Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

Es tracta d'una assignatura optativa que s'imparteix en el segon semestre. L'assignatura consta de 6 crèdits, repartits de la manera següent: 2,4 són presencials i 3,6 no presencials; alhora, dels presencials 1,8 són teòrics mentre que 0,6 tenen caràcter pràctic.

La funció essencial de l'assignatura Didàctica de la llengua i la literatura (català) és oferir als estudiants del grau en Filologia Catalana una formació bàsica sobre aspectes metodològics i d'aplicació pràctica relacionats amb la tasca docent en les etapes educatives no universitàries d'educació secundària obligatòria (ESO) i batxillerat. Una de les eixides professionals dels estudiants d'aquest grau és la docència en les etapes adés esmentades. Per això, aquesta assignatura de caire optatiu pretén dotar l'alumnat de les eines necessàries per a encarar aquesta tasca. Els continguts preveuen, en primer lloc, una familiarització amb el sistema educatiu valencià centrat en les funcions del docent de l'assignatura Valencià: llengua i literatura. També tracta les implicacions organitzatives i didàctiques en les etapes d'educació secundària obligatòria i de batxillerat, així com l'anàlisi del currículum de l'assignatura en aquestes etapes educatives. En aquesta assignatura els alumnes adquireixen les destreses necessàries per a analitzar material didàctic d'aula, programacions didàctiques i recursos en suports tradicionals i digitals de tota mena. Els continguts teòrics (sistema educatiu, habilitats comunicatives i programacions) estan al servei de les pràctiques, la realització de les quals tenen com a finalitat facultar l'alumnat per a elaborar propostes didàctiques adequades a situacions sociolingüístiques diferents, així com redactar i exposar un projecte final que consistirà en una seqüència didàctica en format tradicional o en format digital centrada en un nivell acadèmic determinat.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2023-24

GRAU EN ESTUDIS ÀRABS I ISLÀMICS

 

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Habilitats d'obtenció i gestió de la informació que permeten l'aprenentatge al llarg de la vida.
 • CG10 : Relacionar els estudis àrabs i islàmics amb la filologia i altres disciplines, així com treballar en un equip interdisciplinari en context nacional i internacional.
 • CG11 : Apreciar la diversitat, el plurilingüisme i la multiculturalitat de la societat actual.
 • CG12 : Respectar els drets fonamentals i potenciar els valors democràtics, la igualtat entre homes i dones, la igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat i els valors propis d'una cultura de la pau.
 • CG2 : Capacitat d'aplicar els coneixements adquirits en la pràctica.
 • CG3 : Capacitat per a planificar i gestionar el temps.
 • CG4 : Capacitat d'aprendre i treballar de manera autònoma i en equip.
 • CG5 : Capacitat autocrítica que permeta la preocupació per la qualitat i la millora contínua.
 • CG6 : Interpretar, analitzar, sintetitzar i avaluar la informació de forma científica i crítica.
 • CG7 : Prendre decisions, resoldre problemes i adaptar-se a les noves situacions.
 • CG8 : Generar noves idees, dissenyar i gestionar projectes amb iniciativa i esperit emprenedor.
 • CG9 : Transmetre coneixements de la seua disciplina, elaborar i defensar arguments i exposar problemes i solucions davant d'un públic especialitzat o no especialitzat.

 

Competències específiques (CE)

 • CE13 : Conèixer i analitzar les principals etapes, moviments, autors i obres de la literatura d'una segona llengua d'entre les propostes en la titulació.
 • CE5 : Capacitat d'interpretar, produir i desenvolupar descriptiva i argumentativament documents acadèmics o informes tècnics relacionats amb els mitjans professionals per als quals capacita el títol.

 

Competències transversals

 • CGUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
 • CGUA3 : Ser capaç d'expressar-se correctament en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana en l'àmbit de la seua disciplina.

 

GRAU EN FILOLOGIA CATALANA

 

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat de dominar les teories, perspectives i conceptualitzacions clau per a la construcció del marc teòric de les disciplines lingüístiques i literàries aplicades a la llengua i a la literatura catalanes com a expert en la matèria i en els diferents perfils professionals.
 • CG2 : Capacitat per a comprendre el paper del llenguatge en la construcció de l'ésser humà com a membre actiu d'una comunitat lingüística i cultural i relacionar-lo amb la funció de l'individu en la societat.
 • CG3 : Capacitat de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi.
 • CG4 : Capacitat per a gestionar i per a usar els recursos aportats per les tecnologies de la informació i la comunicació i per a aplicar-los a les indústries de la llengua i la literatura.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
 • CGUA3 : Ser capaç d'una comunicació efectiva i un coneixement lingüístic en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana (llengua castellana o llengua catalana) en l'àmbit de la seua disciplina.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Capacitat per a comunicar-se en llengua catalana en situacions comunicatives (orals i escrites) per a fer viable una comunicació fluida en els mitjans professionals i acadèmics en què l'alumne exercirà la seua activitat, tenint en compte el coneixement de la realitat històrica, social, institucional, cultural i artística de l'àmbit propi.
 • CE10 : Capacitat per a utilitzar els recursos i els materials pertinents per a l'autoaprenentatge (bibliogràfics, diccionaris, obres de referència, obres terminològiques, tutories, noves tecnologies) i transmetre la informació en llengua catalana.
 • CE11 : Ser capaç de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi; formular hipòtesis+B1782 de treball, demostrar-les amb arguments i arribar a conclusions, així com també reconèixer i aplicar la coherència textual (estructura del text, distribució de les idees, progressió de la informació, utilització de paraules clau), de manera que es desenvolupe explicativament i argumentativament qualsevol contingut relacionat amb la llengua i la literatura catalana, i poder així aconseguir el paper de coneixedor, transmissor i assessor dels coneixements adquirits.
 • CE12 : Capacitat per a comprendre, valorar i aprofitar el plurilingüisme amb una actitud favorable al procés de normalització del català, per a participar de la diversitat cultural i lingüística, així com també potenciar-l+B1729o per a un millor desenvolupament social de la llengua.
 • CE2 : Capacitat per a conèixer les característiques morfològiques, sintàctiques, fonètiques i lexicosemàntiques per a utilitzar, transmetre i aplicar els coneixements a l'anàlisi, la comprensió i la producció del català en les manifestacions orals i escrites.
 • CE3 : Capacitat per a conèixer les característiques pragmàtiques, textuals i discursives de la llengua catalana per a utilitzar, transmetre i aplicar els coneixements a l'anàlisi, la comprensió i la producció del català en les manifestacions orals i escrites.
 • CE6 : Ser capaç d'utilitzar el model estàndard (i els diferents subestàndars) de la llengua catalana, i també conèixer i saber aplicar els mecanismes de creació i innovació lèxica per a adequar-se a les necessitats comunicatives del món actual.
 • CE8 : Ser capaç de conèixer les diferents èpoques, moviments, models i valors descrits en la literatura catalana, així com les tradicions en les quals s'emmarquen, els recursos textuals concrets que utilitzen, atenent particularment l'estudi comparatiu d'elements comuns i diferents dins del mateix context literari o entre contextos literaris diferents.

 

GRAU EN ESPANYOL: LLENGUA I LITERATURES

 

Competències genèriques de grau

 • CG2 : Capacitat per a comprendre el paper del llenguatge en la construcció de l'ésser humà com a membre actiu d'una comunitat lingüística i cultural i relacionar-ho amb la funció de l'individu en la societat.
 • CG3 : Ser capaç de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi.
 • CG4 : Capacitat per a comunicar-se en la segona llengua oficial de la Comunitat Valenciana.

 

Competències genèriques de la UA

 • CUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
 • CUA3 : Ser capaç d'expressar-se correctament de manera oral i per escrit en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana en l'àmbit de la seua disciplina.

 

Competències específiques (CE):>>conceptuals

 • CC6 : Capacitat per a la comunicació efectiva i el coneixement del sistema lingüístic de la llengua catalana.

 

Competències específiques (CE):>>procedimentals

 • CP20 : Capacitat per a utilitzar els recursos i materials pertinents (repertoris bibliogràfics, diccionaris, obres de referència, edicions crítiques, traduccions i TIC) com un aprendiente autònom capaç de controlar el propi procés d'aprenentatge i de progressar-hi de manera independent.

 

Competències específiques (CE):>>actitudinals

 • CA22 : Ser capaç de valorar i aprofitar el plurilingüisme i la multiculturalitat com a agent social partícip en la construcció d'una societat plural i tolerant a partir de la pròpia configuració multicultural del món hispànic.
 • CA23 : Ser capaç de mostrar una actitud crítica i autocrítica en el procés d'aprenentatge.
 • CA24 : Capacitat per a mostrar compromís social amb la igualtat entre homes i dones, la pluralitat i diversitat de realitats de la societat actual, la pau i la democràcia.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Augmentar la competència lingüística i comunicativa de l’alumnat, sobretot a l'àmbit acadèmic.
 • Conéixer les possibilitats organitzatives del nostre sistema educatiu i el tractament de les llengües curriculars.
 • Conéixer i valorar els objectius i les implicacions organitzatives dels diferents programes d'educació plurilingüe.
 • Conéixer les implicacions didàctiques dels enfocaments metodològics per a l'ensenyament i l'aprenentatge de llengües.
 • Valorar les possibilitats didàctiques dels enfocaments comunicatius en l’ensenyament i l’aprenentatge de les llengües.
 • Aplicar estratègies per a l’afavoriment d’un tractament integrat de llengües.
 • Valorar la diversitat discursiva per a l'ensenyament i aprenentatge de les llengües des d'una perspectiva comunicativa.
 • Conéixer els criteris i els instruments de planificació didàctica que permeten l'elaboració de programacions curriculars adequades a l'objectiu d'augmentar la competència comunicativa de l'alumnat.
 • Elaborar programacions d'aula, unitats didàctiques o seqüències didàctiques per a les àrees lingüístiques adequades als diferents contextos d'aprenentatge del País Valencià.
 • Utilitzar els recursos de les tecnologies de la informació per a l’elaboració i l’exposició de seqüències didàctiques.
 • Conéixer i valorar la necessitat de realitzar les adaptacions curriculars, especialment aplicades a l’alumnat d’incorporació tardana al sistema educatiu.
 • Descriure i analitzar les habilitats lingüístiques (comprensió i expressió oral i escrita).
 • Conéixer els criteris i els instruments d'avaluació de la competència comunicativa en l'alumnat d’ensenyament secundari.
 • Valorar la necessitat de la formació permanent del professorat de les àrees lingüístiques de l’ensenyament secundari.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

 

 1. Valorar positivament les eixides professionals docents dels estudis de Filologia Catalana.
 2. Promoure actituds positives envers la formació didàctica i lingüística permanent del professorat de secundària i batxillerat.
 3. Conéixer les possibilitats i les necessitats d'adaptació del professorat als diferents contextos sociolingüístics, específicament pel que fa als tractaments del català com a L1 minoritzada i com a L2 minoritzada.
 4. Fomentar la funció docent del professorat de llengua i literatura en les etapes de secundària i batxillerat com a agent promotor d'una visió positiva de la llengua catalana en la realitat social valenciana.
 5. Fomentar la funció social de prestigi del professorat de llengua i literatura com a model de llengua i com a model d'hàbits d'ús i comportaments lingüístics.
 6. Aplicar les TAC (tecnologies de l'aprenentatge i del coneixement) com a eines per a la interacció didàctica.
 7. Fer servir correctament i amb eficàcia comunicativa la normativa que regula l’ús de la llengua en el registre formal de l’àmbit acadèmic, sobretot dels textos expositivoargumentatius.
 8. Fer servir correctament les convencions ortotipogràfiques del registre formal escrit de l’àmbit acadèmic.
 9. Elaborar programacions d'aula, unitats didàctiques i/o seqüències didàctiques per a les àrees lingüístiques adequades als diferents contextos d'aprenentatge del País Valencià.
 10. Utilitzar els recursos de les tecnologies de la informació per a l’elaboració i l’exposició de seqüències didàctiques.
 11. Valorar la necessitat de la formació permanent del professorat de les àrees lingüístiques de l’ensenyament secundari.


 

 

Dades generals

Codi: 30052
Professor/a responsable:
GARCIA SEBASTIA, JOSEP VICENT
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA CATALANA
  Àrea: FILOLOGIA CATALANA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix