Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

 

Esta asignatura completa la formación que el alumnado recibe en las materias: "Literatura francesa contemporánea", "Panorama general de la literatura francesa hasta el s. XIX", "Teatro francés: El texto y la escena", "Narrativa francesa del s. XIX" "Poesía francesa de los siglos XIX y XX", "Narrativa francesa del s. XX" y "Estudio de textos franceses II: principales corrientes de la historia del pensamiento francés", centrándonos de forma específica en la aportación literaria de las autoras francesas de los diferentes siglos, y en la reflexión sobre la cuestión del género.

Dicha asignatura se imparte en lengua francesa.

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2023-24

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Capacitat de comunicar-se oralment i per escrit en llengua francesa amb la fluïdesa, correcció i complexitat adequades a cada context i situació.
 • CE11 : Capacitat d'utilitzar els recursos i materials pertinents (repertoris bibliogràfics, diccionaris, obres de referència i NTIC) com a aprenent autònom capaç de controlar el propi procés d'aprenentatge i de progressar-hi de manera independent.
 • CE12 : Capacitat per a respectar, valorar i aprofitar el plurilingüisme i la multiculturalitat com a agent social partícip en la construcció d'una societat plural i tolerant a partir de la pròpia configuració multicultural del món francòfon.
 • CE3 : Comprensió de la situació sociolingüística de la llengua i la literatura francesa en la producció i en l'anàlisi de textos.
 • CE5 : Capacitat de valorar les característiques, evolució i influències de les tendències literàries, artístiques i culturals com a manifestacions de l'activitat creativa en l'àmbit francès.
 • CE6 : Capacitat d'anàlisi i crítica del text literari com a manifestació creativa i reflex del context soci cultural.
 • CE7 : Capacitat d'analitzar textos en llengua francesa des dels punts de vista lingüístic, literari i cultural.
 • CE8 : Capacitat d'interpretar i comprendre les principals aportacions dels moviments i tendències dels gèneres literaris en llengua francesa, en la construcció del pensament literari clàssic i contemporani i valorar el seu impacte en l'àmbit social.
 • CE9 : Capacitat d'interpretar, produir i desenvolupar explicativa i argumentativament documents acadèmics o informes tècnics de la disciplina.

 

Competències genèriques de grau

 • CG1 : Capacitat d'aprendre i treballar de manera autònoma i en equip.
 • CG10 : Capacitat autocrítica que permeta la preocupació per la qualitat i la millora contínua.
 • CG11 : Capacitat de respectar els drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones, el respecte i la promoció dels drets humans i els principis d'igualtat d'oportunitats, no-discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat.
 • CG12 : Capacitat per a comprendre el paper del llenguatge en la construcció de l'ésser humà com a membre actiu d'una comunitat lingüística i cultural i relacionar-ho amb la funció de l'individu en la societat.
 • CG2 : Habilitats d'obtenció i gestió de la informació que permeten l'aprenentatge al llarg de la vida.
 • CG3 : Capacitat d'interpretar, analitzar, sintetitzar i avaluar informació de manera crítica.
 • CG4 : Capacitat de dominar les teories, perspectives i conceptualitzacions clau per a la construcció del marc teòric de les disciplines lingüístiques, culturals i literàries aplicades a la llengua francesa i a les seues literatures com a expert en aquesta matèria en els seus diferents perfils professionals.
 • CG6 : Capacitat de transmetre coneixements de la seua disciplina, elaborar i defensar arguments i exposar problemes i solucions davant d'un públic especialitzat o no especialitzat.
 • CG8 : Capacitat de generar noves idees (creativitat) i de dissenyar i gestionar projectes.
 • CG9 : Capacitat de prendre decisions i resoldre problemes en l'àmbit acadèmic i professional.

 

Competències genèriques de la UA

 • CGUA2 : Capacitat d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Assumir el respecte als drets fonamentales i a la igualtat entre homes i dones.
 • Conèixer l'aportació de la dona a la història de la cultura, en particular en l'àmbit intel·lectual francés.
 • Conèixer els textos més representatius de l'escriptura de dones a França.
 • Descobrir les grans absències en el panorama literari francés.
 • Analitzar les causes de la invisibilitat de les produccions femenines.
 • Conèixer el context social i històric en què s'emmarquen.
 • Adquirir una actitud científica en la configuració d'una història de les escriptores franceses.
 • Desenvolupar el judici crític i la maduresa argumentativa.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24


Objetivos formativos:

Actitudinales:

1.    Asumir el respeto a los derechos fundamentales y a la igualdad entre hombres y mujeres.
7.    Adquirir una actitud científica en la configuración de una historia de las escritoras francesas.
8.    Desarrollar el juicio crítico y la madurez argumentativa.


Procedimentales:

1. Utilizar los foros de visibilidad de los estudios literarios sobre mujeres
5.    Analizar las causas del silenciamiento de las producciones femeninas.


Conceptuales:

2.    Conocer la aportación de la mujer en la historia de la cultura y en particular en el ámbito intelectual francés.
3.    Conocer los textos más representativos de la escritura de mujeres en Francia.
4.    Descubrir las grandes ausencias en el panorama literario francés.
6.    Conocer el contexto socio-histórico en que se enmarcan.


 

 

Dades generals

Codi: 30536
Professor/a responsable:
SIRVENT RAMOS, ANGELES
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIES INTEGRADES
  Àrea: FILOLOGIA FRANCESA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix