Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
POESIA FRANCESA DELS SEGLES XIX I XX

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Estudio de las principales etapas, autores, obras y movimientos de la poesía francesa de los siglos XIX y XX.
Esta asignatura se encuentra estrechamente relacionada con el resto de asignaturas de contenido literario de los estudios del grado de estudios franceses.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Capacitat de comunicar-se oralment i per escrit en llengua francesa amb la fluïdesa, correcció i complexitat adequades a cada context i situació.
 • CE11 : Capacitat d'utilitzar els recursos i materials pertinents (repertoris bibliogràfics, diccionaris, obres de referència i NTIC) com a aprenent autònom capaç de controlar el propi procés d'aprenentatge i de progressar-hi de manera independent.
 • CE12 : Capacitat per a respectar, valorar i aprofitar el plurilingüisme i la multiculturalitat com a agent social partícip en la construcció d'una societat plural i tolerant a partir de la pròpia configuració multicultural del món francòfon.
 • CE3 : Comprensió de la situació sociolingüística de la llengua i la literatura francesa en la producció i en l'anàlisi de textos.
 • CE5 : Capacitat de valorar les característiques, evolució i influències de les tendències literàries, artístiques i culturals com a manifestacions de l'activitat creativa en l'àmbit francès.
 • CE6 : Capacitat d'anàlisi i crítica del text literari com a manifestació creativa i reflex del context soci cultural.
 • CE7 : Capacitat d'analitzar textos en llengua francesa des dels punts de vista lingüístic, literari i cultural.
 • CE8 : Capacitat d'interpretar i comprendre les principals aportacions dels moviments i tendències dels gèneres literaris en llengua francesa, en la construcció del pensament literari clàssic i contemporani i valorar el seu impacte en l'àmbit social.
 • CE9 : Capacitat d'interpretar, produir i desenvolupar explicativa i argumentativament documents acadèmics o informes tècnics de la disciplina.

 

Competències genèriques de grau

 • CG1 : Capacitat d'aprendre i treballar de manera autònoma i en equip.
 • CG10 : Capacitat autocrítica que permeta la preocupació per la qualitat i la millora contínua.
 • CG11 : Capacitat de respectar els drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones, el respecte i la promoció dels drets humans i els principis d'igualtat d'oportunitats, no-discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat.
 • CG12 : Capacitat per a comprendre el paper del llenguatge en la construcció de l'ésser humà com a membre actiu d'una comunitat lingüística i cultural i relacionar-ho amb la funció de l'individu en la societat.
 • CG2 : Habilitats d'obtenció i gestió de la informació que permeten l'aprenentatge al llarg de la vida.
 • CG3 : Capacitat d'interpretar, analitzar, sintetitzar i avaluar informació de manera crítica.
 • CG4 : Capacitat de dominar les teories, perspectives i conceptualitzacions clau per a la construcció del marc teòric de les disciplines lingüístiques, culturals i literàries aplicades a la llengua francesa i a les seues literatures com a expert en aquesta matèria en els seus diferents perfils professionals.
 • CG6 : Capacitat de transmetre coneixements de la seua disciplina, elaborar i defensar arguments i exposar problemes i solucions davant d'un públic especialitzat o no especialitzat.
 • CG8 : Capacitat de generar noves idees (creativitat) i de dissenyar i gestionar projectes.
 • CG9 : Capacitat de prendre decisions i resoldre problemes en l'àmbit acadèmic i professional.

 

Competències genèriques de la UA

 • CGUA2 : Capacitat d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Ser capaç de distingir les característiques de les escoles i els moviments poètics dels segles XIX i XX francesos.
 • Ser capaç de reconèixer i distingir les peculiaritats i els trets distintius dels poetes més característics d'aquestes escoles.
 • Valorar la contribució i l'abast d'aquests poetes i escoles en l'esdevenir de la tradició poètica francesa i francòfona, a més de desenvolupar la capacitat d'establir relacions amb produccions i moviments poètics d'altres literatures estrangeres.
 • Valorar les relacions establides tant sincrònicament com diacrònicament i les relacions de les creacions poètiques amb altres arts de l'àmbit artístic i cultural francés.
 • Desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi, com a eina fonamental per a la capacitat d'anàlisi i crítica del text poètic, tant en la vessant formal com en la temàtica.
 • Desenvolupar la capacitat i l'hàbit per a utilitzar els recursos i materials pertinents (repertoris bibliogràfics, diccionaris, obres de referència i TIC), com a aprenent autònom capaç de controlar el propi procés d'aprenentatge i de progressar-hi de manera independent.
 • Suscitar la curiositat i desenvolupar, en l'alumnat, l'interés investigador quant a la poesia francesa.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Actitudinales:

Suscitar en el/la alumno/a la curiosidad y desarrollar un interés investigador en torno a la poesía francesa.
Apreciar las relaciones que se establecen tanto desde el punto de vista sincrónico como diacrónico y valorar las relaciones de las creaciones poéticas con otras artes del ámbito artístico y cultural francés.
Valorar la contribución y el alcance de dichas escuelas y poetas en el devenir de la tradición poética francesa y francófona. Así como desarrollar la capacidad de establecer relaciones con movimientos y producciones poéticas de otras literaturas extranjeras.

Procedimentales:

Desarrollar técnicas de lectura, análisis y síntesis, como herramienta fundamental para desarrollar la capacidad de análisis y crítica del texto poético tanto en su vertiente formal como temática.
Desarrollar la capacidad y el hábito para utilizar los recursos y materiales pertinentes: repertorios bibliográficos, diccionarios, obras de referencia y TICS como un aprendiente autónomo capaz de controlar el propio proceso de aprendizaje y de progresar de forma independiente en él.

Conceptuales:

Ser capaz de distinguir las características de cada escuela o movimiento poético estudiado pertenecientes a los siglos XIX y XX franceses.
Ser capaz de reconocer y distinguir las peculiaridades y los rasgos distintivos de los poetas más característicos de dichas escuelas.


 

 

Dades generals

Codi: 30539
Professor/a responsable:
BELTRA NAVARRO, LUIS
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIES INTEGRADES
  Àrea: FILOLOGIA FRANCESA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix