Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

La asignatura se relaciona con Estudio de textos franceses I (cod. 30513) así como con las asignaturas obligatorias de segundo curso de Lengua francesa: comunicación oral II (cod. 30521) y Lengua francesa: comunicación escrita II (cod. 30523).

Esta asignatura se impartirá en lengua francesa.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2023-24

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Capacitat de comunicar-se oralment i per escrit en llengua francesa amb la fluïdesa, correcció i complexitat adequades a cada context i situació.
 • CE10 : Capacitat de dur a terme tasques d'assessorament i correcció lingüística i d'estil en llengua francesa.
 • CE11 : Capacitat d'utilitzar els recursos i materials pertinents (repertoris bibliogràfics, diccionaris, obres de referència i NTIC) com a aprenent autònom capaç de controlar el propi procés d'aprenentatge i de progressar-hi de manera independent.
 • CE12 : Capacitat per a respectar, valorar i aprofitar el plurilingüisme i la multiculturalitat com a agent social partícip en la construcció d'una societat plural i tolerant a partir de la pròpia configuració multicultural del món francòfon.
 • CE2 : Capacitat per a reflexionar i descriure les característiques lingüístiques pròpies, peculiars i exclusives de la llengua francesa, així com les comunes a altres llengües, especialment les de la Comunitat Valenciana, i aplicar aquests coneixements a l'anàlisi, la comprensió i la producció del francès en les seues manifestacions orals i escrites.
 • CE3 : Comprensió de la situació sociolingüística de la llengua i la literatura francesa en la producció i en l'anàlisi de textos.
 • CE4 : Capacitat de comprendre l'origen i evolució de la llengua francesa, així com els factors històrics i socioculturals en els quals s'emmarca per a entendre fets lingüístics actuals.
 • CE7 : Capacitat d'analitzar textos en llengua francesa des dels punts de vista lingüístic, literari i cultural.
 • CE9 : Capacitat d'interpretar, produir i desenvolupar explicativa i argumentativament documents acadèmics o informes tècnics de la disciplina.

 

Competències genèriques de grau

 • CG1 : Capacitat d'aprendre i treballar de manera autònoma i en equip.
 • CG10 : Capacitat autocrítica que permeta la preocupació per la qualitat i la millora contínua.
 • CG11 : Capacitat de respectar els drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones, el respecte i la promoció dels drets humans i els principis d'igualtat d'oportunitats, no-discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat.
 • CG12 : Capacitat per a comprendre el paper del llenguatge en la construcció de l'ésser humà com a membre actiu d'una comunitat lingüística i cultural i relacionar-ho amb la funció de l'individu en la societat.
 • CG2 : Habilitats d'obtenció i gestió de la informació que permeten l'aprenentatge al llarg de la vida.
 • CG3 : Capacitat d'interpretar, analitzar, sintetitzar i avaluar informació de manera crítica.
 • CG4 : Capacitat de dominar les teories, perspectives i conceptualitzacions clau per a la construcció del marc teòric de les disciplines lingüístiques, culturals i literàries aplicades a la llengua francesa i a les seues literatures com a expert en aquesta matèria en els seus diferents perfils professionals.
 • CG6 : Capacitat de transmetre coneixements de la seua disciplina, elaborar i defensar arguments i exposar problemes i solucions davant d'un públic especialitzat o no especialitzat.
 • CG8 : Capacitat de generar noves idees (creativitat) i de dissenyar i gestionar projectes.
 • CG9 : Capacitat de prendre decisions i resoldre problemes en l'àmbit acadèmic i professional.

 

Competències genèriques de la UA

 • CGUA2 : Capacitat d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Amb aquesta assignatura cal aconseguir el nivell B2.1 del MCER.

 • Aportar un testimoni actual de l'estat de la llengua francesa i de la seua evolució gràcies als intercanvis culturals.
 • Mostrar una actitud crítica quant als textos treballats.
 • Conèixer les característiques sociolingüístiques del francés.
 • Conèixer els diversos registres del francés.
 • Utilitzar recursos bibliogràfics i informàtics per a aconeguir informació.
 • Fer treballs en grup.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

 OBJETIVOS CONCEPTUALES

- Adquirir una competencia lingüística en el plano morfológico, sintáctico y léxico a nivel B2
- Perfeccionar la comprensión oral y escrita para adquirir un nivel B2
- Perfeccionar la expresión oral y escrita acorde al nivel B2
- Adquirir una riqueza léxica propia del nivel B2
- Adquirir una competencia sociolingüística a nivel B2

OBJETIVOS PROCEDIMENTALES

- Proporcionar al estudiante las herramientas lingüísticas necesarias para conseguir  la competencia gramatical propia al nivel B2.
- Adquirir un buen conocimiento de la morfosintaxis francesa que sirva de referencia para estructurar los textos con cohesión y coherencia.
- Favorecer la reflexión para afrontar situaciones de aprendizaje en lengua francesa.
- Dotar y entrenar al estudiante en las destrezas receptivas y  expresivas avanzadas.
- Reconocer y utilizar los diferentes niveles de lengua.
- Reflexionar acerca de las dificultades con las que se encuentra el estudiante en su aprendizaje.
- Identificar y analizar desde el punto de vista contrastivo la morfosintaxis francesa con la española.

 

OBJETIVOS ACTITUDINALES

- Fomentar la sensibilización del estudiante hacia los aspectos lingüísticos, discursivos, interpersonales y socio-culturales de la lengua extranjera.
- Desarrollar en el estudiante una habilidad analítica sobre la lengua estudiada que pueda aplicar a otras materias de su aprendizaje de FLE.
- Ser consciente de la importancia de poseer un conocimiento sólido de la lengua extranjera en los campos de la morfología y de la sintaxis.
- Aplicar a documentos nuevos el método de análisis utilizado en clase.
- Ser capaz de planificar y organizar su propio aprendizaje.
- Tener buena disposición para autoevaluarse y autocorregirse en las prácticas de lengua francesa.

 

 

 

Dades generals

Codi: 30520
Professor/a responsable:
EGEA GINER, NOELIA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIES INTEGRADES
  Àrea: FILOLOGIA FRANCESA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix