Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

 

ESTA ASIGNATURA SE PROPONE OFRECER UNA VISIÓN DE CONJUNTO SOBRE LA CULTURA DE FRANCIA Y DE LOS PAÍSES FRANCÓFONOS. CON UN CLARO PERFIL PRÁCTICO Y CONTEMPORÁNEO; SE OFRECERÁN LOS CONOCIMIENTOS NECESARIOS, TANTO DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LAS COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS COMO DESDE LA FORMACIÓN CULTURAL, DE MODO QUE EL ALUMNO PERFECCIONE SU NIVEL DE FRANCÉS Y COMPLETE SU FORMACIÓN CULTURAL.  

ESTA MATERIA SE IMPARTE EN FRANCÉS Y ESTÁ ESTRECHAMENTE RELACIONADA CON LAS ASIGNATURAS "LENGUA FRANCESA Y REALIDADES SOCIOCULTURALES", "FRANCIA Y LOS PAÍSES FRANCÓFONOS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN" ASÍ COMO CON LAS ASIGNATURAS "LENGUA FRANCESA. COMUNICACIÓN ORAL I" Y "LENGUA FRANCESA. COMUNICACIÓN ORAL II", "LENGUA FRANCESA. COMUNICACIÓN ESCRITA I" Y "LENGUA FRANCESA. COMUNICACIÓN ESCRITA II".

 

 

 

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2023-24

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Capacitat de comunicar-se oralment i per escrit en llengua francesa amb la fluïdesa, correcció i complexitat adequades a cada context i situació.
 • CE11 : Capacitat d'utilitzar els recursos i materials pertinents (repertoris bibliogràfics, diccionaris, obres de referència i NTIC) com a aprenent autònom capaç de controlar el propi procés d'aprenentatge i de progressar-hi de manera independent.
 • CE12 : Capacitat per a respectar, valorar i aprofitar el plurilingüisme i la multiculturalitat com a agent social partícip en la construcció d'una societat plural i tolerant a partir de la pròpia configuració multicultural del món francòfon.
 • CE7 : Capacitat d'analitzar textos en llengua francesa des dels punts de vista lingüístic, literari i cultural.
 • CE9 : Capacitat d'interpretar, produir i desenvolupar explicativa i argumentativament documents acadèmics o informes tècnics de la disciplina.

 

Competències genèriques de grau

 • CG1 : Capacitat d'aprendre i treballar de manera autònoma i en equip.
 • CG10 : Capacitat autocrítica que permeta la preocupació per la qualitat i la millora contínua.
 • CG11 : Capacitat de respectar els drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones, el respecte i la promoció dels drets humans i els principis d'igualtat d'oportunitats, no-discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat.
 • CG2 : Habilitats d'obtenció i gestió de la informació que permeten l'aprenentatge al llarg de la vida.
 • CG3 : Capacitat d'interpretar, analitzar, sintetitzar i avaluar informació de manera crítica.

 

Competències genèriques de la UA

 • CGUA2 : Capacitat d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Adquirir una visió de conjunt dels principals esdeveniments de la civilització francesa i francòfona.
 • Captar els canvis recents de la societat francesa.
 • Prendre consciència dels diferents punts de vista sobre els diferents temes presentats.
 • Reflexionar sobre la cultura pròpia i sobre la cultura de l'altre.
 • Valorar la importància de l'evolució intercultural en la França actual.
 • Utilitzar recursos bibliogràfics i informàtics per a reunir informació.
 • Elaborar treballs en grup.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

 

ENRIQUECER LA FORMACIÓN CULTURAL DEL ALUMNO, Y, EN ESPECIAL, SUS CONOCIMIENTOS SOBRE LA CULTURA EN FRANCIA Y EN LOS PAÍSES DE HABLA FRANCESA.

PROMOVER EL GUSTO POR EL FRANCÉS Y SU APRENDIZAJE, ASÍ COMO UNA SENSIBILIDAD HACIA LA FRANCOFONÍA, QUE EMANARÁ DEL CONOCIMIENTO DE LA MISMA. 

MEJORAR LA COMPETENCIA COMUNICATIVA DEL ESTUDIANTE EN LENGUA FRANCESA, A TRAVÉS DEL ESTUDIO DE LAS DIFERENTES COMPETENCIAS LINGÚÍSTICAS.

 

 

Dades generals

Codi: 30513
Professor/a responsable:
BUENO ALONSO, JOSEFINA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIES INTEGRADES
  Àrea: FILOLOGIA FRANCESA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix