Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

 

Dicha asignatura está encaminada al estudio y reflexión sobre las últimas tendencias en la literatura de expresión  francesa, al conocimiento de sus distintos géneros y producciones.

Se pretende que el alumnado se inicie en este ámbito y disfrute de la literatura de expresión francesa mediante las obras más cercanas a su experiencia vital.

Dicha asignatura se coordina con las demás asignaturas de literatura del plan docente de Estudios franceses en donde se atiende a las producciones de las diferentes épocas de la literatura de expresión francesa.

La asignatura se imparte en lengua francesa.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2023-24

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Capacitat de comunicar-se oralment i per escrit en llengua francesa amb la fluïdesa, correcció i complexitat adequades a cada context i situació.
 • CE11 : Capacitat d'utilitzar els recursos i materials pertinents (repertoris bibliogràfics, diccionaris, obres de referència i NTIC) com a aprenent autònom capaç de controlar el propi procés d'aprenentatge i de progressar-hi de manera independent.
 • CE12 : Capacitat per a respectar, valorar i aprofitar el plurilingüisme i la multiculturalitat com a agent social partícip en la construcció d'una societat plural i tolerant a partir de la pròpia configuració multicultural del món francòfon.
 • CE5 : Capacitat de valorar les característiques, evolució i influències de les tendències literàries, artístiques i culturals com a manifestacions de l'activitat creativa en l'àmbit francès.
 • CE7 : Capacitat d'analitzar textos en llengua francesa des dels punts de vista lingüístic, literari i cultural.
 • CE8 : Capacitat d'interpretar i comprendre les principals aportacions dels moviments i tendències dels gèneres literaris en llengua francesa, en la construcció del pensament literari clàssic i contemporani i valorar el seu impacte en l'àmbit social.
 • CE9 : Capacitat d'interpretar, produir i desenvolupar explicativa i argumentativament documents acadèmics o informes tècnics de la disciplina.

 

Competències genèriques de grau

 • CG1 : Capacitat d'aprendre i treballar de manera autònoma i en equip.
 • CG10 : Capacitat autocrítica que permeta la preocupació per la qualitat i la millora contínua.
 • CG11 : Capacitat de respectar els drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones, el respecte i la promoció dels drets humans i els principis d'igualtat d'oportunitats, no-discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat.
 • CG2 : Habilitats d'obtenció i gestió de la informació que permeten l'aprenentatge al llarg de la vida.
 • CG3 : Capacitat d'interpretar, analitzar, sintetitzar i avaluar informació de manera crítica.
 • CG4 : Capacitat de dominar les teories, perspectives i conceptualitzacions clau per a la construcció del marc teòric de les disciplines lingüístiques, culturals i literàries aplicades a la llengua francesa i a les seues literatures com a expert en aquesta matèria en els seus diferents perfils professionals.
 • CG6 : Capacitat de transmetre coneixements de la seua disciplina, elaborar i defensar arguments i exposar problemes i solucions davant d'un públic especialitzat o no especialitzat.
 • CG8 : Capacitat de generar noves idees (creativitat) i de dissenyar i gestionar projectes.

 

Competències genèriques de la UA

 • CGUA2 : Capacitat d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer els principals corrents de la literaturafrancesa contemporània.
 • Mostrar una actitud científica a l'hora d'analitzar i abordar textos literaris contemporanis.
 • Conèixer els principals autors i obres contemporànies, així com les seues característiques i la seua importància en la literatura francesa.
 • Relacionar les manifestacions literàries franceses amb el context històric i cultural en el qual es produeixen.
 • Utilitzar recursos bibliogràfics i informàtics per a reunir informació.
 • Valorar la importància de la influència de la literatura francesa contemporània com una de les fonts bàsiques de la cultura occidental.
 • Elaborar treballs en grup. Respectar els drets fonamentals i d'igualtat entre home i dones i els principis de no discriminació.

 

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

 

Conocer las diferentes tendencias de las producciones literarias francesas de los últimos años.

Iniciar al alumnado en la sensibilización hacia el texto literario y en el correcto análisis de los textos.

Comprender la importancia de contextualizar los movimientos literarios en el marco de la vida cultural del momento.

 

 

Dades generals

Codi: 30514
Professor/a responsable:
PERAL CRESPO, AMELIA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIES INTEGRADES
  Àrea: FILOLOGIA FRANCESA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix