Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

Aproximació a la història de la literatura àrab contemporània: descripció dels principals autors i obres del període i de l'evolució dels seus principals trets estètics i referencials i iniciació a l'anàlisi del text literari àrab. L'assignatura ofereix als l'alumnat d'Estudis anglesos, Estudis francesos, Filologia catalana, Espanyol i les seves literatures una formació bàsica en aspectes relacionats amb la literatura àrab contemporània, el context cultural, la gestió de textos, la investigació i la documentació. L'assignatura completa els coneixements previs que l'alumnat ha pogut adquirir en l'assignatura Literatura àrab clàssica i inclou coneixements i destreses que podrà seguir desenvolupant en les assignatures de contingut lingüístic, cultural i literari oferides en l'itinerari d'Estudis àrabs i islàmics a quart curs.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2023-24

GRAU EN FILOLOGIA CATALANA

 

Competències generals del títol (CG)

 • CG2 : Capacitat per a comprendre el paper del llenguatge en la construcció de l'ésser humà com a membre actiu d'una comunitat lingüística i cultural i relacionar-lo amb la funció de l'individu en la societat.
 • CG3 : Capacitat de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi.
 • CG4 : Capacitat per a gestionar i per a usar els recursos aportats per les tecnologies de la informació i la comunicació i per a aplicar-los a les indústries de la llengua i la literatura.
 • CG5 : Ser capaç de conèixer les principals etapes, moviments, autors i obres de la literatura de la segona llengua.
 • CG7 : Compromís social con la igualtat entre homes i dones, la pluralitat i diversitat de realitats de la societat actual, la pau i la democràcia.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA1 : Capacitat per a comunicar-se en una segona llengua en situacions comunicatives (orals i escrites) de manera que l'alumnat adquirisca un nivell equivalent al B1 del marc comú de referència europeu.
 • CGUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
 • CGUA3 : Ser capaç d'una comunicació efectiva i un coneixement lingüístic en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana (llengua castellana o llengua catalana) en l'àmbit de la seua disciplina.

 

Competències específiques (CE)

 • CE9 : Capacitat per a identificar els corrents de la crítica literària, les seues categories, conceptes i nomenclatura com un element clau per al desenvolupament de la capacitat crítica i analítica del text (literari, cinematogràfic, publicitari), en tant que manifestació creativa i reflex del context sociocultural.

 

GRAU EN ESTUDIS FRANCESOS

 

Competències específiques (CE)

 • CE11 : Capacitat d'utilitzar els recursos i materials pertinents (repertoris bibliogràfics, diccionaris, obres de referència i NTIC) com a aprenent autònom capaç de controlar el propi procés d'aprenentatge i de progressar-hi de manera independent.
 • CE12 : Capacitat per a respectar, valorar i aprofitar el plurilingüisme i la multiculturalitat com a agent social partícip en la construcció d'una societat plural i tolerant a partir de la pròpia configuració multicultural del món francòfon.
 • CE13 : Coneixement d'una segona llengua d'entre les proposades en la titulació.
 • CE14 : Capacitat d'interpretar i analitzar les principals etapes, moviments, autors i obres de la literatura d'una segona llengua.
 • CE15 : Adquisició del nivell B1 del MCER en una segona llengua estrangera d'entre les proposades en la titulació.
 • CE6 : Capacitat d'anàlisi i crítica del text literari com a manifestació creativa i reflex del context soci cultural.
 • CE9 : Capacitat d'interpretar, produir i desenvolupar explicativa i argumentativament documents acadèmics o informes tècnics de la disciplina.

 

Competències genèriques de grau

 • CG1 : Capacitat d'aprendre i treballar de manera autònoma i en equip.
 • CG10 : Capacitat autocrítica que permeta la preocupació per la qualitat i la millora contínua.
 • CG11 : Capacitat de respectar els drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones, el respecte i la promoció dels drets humans i els principis d'igualtat d'oportunitats, no-discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat.
 • CG12 : Capacitat per a comprendre el paper del llenguatge en la construcció de l'ésser humà com a membre actiu d'una comunitat lingüística i cultural i relacionar-ho amb la funció de l'individu en la societat.
 • CG2 : Habilitats d'obtenció i gestió de la informació que permeten l'aprenentatge al llarg de la vida.
 • CG3 : Capacitat d'interpretar, analitzar, sintetitzar i avaluar informació de manera crítica.
 • CG6 : Capacitat de transmetre coneixements de la seua disciplina, elaborar i defensar arguments i exposar problemes i solucions davant d'un públic especialitzat o no especialitzat.

 

Competències genèriques de la UA

 • CGUA1 : Coneixement d'una segona llengua estrangera diferent del francès en l'àmbit de la seua disciplina.
 • CGUA2 : Capacitat d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
 • CGUA3 : Capacitat de comunicar i d'expressar-se correctament en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana en l'àmbit de la seua disciplina.

 

GRAU EN ESPANYOL: LLENGUA I LITERATURES

 

Competències genèriques de grau

 • CG2 : Capacitat per a comprendre el paper del llenguatge en la construcció de l'ésser humà com a membre actiu d'una comunitat lingüística i cultural i relacionar-ho amb la funció de l'individu en la societat.
 • CG3 : Ser capaç de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi.

 

Competències genèriques de la UA

 • CUA1 : Comprendre i expressar-se en un idioma diferent dels oficials de la Comunitat Valenciana en l'àmbit de la seua disciplina.
 • CUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.

 

Competències específiques (CE):>>conceptuals

 • CC15 : Coneixement de les principals etapes, moviments, autors i obres de la literatura de la segona llengua.
 • CC5 : Capacitat per a comunicar en la llengua de l'especialitat (espanyol) i en una segona llengua en situacions orals i escrites per a fer viable la comunicació fluida en els mitjans professionals i acadèmics en els quals l'alumne exercirà la seua activitat en el futur.

 

Competències específiques (CE):>>procedimentals

 • CP19 : Capacitat per a identificar els corrents crítics literaris, les seues categories, conceptes i nomenclatura, com a eina fonamental per a desenvolupar la capacitat d'anàlisi i crítica del text (literari, cinematogràfic, publicitari, etc.) en tant manifestació creativa i reflex del context sociocultural.
 • CP20 : Capacitat per a utilitzar els recursos i materials pertinents (repertoris bibliogràfics, diccionaris, obres de referència, edicions crítiques, traduccions i TIC) com un aprendiente autònom capaç de controlar el propi procés d'aprenentatge i de progressar-hi de manera independent.

 

Competències específiques (CE):>>actitudinals

 • CA22 : Ser capaç de valorar i aprofitar el plurilingüisme i la multiculturalitat com a agent social partícip en la construcció d'una societat plural i tolerant a partir de la pròpia configuració multicultural del món hispànic.
 • CA23 : Ser capaç de mostrar una actitud crítica i autocrítica en el procés d'aprenentatge.
 • CA24 : Capacitat per a mostrar compromís social amb la igualtat entre homes i dones, la pluralitat i diversitat de realitats de la societat actual, la pau i la democràcia.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Dotar l'alumnat dels coneixements metodològics bàsics per a estudiar la literatura contemporània.
 • Dotar l'alumnat d'una perspectiva cronològica i geogràfica en l'estudi dels principals trets de la literatura àrab contemporània, atenent a les diverses circumstàncies culturals, socials o polítiques que els determinen.
 • Capacitar l'alumnat per a interpretar i analitzar les obres més representatives del període, a partir dels principals trets esteticoliteraris.  
 • Fomentar la capacitat crítica de l'alumnat quant a les característiques literàries del món àrab contemporani i en relació amb els seus coneixements preformatius de cultura general i de literatura.
 • Fomentar la capacitat de cerca i síntesi d'informació de l'alumne pel que fa als continguts de la matèria.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

Conceptuales

1. Conocer los principales géneros, autores y obras de la literatura árabe contemporánea.
2. Conocer los acontecimientos socioculturales de la historia árabe contemporánea para entender la literatura árabe.
3. Conocer los distintos ámbitos geográficos en que se desarrolla la producción literaria árabe de época contemporánea.
4. Conocer los rasgos estéticos y referenciales característicos de los distintos ámbitos o movimientos que componen la historia de la literatura árabe contemporánea.

Procedimentales

6. Analizar un texto literario árabe de época contemporánea atendiendo a su forma y mensaje.
7. Relacionar un texto literario árabe de época contemporánea con los acontecimientos socioculturales y a las particularidades geográficas que lo determinan.
8. Reconocer el ámbito o movimiento literario al que pertenece un texto árabe contemporáneo.
9. Distinguir e identificar los distintos géneros de la literatura árabe contemporánea.
10. Buscar, sintetizar y ordenar información sobre literatura árabe contemporánea y su interpretación crítica.
11. Establecer relaciones entre la tradición literaria árabe y otras tradiciones literarias con voluntad comparativa.
12. Exponer oralmente o por escrito argumentos de valoración personal sobre la literatura árabe contemporánea.
13. Reconocer patrones de comportamiento comunes y deslindar actitudes intelectuales de valor universal.

Actitudinales

14. Mostrar juicio crítico.
15. Mostrar un espíritu reflexivo no excluyente con respecto a los paradigmas culturales, sociales y políticos de la civilización árabe representados en su literatura.
16. Moderar los valores y actitudes personales sobre el mundo árabe en general atendiendo a una visión tolerante y plural del ejercicio literario.
17. Estimular el hábito de lectura de textos y obras de la literatura árabe contemporánea a través de traducciones.
18. Estimular el conocimiento del mundo como forma de interpretar e interrelacionar distintas tradiciones literarias.

 

 

Dades generals

Codi: 29620
Professor/a responsable:
GARRO SANCHEZ, INMACULADA TERESA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIES INTEGRADES
  Àrea: ESTUDIS ÀRABS I ISLÀMICS
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix