Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

El aprendizaje de una segunda lengua es un proceso comunicativo cuyo principal objetivo es conseguir que el aprendiz se convierta en usuario de esa lengua. El dominio de diferentes lenguas es una condición imprescindible para la obtención de empleo no sólo a nivel local sino sobre todo nacional e internacional.

La asignatura de Lengua Francesa Especializada I, que se imparte en lengua francesa, tiene un carácter eminentemente práctico. Lo que se pretende es que el aprendiz logre al final del
curso comunicarse en lengua francesa en situaciones profesionales relacionadas con el mundo de la empresa en general y del sector turístico en particular.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2023-24

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Capacitat de comunicar-se oralment i per escrit en llengua francesa amb la fluïdesa, correcció i complexitat adequades a cada context i situació.
 • CE10 : Capacitat de dur a terme tasques d'assessorament i correcció lingüística i d'estil en llengua francesa.
 • CE11 : Capacitat d'utilitzar els recursos i materials pertinents (repertoris bibliogràfics, diccionaris, obres de referència i NTIC) com a aprenent autònom capaç de controlar el propi procés d'aprenentatge i de progressar-hi de manera independent.
 • CE12 : Capacitat per a respectar, valorar i aprofitar el plurilingüisme i la multiculturalitat com a agent social partícip en la construcció d'una societat plural i tolerant a partir de la pròpia configuració multicultural del món francòfon.
 • CE2 : Capacitat per a reflexionar i descriure les característiques lingüístiques pròpies, peculiars i exclusives de la llengua francesa, així com les comunes a altres llengües, especialment les de la Comunitat Valenciana, i aplicar aquests coneixements a l'anàlisi, la comprensió i la producció del francès en les seues manifestacions orals i escrites.
 • CE3 : Comprensió de la situació sociolingüística de la llengua i la literatura francesa en la producció i en l'anàlisi de textos.
 • CE4 : Capacitat de comprendre l'origen i evolució de la llengua francesa, així com els factors històrics i socioculturals en els quals s'emmarca per a entendre fets lingüístics actuals.
 • CE7 : Capacitat d'analitzar textos en llengua francesa des dels punts de vista lingüístic, literari i cultural.
 • CE9 : Capacitat d'interpretar, produir i desenvolupar explicativa i argumentativament documents acadèmics o informes tècnics de la disciplina.

 

Competències genèriques de grau

 • CG1 : Capacitat d'aprendre i treballar de manera autònoma i en equip.
 • CG10 : Capacitat autocrítica que permeta la preocupació per la qualitat i la millora contínua.
 • CG11 : Capacitat de respectar els drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones, el respecte i la promoció dels drets humans i els principis d'igualtat d'oportunitats, no-discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat.
 • CG12 : Capacitat per a comprendre el paper del llenguatge en la construcció de l'ésser humà com a membre actiu d'una comunitat lingüística i cultural i relacionar-ho amb la funció de l'individu en la societat.
 • CG2 : Habilitats d'obtenció i gestió de la informació que permeten l'aprenentatge al llarg de la vida.
 • CG3 : Capacitat d'interpretar, analitzar, sintetitzar i avaluar informació de manera crítica.
 • CG4 : Capacitat de dominar les teories, perspectives i conceptualitzacions clau per a la construcció del marc teòric de les disciplines lingüístiques, culturals i literàries aplicades a la llengua francesa i a les seues literatures com a expert en aquesta matèria en els seus diferents perfils professionals.
 • CG6 : Capacitat de transmetre coneixements de la seua disciplina, elaborar i defensar arguments i exposar problemes i solucions davant d'un públic especialitzat o no especialitzat.
 • CG8 : Capacitat de generar noves idees (creativitat) i de dissenyar i gestionar projectes.
 • CG9 : Capacitat de prendre decisions i resoldre problemes en l'àmbit acadèmic i professional.

 

Competències genèriques de la UA

 • CGUA2 : Capacitat d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Amb aquesta assignatura, cal arribar al nivell C1.1 del MCER.

 • Conèixer els diversos sectors de l'economia francesa i del turisme.
 • Comprendre documents autèntics d'índole comercial i turística.
 • Consolidar la redacció de textos francesos de caràcter professional en l'àmbit empresarial i turístic.
 • Dominar els conceptes i la terminologia específica del comerç, l'empresa i el turisme.
 • Utilitzar recursos bibliogràfics i informàtics per a recollir informació.
 • Fer treballs en grup.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

Objetivos formativos:
El nivel que deberá alcanzarse tras la realización de esta asignatura debe corresponderse con el nivel C1.1 del MCER.
•  Conocer los diferentes sectores de la economía francesa y del turismo.
•  Comprender documentos auténticos de índole empresarial y turística.
•  Afianzar la redacción de textos franceses de carácter profesional en el ámbito empresarial y turístico.
•  Dominar los conceptos y la terminología específica relativa al ámbito comercial, empresarial y turístico.
•  Utilizar recursos bibliográficos e informáticos para recabar información.
•  Realizar trabajos en grupo.

Objetivos específicos aportados por el profesorado:
Objetivos conceptuales
- Conocer el empleo de la lengua francesa en el ámbito profesional relativo al comercio y al turismo.
- Familiarizarse con el léxico específico a estos sectores de actividad.
- Conocer los diferentes registros de la lengua francesa utilizados en dichos ámbitos profesionales a través del estudio de diversos documentos auténticos.
- Familiarizarse con la realidad cultural implícita en el vocabulario profesional mediante un estudio aproximativo y no exhaustivo del sector comercial y turístico de los países francófonos, con especial hincapié en la economía francesa.

Objetivos procedimentales
- Saber utilizar adecuadamente el léxico profesional atendiendo a los parámetros contextuales y situacionales de la comunicación.
- Comprender la pragmática de la comunicación, las convenciones que rigen las relaciones interpersonales en el ámbito profesional (códigos de cortesía verbal y no verbal, convenciones, tabúes relativos al comportamiento social, relaciones de poder existentes en la comunicación).
- Poder aplicar los usos y costumbres relacionados con la vida diaria en el ámbito profesional (horarios y hábitos de comida, horarios y actividades de trabajo, actividades de ocio) y las condiciones generales de vida (niveles de vida, condiciones de la vivienda).
- Saber utilizar adecuadamente marcadores lingüísticos de relaciones sociales, en función de la situación de comunicación profesional: saludos, fórmulas de presentación, etc.
- Percibir y utilizar los diferentes registros empleados en la comunicación profesional.
- Comunicar oralmente y por escrito en contexto profesional.
- Comprender, diferenciar y elaborar diversos textos de carácter comercial o turístico.

Objetivos actitudinales
- Tener habilidad  para buscar, seleccionar y utilizar información referida al sector comercial y turístico, tanto en internet como en la bibliografía propuesta por la profesora.
- Hacer un uso eficaz de las oportunidades de aprendizaje creadas en las situaciones de enseñanza (colaborar con eficacia en grupos de trabajo, etc).
- Utilizar materiales disponibles para el aprendizaje autónomo.
- Autoevaluarse y autocorregirse en las  prácticas de lengua francesa.
- Utilizar las estrategias estudiadas en clase para establecer contacto con personas de otra cultura.

 

 

Dades generals

Codi: 30530
Professor/a responsable:
PLANELLES IVAÑEZ, MONSERRAT JOSEFA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIES INTEGRADES
  Àrea: FILOLOGIA FRANCESA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix