Competències i objectius

Informació provisional. Pendent d'aprovació.

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

La asignatura Relaciones de la literatura francesa con otras literaturas se sitúa dentro del bloque de especialización del Grado en Estudios franceses y, se enmarca  dentro de las materias que abordan una formación conceptual y metodológica en literatura francesa y francófona y que suman un total de 48 créditos.

Esta asignatura se imparte en lengua francesa.  

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2023-24

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Capacitat de comunicar-se oralment i per escrit en llengua francesa amb la fluïdesa, correcció i complexitat adequades a cada context i situació.
 • CE11 : Capacitat d'utilitzar els recursos i materials pertinents (repertoris bibliogràfics, diccionaris, obres de referència i NTIC) com a aprenent autònom capaç de controlar el propi procés d'aprenentatge i de progressar-hi de manera independent.
 • CE12 : Capacitat per a respectar, valorar i aprofitar el plurilingüisme i la multiculturalitat com a agent social partícip en la construcció d'una societat plural i tolerant a partir de la pròpia configuració multicultural del món francòfon.
 • CE3 : Comprensió de la situació sociolingüística de la llengua i la literatura francesa en la producció i en l'anàlisi de textos.
 • CE5 : Capacitat de valorar les característiques, evolució i influències de les tendències literàries, artístiques i culturals com a manifestacions de l'activitat creativa en l'àmbit francès.
 • CE6 : Capacitat d'anàlisi i crítica del text literari com a manifestació creativa i reflex del context soci cultural.
 • CE7 : Capacitat d'analitzar textos en llengua francesa des dels punts de vista lingüístic, literari i cultural.
 • CE8 : Capacitat d'interpretar i comprendre les principals aportacions dels moviments i tendències dels gèneres literaris en llengua francesa, en la construcció del pensament literari clàssic i contemporani i valorar el seu impacte en l'àmbit social.
 • CE9 : Capacitat d'interpretar, produir i desenvolupar explicativa i argumentativament documents acadèmics o informes tècnics de la disciplina.

 

Competències genèriques de grau

 • CG1 : Capacitat d'aprendre i treballar de manera autònoma i en equip.
 • CG10 : Capacitat autocrítica que permeta la preocupació per la qualitat i la millora contínua.
 • CG11 : Capacitat de respectar els drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones, el respecte i la promoció dels drets humans i els principis d'igualtat d'oportunitats, no-discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat.
 • CG12 : Capacitat per a comprendre el paper del llenguatge en la construcció de l'ésser humà com a membre actiu d'una comunitat lingüística i cultural i relacionar-ho amb la funció de l'individu en la societat.
 • CG2 : Habilitats d'obtenció i gestió de la informació que permeten l'aprenentatge al llarg de la vida.
 • CG3 : Capacitat d'interpretar, analitzar, sintetitzar i avaluar informació de manera crítica.
 • CG4 : Capacitat de dominar les teories, perspectives i conceptualitzacions clau per a la construcció del marc teòric de les disciplines lingüístiques, culturals i literàries aplicades a la llengua francesa i a les seues literatures com a expert en aquesta matèria en els seus diferents perfils professionals.
 • CG6 : Capacitat de transmetre coneixements de la seua disciplina, elaborar i defensar arguments i exposar problemes i solucions davant d'un públic especialitzat o no especialitzat.
 • CG8 : Capacitat de generar noves idees (creativitat) i de dissenyar i gestionar projectes.
 • CG9 : Capacitat de prendre decisions i resoldre problemes en l'àmbit acadèmic i professional.

 

Competències genèriques de la UA

 • CGUA2 : Capacitat d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer els diversos enfocaments i perspectives d'estudi del text literari: història de la literatura, teoria de la literatura i crítica literària.
 • Conèixer les característiques del mètode crític literari comparat.
 • Aplicar l'enfocament crític de la literatura comparada a l'anàlisi dels textos literaris, des de l'edat mitjana fins a l'actualitat.
 • Analitzar texts aplicant-hi diversos enfocaments crítics ahora.
 • Desenvolupar la capacitat crítica pròpia, a partir dels diversos enfocaments d'anàlisi del text literari.
 • Desenvolupar la lectura crítica i comparada de les obres literàries.
 • Capacitat per a treballar en grup.
 • Fer un treball d'investigació.
 • Conèixer les diverses maneres de fer un treball d'investigació.
 • Desenvolupar les competències lectores.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

Objetivos conceptuales

OC1    Conocer las distintas clasificaciones que pueden realizarse para explicar la historia de la literatura francesa desde la Edad Media hasta el Siglo XIX.
OC2    Comprender las distintas características de todas las manifestaciones literarias francesas desde la Edad Media hasta el Siglo XIX
OC3    Conocer las principales obras de estas etapas, con sus características literarias y su importancia en la evolución del género literario al que pertenecen.
OC4    Relacionar las manifestaciones literarias francesas con el contexto histórico y cultural en las que se producen

Objetivos procedimentales

OP1    Describir las características de las diferentes manifestaciones literarias
OP2    Reconocer las características de las distintas manifestaciones literarias en diferentes textos
OP3     Explicar la evolución de los distintos géneros literarios desde su aparición hasta el siglo XIX
OP4    Reconocer las características comunes entre manifestaciones artísticas de distintos ámbitos.
OP5    Utilizar el léxico especializado propio de la crítica literaria.


Objetivos actitudinales

OA1    Comprender la importancia de la literatura como manifestación cultural.
OA3     Capacidad para realizar trabajos en grupo.
 

 

Dades generals

Codi: 30538
Professor/a responsable:
CORBI SAEZ, MARIA ISABEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIES INTEGRADES
  Àrea: FILOLOGIA FRANCESA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix