generar noves idees (creativitat) i de dissenyar i gestionar projectes.
 • CG9 : Capacitat de prendre decisions i resoldre problemes en l'àmbit acadèmic i professional.

 

Competències genèriques de la UA

 • CGUA2 : Capacitat d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Ser capaç de distingir les característiques de les escoles i els moviments poètics dels segles XIX i XX francesos.
 • Ser capaç de reconèixer i distingir les peculiaritats i els trets distintius dels poetes més característics d'aquestes escoles.
 • Valorar la contribució i l'abast d'aquests poetes i escoles en l'esdevenir de la tradició poètica francesa i francòfona, a més de desenvolupar la capacitat d'establir relacions amb produccions i moviments poètics d'altres literatures estrangeres.
 • Valorar les relacions establides tant sincrònicament com diacrònicament i les relacions de les creacions poètiques amb altres arts de l'àmbit artístic i cultural francés.
 • Desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi, com a eina fonamental per a la capacitat d'anàlisi i crítica del text poètic, tant en la vessant formal com en la temàtica.
 • Desenvolupar la capacitat i l'hàbit per a utilitzar els recursos i materials pertinents (repertoris bibliogràfics, diccionaris, obres de referència i TIC), com a aprenent autònom capaç de controlar el propi procés d'aprenentatge i de progressar-hi de manera independent.
 • Suscitar la curiositat i desenvolupar, en l'alumnat, l'interés investigador quant a la poesia francesa.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

Actitudinales:

Suscitar en el/la alumno/a la curiosidad y desarrollar un interés investigador en torno a la poesía francesa.
Apreciar las relaciones que se establecen tanto desde el punto de vista sincrónico como diacrónico y valorar las relaciones de las creaciones poéticas con otras artes del ámbito artístico y cultural francés.
Valorar la contribución y el alcance de dichas escuelas y poetas en el devenir de la tradición poética francesa y francófona. Así como desarrollar la capacidad de establecer relaciones con movimientos y producciones poéticas de otras literaturas extranjeras.

Procedimentales:

Desarrollar técnicas de lectura, análisis y síntesis, como herramienta fundamental para desarrollar la capacidad de análisis y crítica del texto poético tanto en su vertiente formal como temática.
Desarrollar la capacidad y el hábito para utilizar los recursos y materiales pertinentes: repertorios bibliográficos, diccionarios, obras de referencia y TICS como un aprendiente autónomo capaz de controlar el propio proceso de aprendizaje y de progresar de forma independiente en él.

Conceptuales:

Ser capaz de distinguir las características de cada escuela o movimiento poético estudiado pertenecientes a los siglos XIX y XX franceses.
Ser capaz de reconocer y distinguir las peculiaridades y los rasgos distintivos de los poetas más característicos de dichas escuelas.


 

 

Dades generals

Codi: 30539
Professor/a responsable:
BADIOLA DORRONSORO, MARIA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIES INTEGRADES
  Àrea: FILOLOGIA FRANCESA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix