Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

Esta asignatura, que se imparte en lengua francesa, enmarcada en la disciplina de la Lingüística francesa, tiene como objetivo abordar tanto la morfología como la sintaxis de la lengua francesa, desde una perspectiva integrada en aplicaciones discursivas. Es complementaria de las asignaturas de Semántica y Estilística de 3er curso y de Comunicación Escrita de 1º y 2º curso.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2023-24

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Capacitat de comunicar-se oralment i per escrit en llengua francesa amb la fluïdesa, correcció i complexitat adequades a cada context i situació.
 • CE10 : Capacitat de dur a terme tasques d'assessorament i correcció lingüística i d'estil en llengua francesa.
 • CE11 : Capacitat d'utilitzar els recursos i materials pertinents (repertoris bibliogràfics, diccionaris, obres de referència i NTIC) com a aprenent autònom capaç de controlar el propi procés d'aprenentatge i de progressar-hi de manera independent.
 • CE12 : Capacitat per a respectar, valorar i aprofitar el plurilingüisme i la multiculturalitat com a agent social partícip en la construcció d'una societat plural i tolerant a partir de la pròpia configuració multicultural del món francòfon.
 • CE2 : Capacitat per a reflexionar i descriure les característiques lingüístiques pròpies, peculiars i exclusives de la llengua francesa, així com les comunes a altres llengües, especialment les de la Comunitat Valenciana, i aplicar aquests coneixements a l'anàlisi, la comprensió i la producció del francès en les seues manifestacions orals i escrites.
 • CE4 : Capacitat de comprendre l'origen i evolució de la llengua francesa, així com els factors històrics i socioculturals en els quals s'emmarca per a entendre fets lingüístics actuals.
 • CE7 : Capacitat d'analitzar textos en llengua francesa des dels punts de vista lingüístic, literari i cultural.
 • CE9 : Capacitat d'interpretar, produir i desenvolupar explicativa i argumentativament documents acadèmics o informes tècnics de la disciplina.

 

Competències genèriques de grau

 • CG1 : Capacitat d'aprendre i treballar de manera autònoma i en equip.
 • CG10 : Capacitat autocrítica que permeta la preocupació per la qualitat i la millora contínua.
 • CG11 : Capacitat de respectar els drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones, el respecte i la promoció dels drets humans i els principis d'igualtat d'oportunitats, no-discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat.
 • CG12 : Capacitat per a comprendre el paper del llenguatge en la construcció de l'ésser humà com a membre actiu d'una comunitat lingüística i cultural i relacionar-ho amb la funció de l'individu en la societat.
 • CG2 : Habilitats d'obtenció i gestió de la informació que permeten l'aprenentatge al llarg de la vida.
 • CG3 : Capacitat d'interpretar, analitzar, sintetitzar i avaluar informació de manera crítica.
 • CG4 : Capacitat de dominar les teories, perspectives i conceptualitzacions clau per a la construcció del marc teòric de les disciplines lingüístiques, culturals i literàries aplicades a la llengua francesa i a les seues literatures com a expert en aquesta matèria en els seus diferents perfils professionals.
 • CG6 : Capacitat de transmetre coneixements de la seua disciplina, elaborar i defensar arguments i exposar problemes i solucions davant d'un públic especialitzat o no especialitzat.
 • CG8 : Capacitat de generar noves idees (creativitat) i de dissenyar i gestionar projectes.
 • CG9 : Capacitat de prendre decisions i resoldre problemes en l'àmbit acadèmic i professional.

 

Competències genèriques de la UA

 • CGUA2 : Capacitat d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Amb aquesta assignatura, cal aconseguir el nivell B2.2 del MCER.

 • Conèixer, des d'un punt de vista teòric, les unitats i estructures morfològiques de la llengua francesa.
 • Reconèixer els comportaments d'aquestes unitats morfològiques en el discurs.
 • Saber descriure la teoria morfològica en context i cotext.
 • Analitzar les estructures morfològiques en context i cotext.
 • Utilitzar recursos informàtics que permeten a l'alumnat adquirir coneixements sobre els fets lingüístics de manera autònoma.
 • Consolidar els conceptes i la terminologia morfològica aplicant la teoria a l'anàlisi de textos francesos.
 • Conceptualitzar la pràctica dels elements apresos, des d'un punt de vista contrastiu, entre la llengua francesa, les llengües del País Valencià i la resta de llengües que conega l'alumnat.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

Objetivos formativos:

El nivel que deberá alcanzarse tras la realización de esta asignatura debe corresponderse con el nivel C1.1 del MCER. •Conocer, desde un punto de vista teórico, las unidades y estructuras morfológicas de la lengua francesa. •Reconocer los comportamientos de dichas unidades morfológicas en el discurso. •Saber describir la teoría morfológica en contexto y cotexto. •Analizar las estructuras morfológicas en contexto y cotexto. •Utilizar recursos informáticos que permitan a los estudiantes adquirir conocimientos sobre los hechos lingüísticos de forma autónoma. •Afianzar los conceptos y la terminología morfológica mediante la aplicación de la teoría al análisis de textos franceses. •Conceptualizar la práctica de los elementos aprendidos, desde un punto de vista contrastivo, entre la lengua francesa, las lenguas de la Comunitat Valenciana y las demás lenguas conocidas por el/la estudiante.

Objetivos específicos aportados por el profesorado:

Objetivos conceptuales:

Conocer las principales corrientes teóricas de la morfología y de la sintaxis francesas ¿ Conocer, desde un punto de vista teórico, las unidades y estructuras morfológicas y sintácticas de la lengua francesa ¿ Familiarizarse con las mecanismos de composición, derivación y creación de palabras y reconocerlas con facilidad en situación cotextual y contextual Familiarizarse con las diferentes funciones sintácticas y reconocerlas en cotexto y contexto.

Objetivos procedimentales:

Saber aplicar correctamente la terminología y las nociones fundamentales de la morfología francesa a la lengua francesa ¿ Comprender los mecanismos morfológicos y sintácticos para el correcto análisis de la lengua francesa ¿ Saber describir y explicar, por un lado, los mecanismos de formación, composición, derivación y creación de las unidades lingüísticas del francés. Por otra parte, saber describir y explicar las funciones sintácticas ¿ Poder analizar morfológica y sintácticamente ¿ Poder realizar comentarios de texto con referencia precisa a problemas morfológicos y sintácticos ¿ utilizar las herramientas necesarias para llevar a cabo un análisis morfológico y sintáctico

Objetivos actitudinales:

Tener habilidad para buscar, seleccionar y valorar la información referida a morfología y sintaxis francesa, tanto en internet como en la bibliografía seleccionada por la profesora. ¿ Aplicar a documentos nuevos el método de análisis utilizado en clase. ¿ Ser capaz de planificar y organizar su propio aprendizaje ¿ tener buena disposición para autoevaluarse y autocorregirse en las prácticas de lengua francesa.

 

 

 

Dades generals

Codi: 30533
Professor/a responsable:
PEÑALVER VICEA, MARIA ISABEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIES INTEGRADES
  Àrea: FILOLOGIA FRANCESA
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 1,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix