Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

 

 

Esta asignatura se relaciona estrechamente con “Lengua francesa: comunicación oral II”, “Fonética francesa”, “Lengua francesa: comunicación escrita I” y “Lengua francesa: comunicación escrita II”, así como con las demás asignaturas del Grado de Estudios Franceses.

Esta asignatura se imparte en lengua francesa.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2023-24

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Capacitat de comunicar-se oralment i per escrit en llengua francesa amb la fluïdesa, correcció i complexitat adequades a cada context i situació.
 • CE11 : Capacitat d'utilitzar els recursos i materials pertinents (repertoris bibliogràfics, diccionaris, obres de referència i NTIC) com a aprenent autònom capaç de controlar el propi procés d'aprenentatge i de progressar-hi de manera independent.
 • CE12 : Capacitat per a respectar, valorar i aprofitar el plurilingüisme i la multiculturalitat com a agent social partícip en la construcció d'una societat plural i tolerant a partir de la pròpia configuració multicultural del món francòfon.
 • CE2 : Capacitat per a reflexionar i descriure les característiques lingüístiques pròpies, peculiars i exclusives de la llengua francesa, així com les comunes a altres llengües, especialment les de la Comunitat Valenciana, i aplicar aquests coneixements a l'anàlisi, la comprensió i la producció del francès en les seues manifestacions orals i escrites.
 • CE7 : Capacitat d'analitzar textos en llengua francesa des dels punts de vista lingüístic, literari i cultural.
 • CE9 : Capacitat d'interpretar, produir i desenvolupar explicativa i argumentativament documents acadèmics o informes tècnics de la disciplina.

 

Competències genèriques de grau

 • CG1 : Capacitat d'aprendre i treballar de manera autònoma i en equip.
 • CG10 : Capacitat autocrítica que permeta la preocupació per la qualitat i la millora contínua.
 • CG11 : Capacitat de respectar els drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones, el respecte i la promoció dels drets humans i els principis d'igualtat d'oportunitats, no-discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat.
 • CG2 : Habilitats d'obtenció i gestió de la informació que permeten l'aprenentatge al llarg de la vida.
 • CG3 : Capacitat d'interpretar, analitzar, sintetitzar i avaluar informació de manera crítica.
 • CG8 : Capacitat de generar noves idees (creativitat) i de dissenyar i gestionar projectes.

 

Competències genèriques de la UA

 • CGUA2 : Capacitat d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

El nivell al qual s'haurà d'arribar una volta cursada aquesta assignatura ha de correspondre's amb el nivell B1.1 del MCER.

 • Comprendre documents radiofònics i audiovisuals amb un grau de complexitat mitjà.
 • Realitzar enunciats orals amb cohesió i coherència en situacions comunicatives variades.
 • Saber aplicar els coneixements sociolingüístics necessaris en la comunicació oral.
 • Identificar els fonemes francesos.
 • Respectar els comportaments rituals propis de la llengua francesa oral.
 • Utilitzar recursos informàtics per a realitzar activitats d'expressió oral.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

Desarrollar estrategias de comprensión y expresión de textos orales en lengua francesa.

 

 

Dades generals

Codi: 30511
Professor/a responsable:
VILLEGAS MESAS, REMEDIOS
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIES INTEGRADES
  Àrea: FILOLOGIA FRANCESA
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 1,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix