Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

Aquesta assignatura pretén augmentar la competència lingüística i comunicativa en català, especialment mitjançant la producció i l'anàlisi de textos de l'àmbit acadèmic. És una assignatura de primer curs (3 crèdits teòrics i 3 crèdits pràctics), oferida als estudiants d’altres graus de llengua i literatura de la Facultat de Filosofia i Lletres diferents de Filologia Catalana i del grau d’Humanitats.

Aquesta assignatura proveeix una formació bàsica atès el caràcter instrumental que té, ja que l'alumnat aprofitarà l'aprenentatge adquirit per a altres assignatures. També proporciona una formació fonamental per a les futures tasques professionals en què el català estiga involucrat (docència, traducció, assessorament lingüístic i literari, planificació lingüística, etc.). Està directament relacionada amb l’assignatura Pràctica de la Normativa Catalana de segon curs i també amb les de continguts literaris Introducció a la Literatura Catalana Medieval (primer curs) i Literatura Catalana Actual (segon curs). Forma part de l’itinerari de Capacitació Docent en Valencià dels estudis de llengües i literatures i d'Humanitats de la Facultat de Filosofia i Lletres.

A més, l'assignatura incorpora la perspectiva de gènere als objectius, continguts, avaluació i metodologia i fomenta el pensament crític com un dels objectius bàsics de les diferents disciplines humanístiques contemporànies.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2023-24

GRAU EN HUMANITATS

 

Competències generals del títol (CG)

 • CG10 : Reconeixement de la diversitat cultural i de la igualtat d'oportunitats.
 • CG3 : Competències en comunicació oral i escrita.
 • CG5 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG9 : Resolució de problemes i presa de decisions.

 

Competències específiques (CE)

 • CE5 : Valorar i interpretar la diversitat cultural pròpia de la Comunitat Valenciana, contrastant la cultura pròpia d'aquest territori amb altres cultures amb les quals s'estableixen relacions i contactes, mitjançant l'ús de les llengües oficials com a llengües vehicular.
 • CE8 : Adquirir habilitats per a elaborar i exposar continguts relacionats amb les ciències humanes i socials orientats a la seua divulgació i a la formació de l'alumnat d'ensenyament secundari, mitjançant la destresa personal i de les TIC.

 

GRAU EN ESTUDIS ÀRABS I ISLÀMICS

 

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Habilitats d'obtenció i gestió de la informació que permeten l'aprenentatge al llarg de la vida.
 • CG10 : Relacionar els estudis àrabs i islàmics amb la filologia i altres disciplines, així com treballar en un equip interdisciplinari en context nacional i internacional.
 • CG11 : Apreciar la diversitat, el plurilingüisme i la multiculturalitat de la societat actual.
 • CG2 : Capacitat d'aplicar els coneixements adquirits en la pràctica.
 • CG3 : Capacitat per a planificar i gestionar el temps.
 • CG4 : Capacitat d'aprendre i treballar de manera autònoma i en equip.
 • CG5 : Capacitat autocrítica que permeta la preocupació per la qualitat i la millora contínua.
 • CG6 : Interpretar, analitzar, sintetitzar i avaluar la informació de forma científica i crítica.
 • CG7 : Prendre decisions, resoldre problemes i adaptar-se a les noves situacions.
 • CG8 : Generar noves idees, dissenyar i gestionar projectes amb iniciativa i esperit emprenedor.
 • CG9 : Transmetre coneixements de la seua disciplina, elaborar i defensar arguments i exposar problemes i solucions davant d'un públic especialitzat o no especialitzat.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Comprendre les teories clau de les disciplines vinculades amb els Estudis Àrabs i Islàmics i aplicar-les en la pràctica per a desembolicar-se adequadament en els diferents perfils professionals per als quals capacita el títol o emprendre estudis posteriors amb alt grau d'autonomia.
 • CE5 : Capacitat d'interpretar, produir i desenvolupar descriptiva i argumentativament documents acadèmics o informes tècnics relacionats amb els mitjans professionals per als quals capacita el títol.

 

Competències transversals

 • CGUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
 • CGUA3 : Ser capaç d'expressar-se correctament en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana en l'àmbit de la seua disciplina.

 

GRAU EN ESTUDIS FRANCESOS

 

Competències específiques (CE)

 • CE11 : Capacitat d'utilitzar els recursos i materials pertinents (repertoris bibliogràfics, diccionaris, obres de referència i NTIC) com a aprenent autònom capaç de controlar el propi procés d'aprenentatge i de progressar-hi de manera independent.
 • CE12 : Capacitat per a respectar, valorar i aprofitar el plurilingüisme i la multiculturalitat com a agent social partícip en la construcció d'una societat plural i tolerant a partir de la pròpia configuració multicultural del món francòfon.
 • CE2 : Capacitat per a reflexionar i descriure les característiques lingüístiques pròpies, peculiars i exclusives de la llengua francesa, així com les comunes a altres llengües, especialment les de la Comunitat Valenciana, i aplicar aquests coneixements a l'anàlisi, la comprensió i la producció del francès en les seues manifestacions orals i escrites.

 

Competències genèriques de grau

 • CG1 : Capacitat d'aprendre i treballar de manera autònoma i en equip.
 • CG10 : Capacitat autocrítica que permeta la preocupació per la qualitat i la millora contínua.
 • CG11 : Capacitat de respectar els drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones, el respecte i la promoció dels drets humans i els principis d'igualtat d'oportunitats, no-discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat.
 • CG12 : Capacitat per a comprendre el paper del llenguatge en la construcció de l'ésser humà com a membre actiu d'una comunitat lingüística i cultural i relacionar-ho amb la funció de l'individu en la societat.
 • CG3 : Capacitat d'interpretar, analitzar, sintetitzar i avaluar informació de manera crítica.

 

Competències genèriques de la UA

 • CGUA2 : Capacitat d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
 • CGUA3 : Capacitat de comunicar i d'expressar-se correctament en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana en l'àmbit de la seua disciplina.

 

GRAU EN ESPANYOL: LLENGUA I LITERATURES

 

Competències genèriques de grau

 • CG2 : Capacitat per a comprendre el paper del llenguatge en la construcció de l'ésser humà com a membre actiu d'una comunitat lingüística i cultural i relacionar-ho amb la funció de l'individu en la societat.
 • CG3 : Ser capaç de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi.
 • CG4 : Capacitat per a comunicar-se en la segona llengua oficial de la Comunitat Valenciana.

 

Competències genèriques de la UA

 • CUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
 • CUA3 : Ser capaç d'expressar-se correctament de manera oral i per escrit en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana en l'àmbit de la seua disciplina.

 

Competències específiques (CE):>>conceptuals

 • CC6 : Capacitat per a la comunicació efectiva i el coneixement del sistema lingüístic de la llengua catalana.

 

Competències específiques (CE):>>procedimentals

 • CP20 : Capacitat per a utilitzar els recursos i materials pertinents (repertoris bibliogràfics, diccionaris, obres de referència, edicions crítiques, traduccions i TIC) com un aprendiente autònom capaç de controlar el propi procés d'aprenentatge i de progressar-hi de manera independent.

 

Competències específiques (CE):>>actitudinals

 • CA22 : Ser capaç de valorar i aprofitar el plurilingüisme i la multiculturalitat com a agent social partícip en la construcció d'una societat plural i tolerant a partir de la pròpia configuració multicultural del món hispànic.
 • CA23 : Ser capaç de mostrar una actitud crítica i autocrítica en el procés d'aprenentatge.
 • CA24 : Capacitat per a mostrar compromís social amb la igualtat entre homes i dones, la pluralitat i diversitat de realitats de la societat actual, la pau i la democràcia.

 

GRAU EN ESTUDIS ANGLESOS

 

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat d'anàlisi, síntesi i raonament crític.
 • CG2 : Comunicació oral i escrita en la llengua materna.
 • CG4 : Capacitat de treball i lideratge en equip.
 • CG5 : Habilitat per a treballar de manera autònoma.
 • CG7 : Coneixement teòric i pràctic i apreciació de la diversitat i la multiculturalitat en l'àmbit nacional o internacional.
 • CG8 : Capacitat de respectar els drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones, el respecte i la promoció dels drets humans i els principis d'igualtat d'oportunitats, no-discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat.

 

Competències específiques (CE)

 • CE22 : Ser capaç de redactar textos de diferent tipus.
 • CE25 : Ser capaç d'identificar i plantejar la resolució de problemes, així com localitzar, utilitzar i avaluar críticament informació bibliogràfica o la informació continguda en bases de dades.
 • CE6 : Ser capaç d'adquirir i conèixer els aspectes lingüístics d'una llengua diferent de l'anglès (una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana o una segona llengua estrangera).

 

Competències transversals bàsiques de la UA

 • UA3 : Ser capaç d'expressar-se correctament en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana en l'àmbit de la seua disciplina.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer els conceptes de llengua i dialecte,  normalització i normativització, així com les característiques de la variació diafàsica, especialment els factors que condicionen el registre.
 • Conèixer les propietats dels text: adequació, coherència i cohesió dels diferents tipus de text.
 • Conèixer els mecanismes de redacció d'un text: generar, seleccionar i ordenar les idees, recursos per a lligar les idees (paràgrafs, marques en el text i connectors), adequar el text al destinatari i revisió i correcció del text.
 • Conèixer les característiques de la llengua escrita, així com les diferències amb la llengua oral i les condicions de llegibilitat d'un text
 • Conèixer la normativa del català i les característiques i les peculiaritats de l'estàndard i els subestàndards orals i escrits de la llengua catalana.
 • Conèixer els sons de la llengua catalana amb valor de fonema, els fenòmens de contacte vocàlic (elisió i sinalefa) i els  fenòmens de contacte consonàntic (neutralitzacions, emmudiments, sonoritzacions, assimilacions i geminacions).
 • Conèixer el procés de preparació de qualsevol intervenció oral en públic: debat, taula redona, exposició i els tècniques d'execució d'una intervenció oral en públic.
 • Produir diferents tipus de textos orals i escrits que permeten satisfer les necessitats comunicatives que genera el context social immediat, el medi acadèmic universitari i el medi professional del futur.
 • Transformar un text oral col·loquial en un text escrit estàndard.
 • Confegir diferents tipus de textos utilitzant l'ordinador, especialment expositius (ressenyes) i argumentatius (sobre un tema d'actualitat) de manera reeixida (adequats, coherents, cohesionats, correctes i llegibles.
 • Reproduir adequadament tots els sons en qualsevol posició sil·làbica, incloent-hi la fonètica sintàctica.
 • Fer una exposició oral en públic amb claredat, precisió i bona prosòdia (entonació, ritme i accentuació).
 • Analitzar i valorar l'acceptabilitat del model de llengua oral i escrit utilitzat en els mitjans audiovisuals.
 • Descriure i comparar les diferències entre el model de llengua col·loquial de l'entorn social amb l'estàndard i adaptar un text del model col·loquial a l'estàndard oral.
 • Valorar la importància de la reflexió sobre els mecanismes de producció de textos per a millorar les destreses comunicatives.
 • Valorar positivament l'ús públic del valencià en qualsevol situació comunicativa.
 • Valorar la importància d'aconseguir un model de llengua adequat des del punt de vista normatiu i de la màxima acceptabilitat social possible.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

Objectius generals

Augmentar la competència lingüística i la competència comunicativa en català.

Expressar-se oralment i per escrit en un registre formal adequat per a l’àmbit
acadèmic.

Objectius conceptuals

• Conèixer els conceptes de llengua i dialecte, normalització i normativització, així com les característiques de la variació diafàsica, especialment els factors que condicionen el registre.
• Conèixer les propietats dels textos escrits i orals (adequació, coherència i cohesió) i els distints tipus de text.
• Conèixer els mecanismes d’elaboració d'un text tant oral com escrit: generar, seleccionar i ordenar les idees, recursos per a lligar les idees, adequar el text al destinatari i revisió i correcció del text.
• Conèixer les característiques de la llengua escrita, així com les diferències amb la llengua oral i les condicions de llegibilitat d'un text.
• Conèixer la normativa del català i les característiques i les peculiaritats de l'estàndard i els subestàndards orals i escrits de la llengua catalana.
• Conèixer els sons de la llengua catalana amb valor de fonema, els fenòmens de contacte vocàlic i els fenòmens de contacte consonàntic.
• Conèixer els processos de preparació de qualsevol intervenció oral en públic.

Objectius procedimentals

 • Produir diferents tipus de texts orals i escrits que permeten satisfer les necessitats comunicatives que genera el context social immediat, el medi acadèmic universitari, i el medi professional del futur.
 • Analitzar textos orals i escrits de caràcter expositiu i argumentatiu de l'àmbit acadèmic
 • Fer servir correctament, amb eficàcia comunicativa i a tots els nivells (fonortogràfic, gramatical i lèxic) la normativa que regula l’ús de la llengua en el registre formal, sobretot dels textos expositivoargumentatius (en el canal oral: exposició, entrevista i debat; en el registre escrit: informe i treball acadèmic, ressenya).
 • Confegir diferents tipus de textos utilitzant l'ordinador, especialment expositius (ressenyes, comentaris, exposicions orals) i argumentatius (sobre un tema d'actualitat) respectant les propietats textuals.
 • Articular adequadament tots els sons en qualsevol posició sil·làbica, incloent-hi la fonètica sintàctica.
 • Fer una exposició oral en públic amb claredat, precisió i bona prosòdia (entonació, ritme i accentuació).
 • Descriure i comparar les diferències entre el model de llengua col·loquial de l'entorn social amb l'estàndard i adaptar un text del model col·loquial a l’estàndard oral.
 • Analitzar críticament la manera com el llenguatge construeix el discurs sobre el gènere i la sexualitat.

Objectius actitudinals

 • Valorar la importància de la reflexió sobre els mecanismes de producció de textos per a millorar les destreses comunicatives.
 • Valorar positivament l'ús públic del català en qualsevol situació comunicativa.
 • Valorar la importància d’aconseguir un model de llengua adequat des del punt de vista normatiu i de la màxima acceptabilitat social possible.
 • Fer servir un llenguatge inclusiu i no discriminatori en relació amb el gènere i la sexualitat.

 

 

 

Dades generals

Codi: 30111
Professor/a responsable:
MARCH TORTAJADA, ROBERT
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA CATALANA
  Àrea: FILOLOGIA CATALANA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix