Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

 

 

Es tracta d’una assignatura impartida pel Departament de Filologia Catalana i dissenyada com a segona literatura per a la resta de titulacions del Pla Formatiu de Grau de la Facultat de Filosofia i Lletres. La naturalesa de l’assignatura està plenament justificada com a complement formatiu, i sobretot, per tractar-se d’una introducció a la literatura d’una de les llengües cooficials de la Comunitat Valenciana. Així apareix en les memòries dels diferents graus, atenent una disposició general de la Universitat d’Alacant sobre el coneixement del valencià.

 

Pel que fa a la contribució concreta de l’assignatura a cada titulació en què s’impartirà, aquesta es presenta com una possibilitat d’ampliar el ventall d’opcions d’expansió cultural més enllà de les matèries específiques del grau.

L’assignatura té caràcter semestral i s’imparteix en el segon semestre del curs. Consta de 6 crèdits, dels qual 2,4 són presencials i 3,6 no presencials; alhora, dels presencials 1,8 són teòrics mentre que 0,6 es dediquen a la realització de pràctiques.

Quant al contingut, l’assignatura ofereix una introducció general a la literatura catalana medieval. Amb l'ajuda de materials diversos (reproduccions digitals, gravats, pintura...) es presentarà el vast món de la cultura medieval. D’altra banda, amb edicions solvents tot i que degudament adaptades al nivell dels estudiants, es treballaran les obres més representatives.

L'alumne així adquirirà coneixements i competències que li permetran assolir una formació vàlida per a les tasques docents, investigadores, de crítica literària, d’assessorament i dinamització culturals o de creació. Serà capaç de llegir i d'analitzar amb esperit crític i amb una adequada interpretació les obres rellevants estudiades i de poder parlar-ne amb arguments i amb criteris científics.

L'assignatura es coordina especialment amb la resta d’assignatures de literatura catalana medieval, moderna i contemporània de la matèria Literatura Catalana que completen el Pla Formatiu. A més, estableix les relacions pertinents amb la resta de literatures romàniques amb les quals té contactes.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2023-24

GRAU EN HUMANITATS

 

Competències generals del títol (CG)

 • CG10 : Reconeixement de la diversitat cultural i de la igualtat d'oportunitats.
 • CG3 : Competències en comunicació oral i escrita.
 • CG4 : Raonament crític.
 • CG5 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG7 : Capacitat d'organització i planificació.
 • CG9 : Resolució de problemes i presa de decisions.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Conèixer el comportament humà en societat mitjançant mètodes i tècniques d'anàlisis específiques i d'aquesta manera desenvolupar un compromís ètic amb la igualtat de gènere i una especial capacitat per a les relacions interpersonals.
 • CE2 : Conèixer la història i els grans corrents artístics i filosòfiques de la humanitat, amb particular atenció a les arrels clàssiques sobre les quals s'assenta la realitat cultural europea, i ser capaç de transmetre-les mitjançant la promoció del valor social de la cultura.
 • CE5 : Valorar i interpretar la diversitat cultural pròpia de la Comunitat Valenciana, contrastant la cultura pròpia d'aquest territori amb altres cultures amb les quals s'estableixen relacions i contactes, mitjançant l'ús de les llengües oficials com a llengües vehicular.
 • CE8 : Adquirir habilitats per a elaborar i exposar continguts relacionats amb les ciències humanes i socials orientats a la seua divulgació i a la formació de l'alumnat d'ensenyament secundari, mitjançant la destresa personal i de les TIC.

 

GRAU EN ESTUDIS ÀRABS I ISLÀMICS

 

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Habilitats d'obtenció i gestió de la informació que permeten l'aprenentatge al llarg de la vida.
 • CG10 : Relacionar els estudis àrabs i islàmics amb la filologia i altres disciplines, així com treballar en un equip interdisciplinari en context nacional i internacional.
 • CG11 : Apreciar la diversitat, el plurilingüisme i la multiculturalitat de la societat actual.
 • CG12 : Respectar els drets fonamentals i potenciar els valors democràtics, la igualtat entre homes i dones, la igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat i els valors propis d'una cultura de la pau.
 • CG2 : Capacitat d'aplicar els coneixements adquirits en la pràctica.
 • CG3 : Capacitat per a planificar i gestionar el temps.
 • CG4 : Capacitat d'aprendre i treballar de manera autònoma i en equip.
 • CG5 : Capacitat autocrítica que permeta la preocupació per la qualitat i la millora contínua.
 • CG6 : Interpretar, analitzar, sintetitzar i avaluar la informació de forma científica i crítica.
 • CG7 : Prendre decisions, resoldre problemes i adaptar-se a les noves situacions.
 • CG8 : Generar noves idees, dissenyar i gestionar projectes amb iniciativa i esperit emprenedor.
 • CG9 : Transmetre coneixements de la seua disciplina, elaborar i defensar arguments i exposar problemes i solucions davant d'un públic especialitzat o no especialitzat.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Comprendre les teories clau de les disciplines vinculades amb els Estudis Àrabs i Islàmics i aplicar-les en la pràctica per a desembolicar-se adequadament en els diferents perfils professionals per als quals capacita el títol o emprendre estudis posteriors amb alt grau d'autonomia.
 • CE13 : Conèixer i analitzar les principals etapes, moviments, autors i obres de la literatura d'una segona llengua d'entre les propostes en la titulació.
 • CE7 : Conèixer les característiques i evolució de la literatura en llengua àrab per a comprendre el paper de les seues manifestacions en la construcció del pensament literari clàssic i contemporani i valorar el seu impacte en l'àmbit social àrab així com les seues relacions amb altres literatures.

 

Competències transversals

 • CGUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
 • CGUA3 : Ser capaç d'expressar-se correctament en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana en l'àmbit de la seua disciplina.

 

GRAU EN ESTUDIS FRANCESOS

 

Competències específiques (CE)

 • CE10 : Capacitat de dur a terme tasques d'assessorament i correcció lingüística i d'estil en llengua francesa.
 • CE11 : Capacitat d'utilitzar els recursos i materials pertinents (repertoris bibliogràfics, diccionaris, obres de referència i NTIC) com a aprenent autònom capaç de controlar el propi procés d'aprenentatge i de progressar-hi de manera independent.
 • CE12 : Capacitat per a respectar, valorar i aprofitar el plurilingüisme i la multiculturalitat com a agent social partícip en la construcció d'una societat plural i tolerant a partir de la pròpia configuració multicultural del món francòfon.
 • CE14 : Capacitat d'interpretar i analitzar les principals etapes, moviments, autors i obres de la literatura d'una segona llengua.
 • CE6 : Capacitat d'anàlisi i crítica del text literari com a manifestació creativa i reflex del context soci cultural.

 

Competències genèriques de grau

 • CG1 : Capacitat d'aprendre i treballar de manera autònoma i en equip.
 • CG10 : Capacitat autocrítica que permeta la preocupació per la qualitat i la millora contínua.
 • CG11 : Capacitat de respectar els drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones, el respecte i la promoció dels drets humans i els principis d'igualtat d'oportunitats, no-discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat.
 • CG12 : Capacitat per a comprendre el paper del llenguatge en la construcció de l'ésser humà com a membre actiu d'una comunitat lingüística i cultural i relacionar-ho amb la funció de l'individu en la societat.
 • CG2 : Habilitats d'obtenció i gestió de la informació que permeten l'aprenentatge al llarg de la vida.
 • CG3 : Capacitat d'interpretar, analitzar, sintetitzar i avaluar informació de manera crítica.
 • CG4 : Capacitat de dominar les teories, perspectives i conceptualitzacions clau per a la construcció del marc teòric de les disciplines lingüístiques, culturals i literàries aplicades a la llengua francesa i a les seues literatures com a expert en aquesta matèria en els seus diferents perfils professionals.
 • CG6 : Capacitat de transmetre coneixements de la seua disciplina, elaborar i defensar arguments i exposar problemes i solucions davant d'un públic especialitzat o no especialitzat.

 

Competències genèriques de la UA

 • CGUA2 : Capacitat d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
 • CGUA3 : Capacitat de comunicar i d'expressar-se correctament en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana en l'àmbit de la seua disciplina.

 

GRAU EN ESPANYOL: LLENGUA I LITERATURES

 

Competències genèriques de grau

 • CG3 : Ser capaç de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi.
 • CG4 : Capacitat per a comunicar-se en la segona llengua oficial de la Comunitat Valenciana.

 

Competències genèriques de la UA

 • CUA3 : Ser capaç d'expressar-se correctament de manera oral i per escrit en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana en l'àmbit de la seua disciplina.

 

Competències específiques (CE):>>conceptuals

 • CC5 : Capacitat per a comunicar en la llengua de l'especialitat (espanyol) i en una segona llengua en situacions orals i escrites per a fer viable la comunicació fluida en els mitjans professionals i acadèmics en els quals l'alumne exercirà la seua activitat en el futur.

 

Competències específiques (CE):>>procedimentals

 • CP19 : Capacitat per a identificar els corrents crítics literaris, les seues categories, conceptes i nomenclatura, com a eina fonamental per a desenvolupar la capacitat d'anàlisi i crítica del text (literari, cinematogràfic, publicitari, etc.) en tant manifestació creativa i reflex del context sociocultural.
 • CP20 : Capacitat per a utilitzar els recursos i materials pertinents (repertoris bibliogràfics, diccionaris, obres de referència, edicions crítiques, traduccions i TIC) com un aprendiente autònom capaç de controlar el propi procés d'aprenentatge i de progressar-hi de manera independent.

 

Competències específiques (CE):>>actitudinals

 • CA22 : Ser capaç de valorar i aprofitar el plurilingüisme i la multiculturalitat com a agent social partícip en la construcció d'una societat plural i tolerant a partir de la pròpia configuració multicultural del món hispànic.
 • CA23 : Ser capaç de mostrar una actitud crítica i autocrítica en el procés d'aprenentatge.
 • CA24 : Capacitat per a mostrar compromís social amb la igualtat entre homes i dones, la pluralitat i diversitat de realitats de la societat actual, la pau i la democràcia.

 

GRAU EN ESTUDIS ANGLESOS

 

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat d'anàlisi, síntesi i raonament crític.
 • CG5 : Habilitat per a treballar de manera autònoma.
 • CG7 : Coneixement teòric i pràctic i apreciació de la diversitat i la multiculturalitat en l'àmbit nacional o internacional.
 • CG8 : Capacitat de respectar els drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones, el respecte i la promoció dels drets humans i els principis d'igualtat d'oportunitats, no-discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat.

 

Competències específiques (CE)

 • CE16 : Ser capaç d'utilitzar i conèixer les tècniques i mètodes de l'anàlisi literària.
 • CE25 : Ser capaç d'identificar i plantejar la resolució de problemes, així com localitzar, utilitzar i avaluar críticament informació bibliogràfica o la informació continguda en bases de dades.

 

Competències transversals bàsiques de la UA

 • UA1 : Ser capaç de comunicar en una segona llengua diferent de l'anglès en l'àmbit de la seua disciplina.
 • UA3 : Ser capaç d'expressar-se correctament en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana en l'àmbit de la seua disciplina.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Assolir un conexeiment bàsic dels gèneres i autors més representatius de les lletres catalans medievals.
 • Conèixer el context social i cultural que propicia el naixement i desenvolupament de les lletres catalanes medievals.
 • Conèixer alguns dels textos més representatius del període estudiat a partir de la seua lectura.
 • Familiaritzar-se mínimament amb el català antic.
 • Identificar autors i obres del període i situar-els en el seu context adequat.
 • Assolir un coneixement bàsic dels aportacions bibliogràfiques essencials sobre la literatura catalana medieval.
 • Assolir un nivell competencial bàsic en la metodologia i pràctica de l'anàlisi i interpretació de textos literaris catalans medievals.
 • Fomentar la curiositat intel·lectual pels clàssics catalans medievals i per la projecció d'aquests (pervivència d'alguns tems i tòpics) en la literatura i cultura actuals.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

 

 1. Assolir una formació filològica i una capacitació bàsica per a poder llegir i interpretar textos literaris medievals en llengua catalana.

 2. Conéixer el context social i cultural que propicia el naixement i el desenvolupament de les lletres catalanes medievals així com també les relacions culturals i literàries entre les diferents llengües de la península Ibèrica a l’edat mitjana, fonamentalment les interrelacions català-castellà en relació amb l’àmbit romànic de què en formen part.

 3. Conéixer i familiaritzar-se amb la llengua literària antiga, amb les diferents manifestacions genèriques, poesia i prosa, i amb els diferents nivells estilístics.

 4. Assolir un coneixement bàsic de les aportacions bibliogràfiques essencials sobre la literatura catalana medieval

 5. Assolir un nivell competencial bàsic en la metodologia i pràctica de l’anàlisi i interpretació de textos literaris catalans medievals.

 6. Conéixer les eines bàsiques per a poder argumentar, oralment o per escrit, sobre les principals idees relacionades amb els textos i amb els continguts que es treballaran.

 7. Assolir un grau de capacitació notable en la utilització dels conceptes bàsics que es tractaran en l’assignatura, relacionats amb el món medieval i amb la distància cronològica i conceptual que ens hi separa.

 8. Assolir un maneig raonable dels múltiples recursos i materials pertinents per a l’estudi de l’assignatura.

 9. Fomentar la curiositat intel·lectual pels clàssics catalans medievals i, per extensió, del món medieval.

 10. Respectar la memòria històrica i observar en quina mesura existeix una herència medieval en el món actual en la pervivència d’alguns temes i tòpics de la cultura medieval en la literatura i art contemporanis: pintura, arquitectura, música, cinema.

 11. Expressar-se oralment i per escrit en un registre formal adequat per a l’àmbit acadèmic.
 12. Fer servir correctament i amb eficàcia comunicativa la normativa (pronúncia i ortografia, gramàtica, lexicosemàntica i fraseologia) que regula l’ús de la llengua en el registre formal de l’àmbit acadèmic, sobretot dels textos expositivoargumentatius (en el canal oral: exposició, entrevista i debat; en el registre escrit: informe i treball acadèmic, ressenya).

 

 

 

Dades generals

Codi: 30110
Professor/a responsable:
MARTIN PASCUAL, LLUCIA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA CATALANA
  Àrea: FILOLOGIA CATALANA
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix