Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

Literatura Catalana Actual és una assignatura de segon curs (6 crèdtis) que ofereix una introducció general a la narrativa de ficció catalana contemporània (de finals del segle XX i principis del segle XXI), centrada especialment en l'estudi d'algunes de les obres més importants i emblemàtiques d'aquest període recent, amb una atenció específica als fets i a les idees literàries historicoculturals que són a la base dels grans canvis estètics que s'hi produeixen. Aquesta assignatura aplica perspectiva de gènere en els continguts, tal com es reflecteix en els Blocs 2 i 4 del temari

Els coneixements i les competències que l'alumne hi pot assolir contribueixen a l'adquisició d'unes competències literària, cultural i lingüística, que li permetran adquirir una formació vàlida per a les tasques docents, investigadores, de crítica literària, d'assessorament i dinamització culturals o de creació pròpies del grau de Filologia Catalana.

Igualment important resulta continuar treballant aspectes actitudinals presents en altres assignatures de primer, com ara el desenvolupament del sentit crític de l'alumne i el foment d'una actitud positiva cap a la literatura per, així, despertar la seua curiositat vers d'altres manifestacions culturals.

Així mateix, aquesta assignatura es coordina especialment amb la resta d'assignatures de literatura catalana contemporània i amb altres de primer com ara "Introducció a la l¡teratura catalana medieval", per tal que l'alumne obtinga una formació òptima que abaste tots els períodes i gèneres. També es relaciona amb les assignatures de continguts lingüístics "Taller d'Expresssió oral i escrita" i "Pràctica de la normativa catalana".

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2023-24

GRAU EN ESTUDIS ÀRABS I ISLÀMICS

 

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Habilitats d'obtenció i gestió de la informació que permeten l'aprenentatge al llarg de la vida.
 • CG10 : Relacionar els estudis àrabs i islàmics amb la filologia i altres disciplines, així com treballar en un equip interdisciplinari en context nacional i internacional.
 • CG11 : Apreciar la diversitat, el plurilingüisme i la multiculturalitat de la societat actual.
 • CG12 : Respectar els drets fonamentals i potenciar els valors democràtics, la igualtat entre homes i dones, la igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat i els valors propis d'una cultura de la pau.
 • CG2 : Capacitat d'aplicar els coneixements adquirits en la pràctica.
 • CG3 : Capacitat per a planificar i gestionar el temps.
 • CG4 : Capacitat d'aprendre i treballar de manera autònoma i en equip.
 • CG5 : Capacitat autocrítica que permeta la preocupació per la qualitat i la millora contínua.
 • CG6 : Interpretar, analitzar, sintetitzar i avaluar la informació de forma científica i crítica.
 • CG7 : Prendre decisions, resoldre problemes i adaptar-se a les noves situacions.
 • CG8 : Generar noves idees, dissenyar i gestionar projectes amb iniciativa i esperit emprenedor.
 • CG9 : Transmetre coneixements de la seua disciplina, elaborar i defensar arguments i exposar problemes i solucions davant d'un públic especialitzat o no especialitzat.

 

Competències específiques (CE)

 • CE13 : Conèixer i analitzar les principals etapes, moviments, autors i obres de la literatura d'una segona llengua d'entre les propostes en la titulació.
 • CE5 : Capacitat d'interpretar, produir i desenvolupar descriptiva i argumentativament documents acadèmics o informes tècnics relacionats amb els mitjans professionals per als quals capacita el títol.

 

Competències transversals

 • CGUA1 : Ser capaç de comunicar-se en una llengua estrangera diferent de l'àrab en l'àmbit de la seua disciplina.
 • CGUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
 • CGUA3 : Ser capaç d'expressar-se correctament en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana en l'àmbit de la seua disciplina.

 

GRAU EN ESPANYOL: LLENGUA I LITERATURES

 

Competències genèriques de grau

 • CG3 : Ser capaç de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi.

 

Competències genèriques de la UA

 • CUA3 : Ser capaç d'expressar-se correctament de manera oral i per escrit en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana en l'àmbit de la seua disciplina.

 

Competències específiques (CE):>>conceptuals

 • CC15 : Coneixement de les principals etapes, moviments, autors i obres de la literatura de la segona llengua.

 

Competències específiques (CE):>>procedimentals

 • CP20 : Capacitat per a utilitzar els recursos i materials pertinents (repertoris bibliogràfics, diccionaris, obres de referència, edicions crítiques, traduccions i TIC) com un aprendiente autònom capaç de controlar el propi procés d'aprenentatge i de progressar-hi de manera independent.

 

Competències específiques (CE):>>actitudinals

 • CA22 : Ser capaç de valorar i aprofitar el plurilingüisme i la multiculturalitat com a agent social partícip en la construcció d'una societat plural i tolerant a partir de la pròpia configuració multicultural del món hispànic.
 • CA23 : Ser capaç de mostrar una actitud crítica i autocrítica en el procés d'aprenentatge.
 • CA24 : Capacitat per a mostrar compromís social amb la igualtat entre homes i dones, la pluralitat i diversitat de realitats de la societat actual, la pau i la democràcia.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Capacitar l'alumne, a través de la lectura de textos, per a descobrir i desenvolupar el plaer de la lectura i la comprensió dels textos segons el context en què s'insereixen. 
 • Aprendre a localitzar les obres literàries i entendre les característiques estilístiques segons els influències que han rebut.
 • Ser capaç d'entendre el conjunt d'obres canòniques i saber explicar les raons de la seua posició segons estudiosos, crítics i lectors.
 • Saber detectar els valors ideològics de les obres literàries, així com la seua transmissió en el conjunt de missatges que generen. Especialment pel que fa a qüestions de classes socials, gènere, opcions sexuals, posicions al si de grups perifèrics o hegemònics en una societat.
 • Descobrir els valors cognitus de la literatura i incloure'ls en una perspectiva més àmplia amb altres formes del coneixement: psicològic, filosòfic o artístic.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

1. Entendre els textos segons el context en el qual s'insereixen, tot relacionant els diversos components de les obres amb els valors, creences o aspiracions de cada època.

2. Aprendre a localitzar les obres literàries i entendre les característiques estilístiques segons les influències que han rebut.

3. Entendre el conjunt d'obres canòniques isaber explicar les raons de la seua posició segons estudiosos, crítics i lectors.

4. Saber detectar els valors ideològics de les obres literàries així com la seua transmissió en el conjunt de missatges que generen. Especialment pel que fa a les qüestions de classes socials, gènere, opcions sexuals, posicions al si de grups perifèrics i/o hegemònics en una societat.

5. Descobrir els valors cognitius de la literatura i incloure'ls en una perspectiva més àmplia amb altres formes del coneixement: psicològic, filosòfic, artístic, etc.

6. Saber aplicar recursos didàctics diversos (incloent l'ús de TIC) per a l'ensenyament de la literatura.

7. Fomentar el gust per la lectura i estimular la curiositat intel·lectual i la reflexió de l'estudiant.

8. Fomentar la capacitat crítica i l'expressió d'opinions formades.

9. Apreciar la diversitat d'escriptures literàries.

10. Valorar els referents culturals i literaris propis.

11. Expressar-se oralment i per escrit en un registre formal adequat per a l’àmbit acadèmic.

12. Comprometre's a treballar per la igualtat entre homes i dones i valorar la múltiple conformació de la societat actual, amb una actitud de respecte cap als drets fonamentals de les persones.

 

 

Dades generals

Codi: 30120
Professor/a responsable:
ESTEVE GUILLEN, ANNA ISABEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA CATALANA
  Àrea: FILOLOGIA CATALANA
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix