Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

Impartida pel Departament de Filologia Catalana, la Literatura Catalana Medieval i Literatures Europees forma part del grup d'assignatures que constitueixen la menció oferida pel Grau en Filologia Catalana. Permet els alumnes dels diferents graus on s'oferta completar la seua formació amb una sèrie de matèries optatives. Es tracta d’una assignatura dissenyada amb dos propòsits fonamentals:


1. D’un banda, donar als estudiants del grau e Filologia Catalana la possibilitat d’acostar-se, a partir de la literatura catalana medieval, a d'altres manifestacions literàries afins en el context europeu, de manera que la producció literària en català medieval s’emmarca en un context més ample, que ofereix possibilitats de contrast i d'anàlisi en relació amb produccions semblants procedents d'altres literatures.


2. D’altra banda, oferir als estudiants de la resta dels graus filològics que imparteix la Facultat de Filosofia i Lletres, la possibilitat de relacionar les manifestacions literàries medievals estudiades en el propi grau amb la literatura produïda en català i observar els punts de connexió i l’amplitud del context literari europeu.


L'assignatura és optativa tant per als estudiants del grau en Filologia Catalana com per als dels graus Espanyol: Llengua i Literatures, Estudis Anglesos, Estudis Francesos, Estudis Àrabs i Islàmics. Té caràcter semestral i s’imparteix en el primer semestre del curs. Consta de 6 crèdits, dels quals 2,4 són presencials i 3,6 no presencials; alhora, dels presencials 1,8 són teòrics mentre que 0,6 tenen caràcter pràctic.


Dins dels plans d’estudis en què s’insereix, es justifica pel fet que una part essencial de la formació del filòleg ha de ser l’estudi sistemàtic de la història literària (principals etapes, corrents, gèneres, autors i obres) a través de l’anàlisi i de la valoració estètica i conceptual dels textos més representatius de cada moment històric, així com dels seus contextos de producció, amb especial referència a la seua aportació al cànon literari europeu.


Aquesta assignatura complementa les altres de literatura medieval catalana estudiades en el grau: Literatura Catalana, primeres grans obres (2n curs), Literatura catalana del segle XV (I) (3r curs) i Literatura catalana del segle XV (II)(4t curs).  Per altra banda, complementa les assignatures de literatura medieval que els alumnes han cursat en les seues pròpies titulacions:  literatura espanyola, francesa i anglesa, bàsicament i ve a arrodonir l’estudi introductori que es realitza en l’assignatura Introducció a la literatura catalana medieval de primer curs oferida als graus filològics que imparteix la Facultat de Filosofia i Lletres.


El perfil del filòleg especialitzat en català ha d'incloure les matèries de literatura catalana medieval, juntament amb la literatura moderna i contemporània, les relacions de la literatura catalana amb altres literatures, la literatura popular, el teatre, les relacions entre literatura, cultura i art i la didàctica de la llengua i literatura (en català).

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2023-24

GRAU EN ESTUDIS ÀRABS I ISLÀMICS

 

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Habilitats d'obtenció i gestió de la informació que permeten l'aprenentatge al llarg de la vida.
 • CG10 : Relacionar els estudis àrabs i islàmics amb la filologia i altres disciplines, així com treballar en un equip interdisciplinari en context nacional i internacional.
 • CG11 : Apreciar la diversitat, el plurilingüisme i la multiculturalitat de la societat actual.
 • CG12 : Respectar els drets fonamentals i potenciar els valors democràtics, la igualtat entre homes i dones, la igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat i els valors propis d'una cultura de la pau.
 • CG2 : Capacitat d'aplicar els coneixements adquirits en la pràctica.
 • CG3 : Capacitat per a planificar i gestionar el temps.
 • CG4 : Capacitat d'aprendre i treballar de manera autònoma i en equip.
 • CG5 : Capacitat autocrítica que permeta la preocupació per la qualitat i la millora contínua.
 • CG6 : Interpretar, analitzar, sintetitzar i avaluar la informació de forma científica i crítica.
 • CG7 : Prendre decisions, resoldre problemes i adaptar-se a les noves situacions.
 • CG8 : Generar noves idees, dissenyar i gestionar projectes amb iniciativa i esperit emprenedor.
 • CG9 : Transmetre coneixements de la seua disciplina, elaborar i defensar arguments i exposar problemes i solucions davant d'un públic especialitzat o no especialitzat.

 

Competències específiques (CE)

 • CE13 : Conèixer i analitzar les principals etapes, moviments, autors i obres de la literatura d'una segona llengua d'entre les propostes en la titulació.
 • CE5 : Capacitat d'interpretar, produir i desenvolupar descriptiva i argumentativament documents acadèmics o informes tècnics relacionats amb els mitjans professionals per als quals capacita el títol.

 

Competències transversals

 • CGUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
 • CGUA3 : Ser capaç d'expressar-se correctament en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana en l'àmbit de la seua disciplina.

 

GRAU EN FILOLOGIA CATALANA

 

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat de dominar les teories, perspectives i conceptualitzacions clau per a la construcció del marc teòric de les disciplines lingüístiques i literàries aplicades a la llengua i a la literatura catalanes com a expert en la matèria i en els diferents perfils professionals.
 • CG2 : Capacitat per a comprendre el paper del llenguatge en la construcció de l'ésser humà com a membre actiu d'una comunitat lingüística i cultural i relacionar-lo amb la funció de l'individu en la societat.
 • CG3 : Capacitat de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi.
 • CG4 : Capacitat per a gestionar i per a usar els recursos aportats per les tecnologies de la informació i la comunicació i per a aplicar-los a les indústries de la llengua i la literatura.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
 • CGUA3 : Ser capaç d'una comunicació efectiva i un coneixement lingüístic en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana (llengua castellana o llengua catalana) en l'àmbit de la seua disciplina.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Capacitat per a comunicar-se en llengua catalana en situacions comunicatives (orals i escrites) per a fer viable una comunicació fluida en els mitjans professionals i acadèmics en què l'alumne exercirà la seua activitat, tenint en compte el coneixement de la realitat històrica, social, institucional, cultural i artística de l'àmbit propi.
 • CE10 : Capacitat per a utilitzar els recursos i els materials pertinents per a l'autoaprenentatge (bibliogràfics, diccionaris, obres de referència, obres terminològiques, tutories, noves tecnologies) i transmetre la informació en llengua catalana.
 • CE11 : Ser capaç de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi; formular hipòtesis+B1782 de treball, demostrar-les amb arguments i arribar a conclusions, així com també reconèixer i aplicar la coherència textual (estructura del text, distribució de les idees, progressió de la informació, utilització de paraules clau), de manera que es desenvolupe explicativament i argumentativament qualsevol contingut relacionat amb la llengua i la literatura catalana, i poder així aconseguir el paper de coneixedor, transmissor i assessor dels coneixements adquirits.
 • CE12 : Capacitat per a comprendre, valorar i aprofitar el plurilingüisme amb una actitud favorable al procés de normalització del català, per a participar de la diversitat cultural i lingüística, així com també potenciar-l+B1729o per a un millor desenvolupament social de la llengua.
 • CE3 : Capacitat per a conèixer les característiques pragmàtiques, textuals i discursives de la llengua catalana per a utilitzar, transmetre i aplicar els coneixements a l'anàlisi, la comprensió i la producció del català en les manifestacions orals i escrites.
 • CE6 : Ser capaç d'utilitzar el model estàndard (i els diferents subestàndars) de la llengua catalana, i també conèixer i saber aplicar els mecanismes de creació i innovació lèxica per a adequar-se a les necessitats comunicatives del món actual.
 • CE7 : Capacitat de conèixer les tendències històriques de la literatura en llengua catalana i el seu context, per a definir l'evolució del pensament literari en llengua catalana i l'impacte social que té.
 • CE8 : Ser capaç de conèixer les diferents èpoques, moviments, models i valors descrits en la literatura catalana, així com les tradicions en les quals s'emmarquen, els recursos textuals concrets que utilitzen, atenent particularment l'estudi comparatiu d'elements comuns i diferents dins del mateix context literari o entre contextos literaris diferents.
 • CE9 : Capacitat per a identificar els corrents de la crítica literària, les seues categories, conceptes i nomenclatura com un element clau per al desenvolupament de la capacitat crítica i analítica del text (literari, cinematogràfic, publicitari), en tant que manifestació creativa i reflex del context sociocultural.

 

GRAU EN ESPANYOL: LLENGUA I LITERATURES

 

Competències genèriques de grau

 • CG2 : Capacitat per a comprendre el paper del llenguatge en la construcció de l'ésser humà com a membre actiu d'una comunitat lingüística i cultural i relacionar-ho amb la funció de l'individu en la societat.
 • CG3 : Ser capaç de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi.
 • CG4 : Capacitat per a comunicar-se en la segona llengua oficial de la Comunitat Valenciana.

 

Competències genèriques de la UA

 • CUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
 • CUA3 : Ser capaç d'expressar-se correctament de manera oral i per escrit en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana en l'àmbit de la seua disciplina.

 

Competències específiques (CE):>>conceptuals

 • CC15 : Coneixement de les principals etapes, moviments, autors i obres de la literatura de la segona llengua.
 • CC6 : Capacitat per a la comunicació efectiva i el coneixement del sistema lingüístic de la llengua catalana.

 

Competències específiques (CE):>>procedimentals

 • CP19 : Capacitat per a identificar els corrents crítics literaris, les seues categories, conceptes i nomenclatura, com a eina fonamental per a desenvolupar la capacitat d'anàlisi i crítica del text (literari, cinematogràfic, publicitari, etc.) en tant manifestació creativa i reflex del context sociocultural.
 • CP20 : Capacitat per a utilitzar els recursos i materials pertinents (repertoris bibliogràfics, diccionaris, obres de referència, edicions crítiques, traduccions i TIC) com un aprendiente autònom capaç de controlar el propi procés d'aprenentatge i de progressar-hi de manera independent.

 

Competències específiques (CE):>>actitudinals

 • CA22 : Ser capaç de valorar i aprofitar el plurilingüisme i la multiculturalitat com a agent social partícip en la construcció d'una societat plural i tolerant a partir de la pròpia configuració multicultural del món hispànic.
 • CA23 : Ser capaç de mostrar una actitud crítica i autocrítica en el procés d'aprenentatge.
 • CA24 : Capacitat per a mostrar compromís social amb la igualtat entre homes i dones, la pluralitat i diversitat de realitats de la societat actual, la pau i la democràcia.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Assolir un coneixement comparatista de les tendències estètiques, els gèneres, els autors i les obres de les lletres catalanes medievals en relació amb els d’altres literatures europees del mateix període.
 • Conéixer els trets més característics del context literari, social i cultural de l’Europa de l’edat mitjana.
 • Conéixer alguns dels textos i autors més representatius del període i dels contextos estudiats, a partir de la lectura i l’anàlisi comparada d’aquests.
 • Conéixer algunes de les traduccions catalanes representatives de l’edat mitjana de textos d’altres literatures europees del mateix període.
 • Conéixer algunes de les aportacions bibliogràfiques específiques més rellevants sobre la matèria.
 • Assolir un nivell alt en les tècniques d’anàlisi literària comparada de textos corresponents a l’àmbit de l’assignatura.
 • Assolir un nivell alt de correcció lingüística i d’acurament en l’elaboració de textos escrits pertanyents al registre científic propi de la matèria.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

Objectius formatius:
1.    Apropar-se des d'una perspectiva comparatista a les tendències estètiques, els gèneres, els autors i les obres de les lletres catalanes medievals en relació amb els d’altres literatures europees del mateix període.
2.    Conéixer els trets més característics del context literari, social i cultural de l’Europa de l’edat mitjana.
3.    Conéixer alguns dels textos i autors més representatius a partir de la lectura i l’anàlisi comparada d'algunes obres.
4.   Conéixer la importància i la funció de les traduccions catalanes medievals de textos d’altres literatures europees del mateix període.
5.    Conéixer algunes de les aportacions bibliogràfiques específiques més rellevants sobre la matèria.
6.    Assolir un nivell alt en les tècniques d’anàlisi literària comparada de textos corresponents a l’àmbit de l’assignatura.
7.    Assolir un nivell alt de correcció lingüística i d’acurament en l’elaboració de textos escrits pertanyents al registre científic propi de la matèria.

8. Expressar-se oralment i per escrit en un registre formal adequat per a l’àmbit acadèmic.

Objectius específics aportats pel professorat:
1. Promoure en l'alumnat l'interés per la recerca en la cultura literària catalana de l'edat mitjana.
2. Estimular en l'alumnat la indagació de les relacions entre la literatura catalana medieval i les altres literatures europees, com també en relació amb altres manifestacions culturals ideològiques i artístiques de la mateixa època.
3. Promoure l'agilitat en la lectura comprensiva, comparativa i crítica de les obres proposades.
4. Motivar la creació de discursos orals i escrits de comunicació acadèmica per tal de verbalitzar i ser capaç de transmetre els continguts treballats a classe.
5. Fer servir correctament i amb eficàcia comunicativa la normativa (especialment la pronúncia però també l’ortografia, la gramàtica, la lexicosemàntica i la fraseologia)  que regula l’ús de la llengua en el registre formal de l’àmbit acadèmic, sobretot dels textos expositivoargumentatius (en el canal oral: exposició, debat, lectura expressiva i entrevista; en el registre escrit: informe i treball acadèmic).
6. Fer servir correctament les convencions ortotipogràfiques del registre formal escrit de l’àmbit acadèmic.

 

 

Dades generals

Codi: 30053
Professor/a responsable:
MARTIN PASCUAL, LLUCIA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA CATALANA
  Àrea: FILOLOGIA CATALANA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix