Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

Esta asignatura se enmarca en el módulo de especialización en literatura francesa y constituye un paso más en el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado en la adquisición de las competencias tanto genéricas como específicas postuladas en el Grado de Estudios Franceses.

Teniendo en cuenta que en el primer curso de dichos estudios, en la asignatura Literatura francesa contemporánea, se abordan algunos textos teatrales a modo de presentación, y que posteriormente en 3er y 4º curso no se tratará de forma particular este género, en este 2º curso en el marco de la asignatura Teatro francés: el texto y la escena,  se pretende alcanzar un mayor grado de concreción y de especificidad en el análisis del texto teatral francés.

Al finalizar el periodo de su impartición el alumnado deberá adquirir la competencia básica en el saber literario relacionado con el género teatral francés.

La asignatura se relaciona con:

- Panorama general de la literatura hasta el siglo XIX (cód. 30522)
- Teoria de la literatura II (cód. 31820)

 

La asignatura se impartirá en francés.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2023-24

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Capacitat de comunicar-se oralment i per escrit en llengua francesa amb la fluïdesa, correcció i complexitat adequades a cada context i situació.
 • CE11 : Capacitat d'utilitzar els recursos i materials pertinents (repertoris bibliogràfics, diccionaris, obres de referència i NTIC) com a aprenent autònom capaç de controlar el propi procés d'aprenentatge i de progressar-hi de manera independent.
 • CE12 : Capacitat per a respectar, valorar i aprofitar el plurilingüisme i la multiculturalitat com a agent social partícip en la construcció d'una societat plural i tolerant a partir de la pròpia configuració multicultural del món francòfon.
 • CE3 : Comprensió de la situació sociolingüística de la llengua i la literatura francesa en la producció i en l'anàlisi de textos.
 • CE5 : Capacitat de valorar les característiques, evolució i influències de les tendències literàries, artístiques i culturals com a manifestacions de l'activitat creativa en l'àmbit francès.
 • CE6 : Capacitat d'anàlisi i crítica del text literari com a manifestació creativa i reflex del context soci cultural.
 • CE7 : Capacitat d'analitzar textos en llengua francesa des dels punts de vista lingüístic, literari i cultural.
 • CE8 : Capacitat d'interpretar i comprendre les principals aportacions dels moviments i tendències dels gèneres literaris en llengua francesa, en la construcció del pensament literari clàssic i contemporani i valorar el seu impacte en l'àmbit social.
 • CE9 : Capacitat d'interpretar, produir i desenvolupar explicativa i argumentativament documents acadèmics o informes tècnics de la disciplina.

 

Competències genèriques de grau

 • CG1 : Capacitat d'aprendre i treballar de manera autònoma i en equip.
 • CG10 : Capacitat autocrítica que permeta la preocupació per la qualitat i la millora contínua.
 • CG11 : Capacitat de respectar els drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones, el respecte i la promoció dels drets humans i els principis d'igualtat d'oportunitats, no-discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat.
 • CG12 : Capacitat per a comprendre el paper del llenguatge en la construcció de l'ésser humà com a membre actiu d'una comunitat lingüística i cultural i relacionar-ho amb la funció de l'individu en la societat.
 • CG2 : Habilitats d'obtenció i gestió de la informació que permeten l'aprenentatge al llarg de la vida.
 • CG3 : Capacitat d'interpretar, analitzar, sintetitzar i avaluar informació de manera crítica.
 • CG4 : Capacitat de dominar les teories, perspectives i conceptualitzacions clau per a la construcció del marc teòric de les disciplines lingüístiques, culturals i literàries aplicades a la llengua francesa i a les seues literatures com a expert en aquesta matèria en els seus diferents perfils professionals.
 • CG6 : Capacitat de transmetre coneixements de la seua disciplina, elaborar i defensar arguments i exposar problemes i solucions davant d'un públic especialitzat o no especialitzat.
 • CG8 : Capacitat de generar noves idees (creativitat) i de dissenyar i gestionar projectes.
 • CG9 : Capacitat de prendre decisions i resoldre problemes en l'àmbit acadèmic i professional.

 

Competències genèriques de la UA

 • CGUA2 : Capacitat d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Obtenir una visió panoràmica de la producció teatral francesa des de l'edat mitjana fins a l'actualitat.
 • Obtenir una visió panoràmica de les diverses teories de l'art dramàtic en els autors de la literatura francesa.
 • Estudiar, teòricament i pràctica, la posada en escena i els directors més representatius del teatre francés.
 • Desenvolupar tècniques d'investigació, d'anàlisi i de crítica del text dramàtic.
 • Desenvolupar l'elaboració i estructuració de comentaris de textos literaris i la generació de documents de caràcter crític.
 • Desenvolupar el plaer de la lectura dramatitzada.
 • Mostrar una actitud positiva i oberta al treball en grup.
 • Assenyalar les manifestacions dels diversos aspectes culturals de la història de França en les obres literàries proposades.
 • Desenvolupar el plaer de la lectura.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

Objetivos generales
- Conocer las principales teorías teatrales de la literatura de expresión francesa desde la Edad Media hasta el siglo XXI
- Mostrar una actitud científica al analizar y abordar las obras teatrales desde la Edad Media hasta el siglo XXI
- Conocer los/las principales autores/autoras y obras, así como sus características y su importancia en la literatura de expresión francesa
- Relacionar las principales manifestaciones teatrales de expresión francesa con el contexto histórico y cultural en las que se producen
- Utilizar recursos bibliográficos e informáticos para recabar información
- Valorar la importancia de la evolución del teatro francés desde la Edad Media hasta el siglo XXI
- Realizar trabajos en grupo


Objetivos conceptuales
OC1    Conocer las distintas clasificaciones que pueden realizarse para explicar la historia de la literatura francesa desde la Edad Media hasta el siglo XIX
OC2    Comprender las distintas características de todas las manifestaciones literarias francesas desde la Edad Media hasta el siglo XIX
OC3    Conocer las principales obras de estas etapas, con sus características literarias y su importancia en la evolución del género literario al que pertenecen
OC4    Relacionar las manifestaciones literarias francesas con el contexto histórico y cultural en las que se producen

Objetivos procedimentales
OP1    Describir las características de las diferentes manifestaciones literarias
OP2    Reconocer las características de las distintas manifestaciones literarias en diferentes textos
OP3    Explicar la evolución de los distintos géneros literarios desde su aparición hasta el siglo XXI
OP4    Reconocer las características comunes entre manifestaciones artísticas de distintos ámbitos
OP5    Utilizar el léxico especializado propio de la crítica literaria

Objetivos actitudinales
OA1    Comprender la importancia de la literatura como manifestación cultural
OA3    Capacidad para realizar trabajos en grupo

Objetivos específicos aportados por el profesorado
1. Obtener una visión panorámica diacrónica de la producción teatral francesa, así como conocer los grandes hitos del teatro francés
2. Obtener una visión panorámica de las distintas teorías del arte dramático en los autores/las autoras de la literatura francesa
3. Estudiar la puesta en escena y conocer los directores/las directoras más representativos/representativas del teatro francés
4. Desarrollar técnicas de análisis, de crítica y de investigación del texto dramático
5. Desarrollar la competencia del comentario del texto teatral
6. Desarrollar el interés y el placer  de la lectura del texto teatral
7. Mostrar una actitud positiva y abierta para el trabajo en grupo

 

 

Dades generals

Codi: 30524
Professor/a responsable:
ARRAEZ LLOBREGAT, JOSE LUIS
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIES INTEGRADES
  Àrea: FILOLOGIA FRANCESA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix