Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

Esta asignatura, que se imparte en lengua francesa, parte de consideraciones teóricas generales de semántica francesa y aporta una perspectiva integrada de semántica y estilística en aplicaciones discursivas. Es complementaria de las asignaturas de Morfosintaxis de 3er curso y de Comunicación Escrita de 1º y 2º curso.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2023-24

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Capacitat de comunicar-se oralment i per escrit en llengua francesa amb la fluïdesa, correcció i complexitat adequades a cada context i situació.
 • CE10 : Capacitat de dur a terme tasques d'assessorament i correcció lingüística i d'estil en llengua francesa.
 • CE11 : Capacitat d'utilitzar els recursos i materials pertinents (repertoris bibliogràfics, diccionaris, obres de referència i NTIC) com a aprenent autònom capaç de controlar el propi procés d'aprenentatge i de progressar-hi de manera independent.
 • CE12 : Capacitat per a respectar, valorar i aprofitar el plurilingüisme i la multiculturalitat com a agent social partícip en la construcció d'una societat plural i tolerant a partir de la pròpia configuració multicultural del món francòfon.
 • CE2 : Capacitat per a reflexionar i descriure les característiques lingüístiques pròpies, peculiars i exclusives de la llengua francesa, així com les comunes a altres llengües, especialment les de la Comunitat Valenciana, i aplicar aquests coneixements a l'anàlisi, la comprensió i la producció del francès en les seues manifestacions orals i escrites.
 • CE3 : Comprensió de la situació sociolingüística de la llengua i la literatura francesa en la producció i en l'anàlisi de textos.
 • CE4 : Capacitat de comprendre l'origen i evolució de la llengua francesa, així com els factors històrics i socioculturals en els quals s'emmarca per a entendre fets lingüístics actuals.
 • CE7 : Capacitat d'analitzar textos en llengua francesa des dels punts de vista lingüístic, literari i cultural.
 • CE9 : Capacitat d'interpretar, produir i desenvolupar explicativa i argumentativament documents acadèmics o informes tècnics de la disciplina.

 

Competències genèriques de grau

 • CG1 : Capacitat d'aprendre i treballar de manera autònoma i en equip.
 • CG10 : Capacitat autocrítica que permeta la preocupació per la qualitat i la millora contínua.
 • CG11 : Capacitat de respectar els drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones, el respecte i la promoció dels drets humans i els principis d'igualtat d'oportunitats, no-discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat.
 • CG12 : Capacitat per a comprendre el paper del llenguatge en la construcció de l'ésser humà com a membre actiu d'una comunitat lingüística i cultural i relacionar-ho amb la funció de l'individu en la societat.
 • CG2 : Habilitats d'obtenció i gestió de la informació que permeten l'aprenentatge al llarg de la vida.
 • CG3 : Capacitat d'interpretar, analitzar, sintetitzar i avaluar informació de manera crítica.
 • CG4 : Capacitat de dominar les teories, perspectives i conceptualitzacions clau per a la construcció del marc teòric de les disciplines lingüístiques, culturals i literàries aplicades a la llengua francesa i a les seues literatures com a expert en aquesta matèria en els seus diferents perfils professionals.
 • CG6 : Capacitat de transmetre coneixements de la seua disciplina, elaborar i defensar arguments i exposar problemes i solucions davant d'un públic especialitzat o no especialitzat.
 • CG8 : Capacitat de generar noves idees (creativitat) i de dissenyar i gestionar projectes.
 • CG9 : Capacitat de prendre decisions i resoldre problemes en l'àmbit acadèmic i professional.

 

Competències genèriques de la UA

 • CGUA2 : Capacitat d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Amb aquesta assignatura, cal aconseguir el nivell C1.1 del MCER.

 • Conèixer, des d'un punt teòric, les unitats i estructures semàntiques existents en la llengua francesa.
 • Reconèixer els comportaments d'aquestes unitats semàntiques en el discurs.
 • Saber descriure la teoria semàntica en context i cotext.
 • Analitzar les estructures semàntiques en context i cotext.
 • Utilitzar recursos informàtics que permeten a l'alumnat adquirir coneixements sobre els fets lingüístics de manera autònoma.
 • Consolidar els conceptes i la terminologia semàntica aplicant la teoria a l'anàlisi de textos francesos.
 • Conceptualitzar la pràctica dels elements apresos, des d'un punt de vista contrastiu, entre la llengua francesa, les llengües del País Valencià i la resta de llengües que conega l'alumnat.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

Objetivos formativos:

El nivel que deberá alcanzarse tras la realización de esta asignatura debe corresponder con el nivel C1.1. del MCER. ¿ Conocer, desde un punto de vista teórico, las unidades y estructuras semánticas existentes en la lengua francesa. ¿ Reconocer los comportamientos de dichas unidades semánticas y léxicas en el discurso. ¿ Saber describir la teoría semántica en contexto y cotexto. ¿ Analizar las estructuras semánticas en contexto y cotexto. ¿ Utilizar recursos informáticos que permitan a los estudiantes adquirir conocimientos sobre los hechos lingüísticos de forma autónoma. ¿ Afianzar los conceptos y la terminología semántica y léxica mediante la aplicación de la teoría al análisis de textos franceses. ¿ Conceptualizar la práctica de los elementos aprendidos, desde un punto de vista contrastivo, entre la lengua francesa y las lenguas de la Comunitat Valenciana.

Objetivos conceptuales:

Conocer las grandes líneas teóricas de la semántica ¿ Conocer las características del léxico francés en sus vertientes semántica y morfológica ¿ Familiarizarse con las principales figuras de estilo y manejarlas con facilidad en contexto

Objetivos procedimentales:

Saber aplicar correctamente la terminología y las nociones fundamentales de la semántica francesa ¿ Comprender la significación de la unidades semánticas de la lengua francesa y saber reutilizarlas en contexto ¿ Poder analizar el sentido oracional, así como las relaciones semánticas y pragmáticas del discurso ¿ Saber hacer comentarios de texto con referencia precisa a problemas semánticos y estilísticos ¿ Utilizar las herramientas necesarias para llevar a cabo análisis lexicográficos, semánticos y estilísticos a nivel oracional y enunciativo.

Objetivos actitudinales

Tener habilidad para buscar, seleccionar y valorar la información referida a semántica y estilística francesa, tanto en internet como en la bibliografía seleccionada por el/la profesor/a. ¿ Aplicar a documentos nuevos el método de análisis utilizado en clase. ¿ Ser capaz de planificar y organizar su propio aprendizaje ¿ Tener buena disposición para autoevaluarse y autocorregirse en las prácticas de lengua francesa.

 

 

Dades generals

Codi: 30532
Professor/a responsable:
LATORRE JARA, ALICIA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIES INTEGRADES
  Àrea: FILOLOGIA FRANCESA
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 1,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix