Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

En esta asignatura se trabajan especialmente las competencias lingüísticas de comprensión y expresión escritas. Está estrechamente relacionada con las asignaturas "Fonética francesa", “Lengua francesa: comunicación oral I”, “Lengua francesa: comunicación escrita II”, “Lengua francesa: comunicación oral II”, así como con las demás asignaturas del Grado de Estudios Franceses.

El nivel que deberá alcanzarse tras la realización de esta asignatura debe corresponderse con el nivel B1.1 del MCER, permitiendo así que el alumnado sea capaz de desenvolverse con los medios lingüísticos suficientes para comprender lo esencial de textos escritos, principalmente de nivel de lengua estándar, y de expresarse por escrito en situaciones sencillas. Por otro lado, esta asignatura enriquece al estudiante en su formación cultural, ya que el estudio de la lengua francesa integra también la competencia sociocultural de la misma y la comunicación en los medios profesionales y académicos en los que el estudiante se desenvolverá en el futuro.

Esta asignatura se impartirá en lengua francesa.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2023-24

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Capacitat de comunicar-se oralment i per escrit en llengua francesa amb la fluïdesa, correcció i complexitat adequades a cada context i situació.
 • CE11 : Capacitat d'utilitzar els recursos i materials pertinents (repertoris bibliogràfics, diccionaris, obres de referència i NTIC) com a aprenent autònom capaç de controlar el propi procés d'aprenentatge i de progressar-hi de manera independent.
 • CE12 : Capacitat per a respectar, valorar i aprofitar el plurilingüisme i la multiculturalitat com a agent social partícip en la construcció d'una societat plural i tolerant a partir de la pròpia configuració multicultural del món francòfon.
 • CE2 : Capacitat per a reflexionar i descriure les característiques lingüístiques pròpies, peculiars i exclusives de la llengua francesa, així com les comunes a altres llengües, especialment les de la Comunitat Valenciana, i aplicar aquests coneixements a l'anàlisi, la comprensió i la producció del francès en les seues manifestacions orals i escrites.
 • CE7 : Capacitat d'analitzar textos en llengua francesa des dels punts de vista lingüístic, literari i cultural.
 • CE9 : Capacitat d'interpretar, produir i desenvolupar explicativa i argumentativament documents acadèmics o informes tècnics de la disciplina.

 

Competències genèriques de grau

 • CG1 : Capacitat d'aprendre i treballar de manera autònoma i en equip.
 • CG10 : Capacitat autocrítica que permeta la preocupació per la qualitat i la millora contínua.
 • CG11 : Capacitat de respectar els drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones, el respecte i la promoció dels drets humans i els principis d'igualtat d'oportunitats, no-discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat.
 • CG2 : Habilitats d'obtenció i gestió de la informació que permeten l'aprenentatge al llarg de la vida.
 • CG3 : Capacitat d'interpretar, analitzar, sintetitzar i avaluar informació de manera crítica.
 • CG8 : Capacitat de generar noves idees (creativitat) i de dissenyar i gestionar projectes.

 

Competències genèriques de la UA

 • CGUA2 : Capacitat d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

El nivell al qual s'haurà d'arribar una volta cursada aquesta assignatura s'ha de correspondreamb el B1.1 del MCER.

 • Comprendre documents escrits amb un grau de complexitat mitjà.
 • Desenvolupar estratègies de lectura.
 • Redactar textos senzills.
 • Saber aplicar els coneixements sociolingüístics necessaris en l'expressió escrita.
 • Conèixer alguns aspectes socioculturals dels països de parla francesa.
 • Utilitzar recursos informàtics per a fer activitats d'expressió escrita.
 • Identificar les estructures elementals de la gramàtica francesa.
 • Desenvolupar tècniques d'adquisició de vocabulari.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

Objetivo general:

Alcanzar el nivel B1.1 del MCER en comprensión y expresión escrita.

Objetivos conceptuales:

 • Conocer los elementos lingüísticos necesarios en la comunicación escrita de textos descriptivos;
 • Conocer los elementos lingüísticos necesarios en la comunicación escrita de textos narrativos;
 • Conocer los elementos socio-lingüísticos necesarios en la comunicación escrita;
 • Conocer los elementos pragmáticos necesarios en la comunicación escrita de textos descriptivos;
 • Conocer los elementos pragmáticos necesarios en la comunicación escrita de textos narrativos.

Objetivos procedimentales:

 • Desarrollar estrategias de lectura;
 • Redactar textos descriptivos sencillos;
 • Redactar textos narrativos sencillos;.
 • Utilizar recursos informáticos para realizar actividades de expresión escrita.

Objetivo actitudinal:

Desarrollar una actitud crítica y tolerante en el proceso de aprendizaje.

 

 

Dades generals

Codi: 30510
Professor/a responsable:
MARTI, ALEXANDRA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIES INTEGRADES
  Àrea: FILOLOGIA FRANCESA
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 1,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix