Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

 

La asignatura  propone un estudio de las principales corrientes filosóficas e ideológicas que han marcado y continúan marcando en la actualidad la cultura francófona. Esta asignatura pretende aportar a los estudiantes del 3er curso de Estudios franceses una formación en técnicas de análisis de textos, así como completar su formación lingüística y literaria con el bagaje ideológico necesario, para comprender y aprehender la cultura francófona. 

La asignatura se relaciona con:

 

- Estudio de textos franceses I: Actualidad de Francia y los países francófonos (cód. 30513)  

- Panorama general de la literatura francesa hasta el siglo XIX (30522)

- Lengua francesa: comunicación escrita I (30510)

- Lengua francesa: comunicación escrita II (30523)

- Poesía francesa de los siglos XIX y XX (cód. 30539) 

- Manifestaciones artísticas y culturales francesas de los siglos XIX y XX (cód. 30534)

- Literatura francesa y género (cód. 30536)

- Relaciones de la literatura francesa con otras literaturas (cód. 30538).

Esta asignatura se impartirá en lengua francesa.

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2023-24

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Capacitat de comunicar-se oralment i per escrit en llengua francesa amb la fluïdesa, correcció i complexitat adequades a cada context i situació.
 • CE11 : Capacitat d'utilitzar els recursos i materials pertinents (repertoris bibliogràfics, diccionaris, obres de referència i NTIC) com a aprenent autònom capaç de controlar el propi procés d'aprenentatge i de progressar-hi de manera independent.
 • CE12 : Capacitat per a respectar, valorar i aprofitar el plurilingüisme i la multiculturalitat com a agent social partícip en la construcció d'una societat plural i tolerant a partir de la pròpia configuració multicultural del món francòfon.
 • CE3 : Comprensió de la situació sociolingüística de la llengua i la literatura francesa en la producció i en l'anàlisi de textos.
 • CE5 : Capacitat de valorar les característiques, evolució i influències de les tendències literàries, artístiques i culturals com a manifestacions de l'activitat creativa en l'àmbit francès.
 • CE6 : Capacitat d'anàlisi i crítica del text literari com a manifestació creativa i reflex del context soci cultural.
 • CE7 : Capacitat d'analitzar textos en llengua francesa des dels punts de vista lingüístic, literari i cultural.
 • CE8 : Capacitat d'interpretar i comprendre les principals aportacions dels moviments i tendències dels gèneres literaris en llengua francesa, en la construcció del pensament literari clàssic i contemporani i valorar el seu impacte en l'àmbit social.
 • CE9 : Capacitat d'interpretar, produir i desenvolupar explicativa i argumentativament documents acadèmics o informes tècnics de la disciplina.

 

Competències genèriques de grau

 • CG1 : Capacitat d'aprendre i treballar de manera autònoma i en equip.
 • CG10 : Capacitat autocrítica que permeta la preocupació per la qualitat i la millora contínua.
 • CG11 : Capacitat de respectar els drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones, el respecte i la promoció dels drets humans i els principis d'igualtat d'oportunitats, no-discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat.
 • CG12 : Capacitat per a comprendre el paper del llenguatge en la construcció de l'ésser humà com a membre actiu d'una comunitat lingüística i cultural i relacionar-ho amb la funció de l'individu en la societat.
 • CG2 : Habilitats d'obtenció i gestió de la informació que permeten l'aprenentatge al llarg de la vida.
 • CG3 : Capacitat d'interpretar, analitzar, sintetitzar i avaluar informació de manera crítica.
 • CG4 : Capacitat de dominar les teories, perspectives i conceptualitzacions clau per a la construcció del marc teòric de les disciplines lingüístiques, culturals i literàries aplicades a la llengua francesa i a les seues literatures com a expert en aquesta matèria en els seus diferents perfils professionals.
 • CG6 : Capacitat de transmetre coneixements de la seua disciplina, elaborar i defensar arguments i exposar problemes i solucions davant d'un públic especialitzat o no especialitzat.
 • CG8 : Capacitat de generar noves idees (creativitat) i de dissenyar i gestionar projectes.
 • CG9 : Capacitat de prendre decisions i resoldre problemes en l'àmbit acadèmic i professional.

 

Competències genèriques de la UA

 • CGUA2 : Capacitat d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer els principals corrents del pensament francés, des de l'edat mitjana fins a l'actualitat, a través dels textos.
 • Mostrar una actitud científica a l'hora d'analitzar i abordar textos filosòfics i literaris.
 • Conèixer els principals autors i obres, les seues característiques i la importància que tenen en l'evolució del pensament.
 • Relacionar les manifestacions filosòfiques franceses amb el context històric i cultural en què es produeixen.
 • Utilitzar recursos bibliogràfics i informàtics per a recollir informació.
 • Valorar la importància de l'evolució del pensament francés com una de les fonts bàsiques de la cultura occidental.
 • Fer treballs en grup.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

 

 

OBJETIVOS CONCEPTUALES

 

-Conocer las principales corrientes filosóficas e ideológicas que han marcado y marcan la cultura francófona desde la Edad media hasta la actualidad, a través de los textos. 

-Conocer a los principales autores y obras que han marcado y marcan la evolución del pensamiento francés.

-Contextualizar a los autores y las obras en la época en la que han surgido.

-Destacar las aportaciones de los diferentes autores y obras a la evolución de las ideas y su influencia en otras culturas.  

-Conocer las características morfológicas, sintácticas, fonéticas, pragmáticas, léxico-semánticas, textuales y discursivas propias de la lengua francesa y aplicarlas en la expresión y comprensión escrita y al análisis de textos. 

 

OBJETIVOS PROCEDIMENTALES

-Leer y analizar los diferentes textos propuestos por el profesor,

-Relacionar los textos filosóficos e ideológicos estudiados con otros textos de la misma época o de épocas distintas. 

-Aplicar las técnicas de análisis y comentario de texto a los textos estudiados.   

-Utilizar recursos bibliográficos e informáticos para obtener información sobre las diferentes corrientes filosóficas e ideológicas. 

 

OBJETIVOS ACTITUDINALES

 

-Valorar la importancia de la evolución del pensamiento francés como una de las fuentes básicas del pensamiento occidental. 

-Mostar una actitud científica a la hora de analizar e interpretar los textos estudiados. 

-Mostrar una actitud responsable a la hora de realizar trabajos en grupo.

-Respetar los plazos de entrega de las distintas actividades previstas.

 

 

 

 

Dades generals

Codi: 30535
Professor/a responsable:
ARRAEZ LLOBREGAT, JOSE LUIS
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIES INTEGRADES
  Àrea: FILOLOGIA FRANCESA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix