Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

Llengua i cultura gallegues II posseïx la consideració de matèria bàsica (idioma modern) que s'ubica dins dels títols de grau en Filologia Catalana, Espanyol: llengua i literatures, Estudis Anglesos, Estudis Francesos i Estudis Àrabs i Islàmics, de manera que permet l'alumnat conèixer i analitzar la realitat lingüística i cultural de Galícia com a part de la seua formació com a professionals polivalents amb competències diverses. Esta assignatura té com a finalitat l'aprenentatge del gallec, llengua cooficial i minoritzada en el territori que ocupa, com és el cas d'altres idiomes a Europa. Per la seua afinitat amb la situació de la Comunitat Valenciana, l'alumnat pot establir associacions amb diversos elements sociolingüístics comuns. Les possibilitats formatives que oferix cursar esta matèria són la continuació de l'aprenentatge iniciat amb l'assignatura Llengua i cultura gallegues I dins de les nostres aules o fora a través de beques en cursos d'estiu celebrats en institucions gallegues (Universidade de Santiago de Compostela, Universidade de Vigo, Universidade da Coruña). Hi ha l'opció de realitzar els exàmens oficials de la Xunta de Galícia, els quals acrediten a través dels certificats corresponents (certificat de llengua gallega, CELGA) el domini efectiu de la llengua gallega en els àmbits oral i escrit, indispensable per a incorporar-se als diferents cossos del funcionariat autonòmic de Galícia. La correspondència amb els nivells del Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües (MECR) del Consell d'Europa i d'ALTE (Association of Language Testers of Europe) determina que l'obtenció d'un certificat oficial CELGA 3 és equivalent a la superació d'un model de prova de coneixement de llengua de nivell B2. En el pla professional, l'aprenentatge d'esta llengua possibilita l'especialització de l'alumnat amb beques en centres investigadors gallecs (Centro Ramón Piñeiro) o l'inici d'una carrera investigadora en universitats gallegues, així com la docència per part dels futurs graduats que desitgen formar part de la comunitat vinculada al marc educatiu gallec (primària i secundària), sense excloure altres perfils (traductors i intèrprets, funcionaris de l'Administració autonòmica gallega).

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2023-24

GRAU EN ESTUDIS ÀRABS I ISLÀMICS

 

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Habilitats d'obtenció i gestió de la informació que permeten l'aprenentatge al llarg de la vida.
 • CG10 : Relacionar els estudis àrabs i islàmics amb la filologia i altres disciplines, així com treballar en un equip interdisciplinari en context nacional i internacional.
 • CG11 : Apreciar la diversitat, el plurilingüisme i la multiculturalitat de la societat actual.
 • CG12 : Respectar els drets fonamentals i potenciar els valors democràtics, la igualtat entre homes i dones, la igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat i els valors propis d'una cultura de la pau.
 • CG2 : Capacitat d'aplicar els coneixements adquirits en la pràctica.
 • CG3 : Capacitat per a planificar i gestionar el temps.
 • CG4 : Capacitat d'aprendre i treballar de manera autònoma i en equip.
 • CG5 : Capacitat autocrítica que permeta la preocupació per la qualitat i la millora contínua.
 • CG6 : Interpretar, analitzar, sintetitzar i avaluar la informació de forma científica i crítica.
 • CG7 : Prendre decisions, resoldre problemes i adaptar-se a les noves situacions.
 • CG8 : Generar noves idees, dissenyar i gestionar projectes amb iniciativa i esperit emprenedor.
 • CG9 : Transmetre coneixements de la seua disciplina, elaborar i defensar arguments i exposar problemes i solucions davant d'un públic especialitzat o no especialitzat.

 

Competències específiques (CE)

 • CE12 : Coneixement d'una segona llengua d'entre les propostes en la titulació.
 • CE13 : Conèixer i analitzar les principals etapes, moviments, autors i obres de la literatura d'una segona llengua d'entre les propostes en la titulació.
 • CE14 : Adquisició del nivell B1 del MCER en una segona llengua estrangera d'entre les proposades en la titulació.
 • CE5 : Capacitat d'interpretar, produir i desenvolupar descriptiva i argumentativament documents acadèmics o informes tècnics relacionats amb els mitjans professionals per als quals capacita el títol.

 

Competències transversals

 • CGUA1 : Ser capaç de comunicar-se en una llengua estrangera diferent de l'àrab en l'àmbit de la seua disciplina.
 • CGUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
 • CGUA3 : Ser capaç d'expressar-se correctament en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana en l'àmbit de la seua disciplina.

 

GRAU EN FILOLOGIA CATALANA

 

Competències generals del títol (CG)

 • CG2 : Capacitat per a comprendre el paper del llenguatge en la construcció de l'ésser humà com a membre actiu d'una comunitat lingüística i cultural i relacionar-lo amb la funció de l'individu en la societat.
 • CG3 : Capacitat de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi.
 • CG7 : Compromís social con la igualtat entre homes i dones, la pluralitat i diversitat de realitats de la societat actual, la pau i la democràcia.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA1 : Capacitat per a comunicar-se en una segona llengua en situacions comunicatives (orals i escrites) de manera que l'alumnat adquirisca un nivell equivalent al B1 del marc comú de referència europeu.
 • CGUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Capacitat per a comunicar-se en llengua catalana en situacions comunicatives (orals i escrites) per a fer viable una comunicació fluida en els mitjans professionals i acadèmics en què l'alumne exercirà la seua activitat, tenint en compte el coneixement de la realitat històrica, social, institucional, cultural i artística de l'àmbit propi.
 • CE10 : Capacitat per a utilitzar els recursos i els materials pertinents per a l'autoaprenentatge (bibliogràfics, diccionaris, obres de referència, obres terminològiques, tutories, noves tecnologies) i transmetre la informació en llengua catalana.
 • CE11 : Ser capaç de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi; formular hipòtesis+B1782 de treball, demostrar-les amb arguments i arribar a conclusions, així com també reconèixer i aplicar la coherència textual (estructura del text, distribució de les idees, progressió de la informació, utilització de paraules clau), de manera que es desenvolupe explicativament i argumentativament qualsevol contingut relacionat amb la llengua i la literatura catalana, i poder així aconseguir el paper de coneixedor, transmissor i assessor dels coneixements adquirits.
 • CE12 : Capacitat per a comprendre, valorar i aprofitar el plurilingüisme amb una actitud favorable al procés de normalització del català, per a participar de la diversitat cultural i lingüística, així com també potenciar-l+B1729o per a un millor desenvolupament social de la llengua.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conéixer la normativa de la llengua gallega.
 • Conéixer la situació sociolingüística de la llengua gallega.
 • Conéixer la variació lingüística de la llengua gallega.
 • Tenir un domini instrumental avançat oral i escrit de la llengua gallega.
 • Elaborar textos orals i escrits de diferent tipus en llengua gallega.
 • Tenir capacitat per a avaluar criticament l'estil d'un text i per a formular propostes alternatives i correccions.
 • Utilitzar els recursos bibliográfics, les bases de dades i les eines de recerca d'informació.
 • Emprar eines, programes i aplicacions informàtiques específiques.
 • Tenir capacitat per a avaluar, analitzar i sintetitzar críticament informació especialitzada.
 • Ser capaç d'aplicar els coneixements adquirits a la pràctica.
 • Tenir capacitat d'anàlisi i síntesi, de valorar críticament el coneixement i d'exercir el pensament crític.
 • Adquirir capacitat d’autoformació.
 • Ser capaç de comunicar-se en llengua gallega de manera efectiva en qualsevol entorn.
 • Relacionar els coneixements amb els d’altres àrees i disciplines.
 • Fomentar la sensibilitat del futur professor perquè puga valorar, comprendre i aprofitar el plurilingüisme en la nostra societat.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

1. Expressar-se oralment i per escrit en un registre formal adequat per a l’àmbit acadèmic. 2. Conéixer la situació sociolingüística de la llengua gallega. 3. Conéixer la variació lingüística de la llengua gallega. 4. Adquirir un nivell de competència lingüística C1 en la llengua gallega segons el Marc Europeu Comú de Referència (MECR). 5. Fer servir correctament i amb eficàcia comunicativa la normativa (pronúncia i ortografia, gramàtica, lexicosemàntica i fraseologia) que regula l’ús de la llengua en el registre formal de l’àmbit acadèmic, sobretot dels textos expositivoargumentatius (en el canal oral: exposició, entrevista i debat; en el registre escrit: informe i treball acadèmic, ressenya). 6. Tindre capacitat per a avaluar críticament l'estil d'un text i per a formular propostes alternatives i correccions. 7. Utilitzar els recursos bibliogràfics, les bases de dades i les eines de recerca d'informació. 8. Desenvolupar l'autoaprenentatge a través de les TIC. 9. Tenir capacitat per a avaluar, analitzar i sintetitzar críticament informació especialitzada. 10. Ser capaç d'aplicar els coneixements adquirits a la pràctica. 11. Tenir capacitat d'anàlisi i síntesi, de valorar críticament el coneixement i d'exercir el pensament crític. 12. Adquirir capacitat d'autoformació. 13. Ser capaç de comunicar-se en llengua gallega de manera efectiva en qualsevol entorn. 14. Relacionar els coneixements amb els d'altres àrees i disciplines. 15. Fomentar la sensibilitat del futur professor perquè puga valorar, comprendre i aprofitar el plurilingüisme en la nostra societat.

 

 

Dades generals

Codi: 30221
Professor/a responsable:
GARCIA LOPEZ, JOSE ANGEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA CATALANA
  Àrea: FILOLOGIA CATALANA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix