Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

Debidamente contextualizados en su marco histórico y sociocultural, la asignatura proyecta el estudio histórico y filológico de las principales etapas, movimientos, autores/autoras y obras de la literatura francesa desde la Edad Media hasta el siglo XVIII. La asignatura permite completar la formación literaria del alumnado de este grado mediante el conocimiento específico de las obras más representativas del periodo indicado, así como con el estudio de los textos objeto de las lecturas obligatorias.

La asignatura se imparte en lengua francesa.

La asignatura se relaciona con:
- Teatro francés: el texto y la escena (cód. 30524)
- Teoria de la literatura II (cód. 31820)

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2023-24

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Capacitat de comunicar-se oralment i per escrit en llengua francesa amb la fluïdesa, correcció i complexitat adequades a cada context i situació.
 • CE11 : Capacitat d'utilitzar els recursos i materials pertinents (repertoris bibliogràfics, diccionaris, obres de referència i NTIC) com a aprenent autònom capaç de controlar el propi procés d'aprenentatge i de progressar-hi de manera independent.
 • CE12 : Capacitat per a respectar, valorar i aprofitar el plurilingüisme i la multiculturalitat com a agent social partícip en la construcció d'una societat plural i tolerant a partir de la pròpia configuració multicultural del món francòfon.
 • CE3 : Comprensió de la situació sociolingüística de la llengua i la literatura francesa en la producció i en l'anàlisi de textos.
 • CE5 : Capacitat de valorar les característiques, evolució i influències de les tendències literàries, artístiques i culturals com a manifestacions de l'activitat creativa en l'àmbit francès.
 • CE6 : Capacitat d'anàlisi i crítica del text literari com a manifestació creativa i reflex del context soci cultural.
 • CE7 : Capacitat d'analitzar textos en llengua francesa des dels punts de vista lingüístic, literari i cultural.
 • CE8 : Capacitat d'interpretar i comprendre les principals aportacions dels moviments i tendències dels gèneres literaris en llengua francesa, en la construcció del pensament literari clàssic i contemporani i valorar el seu impacte en l'àmbit social.
 • CE9 : Capacitat d'interpretar, produir i desenvolupar explicativa i argumentativament documents acadèmics o informes tècnics de la disciplina.

 

Competències genèriques de grau

 • CG1 : Capacitat d'aprendre i treballar de manera autònoma i en equip.
 • CG10 : Capacitat autocrítica que permeta la preocupació per la qualitat i la millora contínua.
 • CG11 : Capacitat de respectar els drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones, el respecte i la promoció dels drets humans i els principis d'igualtat d'oportunitats, no-discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat.
 • CG12 : Capacitat per a comprendre el paper del llenguatge en la construcció de l'ésser humà com a membre actiu d'una comunitat lingüística i cultural i relacionar-ho amb la funció de l'individu en la societat.
 • CG2 : Habilitats d'obtenció i gestió de la informació que permeten l'aprenentatge al llarg de la vida.
 • CG3 : Capacitat d'interpretar, analitzar, sintetitzar i avaluar informació de manera crítica.
 • CG4 : Capacitat de dominar les teories, perspectives i conceptualitzacions clau per a la construcció del marc teòric de les disciplines lingüístiques, culturals i literàries aplicades a la llengua francesa i a les seues literatures com a expert en aquesta matèria en els seus diferents perfils professionals.
 • CG6 : Capacitat de transmetre coneixements de la seua disciplina, elaborar i defensar arguments i exposar problemes i solucions davant d'un públic especialitzat o no especialitzat.
 • CG8 : Capacitat de generar noves idees (creativitat) i de dissenyar i gestionar projectes.
 • CG9 : Capacitat de prendre decisions i resoldre problemes en l'àmbit acadèmic i professional.

 

Competències genèriques de la UA

 • CGUA2 : Capacitat d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Obtenir una visió panoràmica, en el context sociocultural, dels principals corrents, gèneres i autors de la literatura francesa des de l'edat mitjana fins al segle XIX .
 • Reconèixer la presència de diferents esdeveniments històrics i socials en les obres literàries.
 • Desenvolupar les tècniques d'investigació, d'anàlisi i de crítica del text literari.
 • Elaborar i estructurar comentaris de textos literaris i generar documents de caràcter crític.
 • Sintetitzar i argumentar adequadament els continguts literaris i aplicar-los a textos, obres.
 • Analitzar textos medievals i dels segles XVI, XVII i XVIII, aplicant-hi diversos enfocaments crítics alhora.
 • Mostrar una actitud científica a l'hora d'analitzar i abordar els textos literaris.
 • Fer un treball d'investigació.
 • Ser capaç de fer treballs en grup.
 • Complir els terminis prefixats per a fer les activitats orals i escrites.
 • Desenvolupar les competències lectores.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

 • Objetivos generales
 1. Conocer las principales corrientes de la literatura francesa desde la Edad Media hasta el siglo XVIII
 2. Mostrar una actitud científica al analizar y abordar textos literarios de la Edad media y de los siglos XVI, XVII y XVIII
 3. Conocer los principales autores/las principales autoras y obras, así como sus características y su importancia en la literatura francesa
 4. Relacionar las manifestaciones literarias francesas con el contexto histórico y cultural en el que se producen
 5. Utilizar recursos bibliográficos e informáticos para recabar información
 6. Valorar la importancia de la evolución de la literatura francesa de la Edad media y de los siglos XVI, XVII y XVIII, como una de las fuentes básicas de la cultura occidental
 7. Realizar trabajos en grupo

 

 • Objetivos conceptuales
 1. OC1    Conocer las distintas clasificaciones que pueden realizarse para explicar la historia de la literatura francesa desde la Edad media hasta el siglo XVIII
 2. OC2    Comprender las distintas características de todas las manifestaciones literarias francesas desde la Edad Media hasta el siglo XVIII
 3. OC3    Conocer las principales obras de estas etapas, con sus características literarias y su importancia en la evolución del género literario al que pertenecen
 4. OC4    Relacionar las manifestaciones literarias francesas con el contexto histórico y cultural en las que se producen

 

 • Objetivos procedimentales
 1. OP1 Describir las características de las diferentes manifestaciones literarias
 2. OP2 Reconocer las características de las distintas manifestaciones literarias en diferentes textos
 3. OP3 Explicar la evolución de los distintos géneros literarios desde su aparición hasta el siglo XIX
 4. OP4 Reconocer las características comunes entre manifestaciones artísticas de distintos ámbitos.
 5. OP5 Utilizar el léxico especializado propio de la crítica literaria

 

 • Objetivos actitudinales
 1. OA1 Comprender la importancia de la literatura como manifestación cultural
 2. OA3 Capacidad para realizar trabajos en grupo

 

 • Objetivos específicos aportados por el profesorado
 1. Obtener una visión panorámica diacrónica de la producción literaria francesa y conocer los grandes hitos literarios de la Edad media al siglo XVIII
 2. Desarrollar técnicas de análisis, de crítica y de investigación del texto literario
 3. Desarrollar la competencia del comentario de texto literario
 4. Desarrollar el interés y el placer  de la lectura del texto literario
 5. Mostrar una actitud positiva y abierta al trabajo en grupo

 

 

Dades generals

Codi: 30522
Professor/a responsable:
PERAL CRESPO, AMELIA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIES INTEGRADES
  Àrea: FILOLOGIA FRANCESA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix