Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

La asignatura se enmarca en el contexto del estudio de las disciplinas de profundización en la lengua y lingüística francesa contenidas en el plan de estudios del Grado en Estudios franceses. De este modo, es complementaria de las asignaturas de Semántica y Estilística (30532) y Morfosintaxis Francesa I (30533) de tercer curso.
Los objetivos principales de la asignatura son dos: por un lado, el estudio diacrónico de las causas internas y externas de la evolución y formación del léxico francés y por otro, el estudio sincrónico de la formación de palabras.

Esta asignatura se impartirá en lengua francesa.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2023-24

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Capacitat de comunicar-se oralment i per escrit en llengua francesa amb la fluïdesa, correcció i complexitat adequades a cada context i situació.
 • CE10 : Capacitat de dur a terme tasques d'assessorament i correcció lingüística i d'estil en llengua francesa.
 • CE11 : Capacitat d'utilitzar els recursos i materials pertinents (repertoris bibliogràfics, diccionaris, obres de referència i NTIC) com a aprenent autònom capaç de controlar el propi procés d'aprenentatge i de progressar-hi de manera independent.
 • CE12 : Capacitat per a respectar, valorar i aprofitar el plurilingüisme i la multiculturalitat com a agent social partícip en la construcció d'una societat plural i tolerant a partir de la pròpia configuració multicultural del món francòfon.
 • CE2 : Capacitat per a reflexionar i descriure les característiques lingüístiques pròpies, peculiars i exclusives de la llengua francesa, així com les comunes a altres llengües, especialment les de la Comunitat Valenciana, i aplicar aquests coneixements a l'anàlisi, la comprensió i la producció del francès en les seues manifestacions orals i escrites.
 • CE3 : Comprensió de la situació sociolingüística de la llengua i la literatura francesa en la producció i en l'anàlisi de textos.
 • CE4 : Capacitat de comprendre l'origen i evolució de la llengua francesa, així com els factors històrics i socioculturals en els quals s'emmarca per a entendre fets lingüístics actuals.
 • CE7 : Capacitat d'analitzar textos en llengua francesa des dels punts de vista lingüístic, literari i cultural.
 • CE9 : Capacitat d'interpretar, produir i desenvolupar explicativa i argumentativament documents acadèmics o informes tècnics de la disciplina.

 

Competències genèriques de grau

 • CG1 : Capacitat d'aprendre i treballar de manera autònoma i en equip.
 • CG10 : Capacitat autocrítica que permeta la preocupació per la qualitat i la millora contínua.
 • CG11 : Capacitat de respectar els drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones, el respecte i la promoció dels drets humans i els principis d'igualtat d'oportunitats, no-discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat.
 • CG12 : Capacitat per a comprendre el paper del llenguatge en la construcció de l'ésser humà com a membre actiu d'una comunitat lingüística i cultural i relacionar-ho amb la funció de l'individu en la societat.
 • CG2 : Habilitats d'obtenció i gestió de la informació que permeten l'aprenentatge al llarg de la vida.
 • CG3 : Capacitat d'interpretar, analitzar, sintetitzar i avaluar informació de manera crítica.
 • CG4 : Capacitat de dominar les teories, perspectives i conceptualitzacions clau per a la construcció del marc teòric de les disciplines lingüístiques, culturals i literàries aplicades a la llengua francesa i a les seues literatures com a expert en aquesta matèria en els seus diferents perfils professionals.
 • CG6 : Capacitat de transmetre coneixements de la seua disciplina, elaborar i defensar arguments i exposar problemes i solucions davant d'un públic especialitzat o no especialitzat.
 • CG8 : Capacitat de generar noves idees (creativitat) i de dissenyar i gestionar projectes.
 • CG9 : Capacitat de prendre decisions i resoldre problemes en l'àmbit acadèmic i professional.

 

Competències genèriques de la UA

 • CGUA2 : Capacitat d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Amb aquesta assignatura, cal aconseguir el nivell B2.2 del MCER.

 • Conèixer les influències externes per a la formació de la llengua francesa.
 • Conèixer les principals etapes de la formació de la llengua francesa des de l'origen fins als nostres dies.
 • Conèixer l'evolució fonètica del francés des del llatí vulgar fins als nostres dies.
 • Comprendre el lèxic i la morfosintaxi dels textos del francés antic en contrast amb l'actual.
 • Comprendre les evolucions semàntiques del lèxic francés a partir de l'etimologia.
 • Ser capaç de traduir textos del francés antic a l'actual.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

Objetivos formativos

1. Conocer las influencias externas para la formación de la lengua francesa.
2. Conocer las principales etapas de la formación de la lengua francesa desde su origen hasta nuestros días.
3. Conocer la evolución fonética del francés desde el latín vulgar hasta nuestros días.
4. Comprender las evoluciones semánticas del léxico francés a partir de su etimología.
5. Conocer los mecanismos de formación de palabras de la lengua francesa.

 

Objetivos específicos aportados por el profesorado:

Objetivos conceptuales

1. Conocer las etapas en la formación de la lengua francesa.
2. Conocer la evolución del léxico francés en su vertiente histórica.
3. Ser capaces de describir la formación de las palabras que constituyen el léxico de la lengua francesa.

Objetivos procedimentales

1. Saber aplicar la terminología y las nociones fundamentales de la Lexicología diacrónica y de la fonética histórica.
2. Comprender los principales fenómenos fonéticos propios de la evolución de la lengua francesa.
3. Comprender los mecanismos de la formación de palabras de la lengua francesa.

Objetivos actitudinales


1. Tener habilidad para utilizar los diccionarios etimológicos e históricos para explicar fenómenos de evolución fonética y semántica
2. Ser capaz de planificar y organizar su propio aprendizaje
3. Tener buena disposición para autoevaluarse y autocorregirse en las prácticas de clase

 

 

 

Dades generals

Codi: 30531
Professor/a responsable:
PLANELLES IVAÑEZ, MONSERRAT JOSEFA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIES INTEGRADES
  Àrea: FILOLOGIA FRANCESA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix