Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

 La asignatura Lengua árabe I ofrece al alumnado de Estudios Ingleses, Estudios franceses, Filología catalana y Español y sus literaturas, una formación básica en el desarrollo de la competencia comunicativa oral y escrita de la lengua árabe. Nivel A.2 del MCER. Asimismo ofrece una introducción al alumnado sobre la realidad cultural y social de los países que conforman el mundo árabe. 

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2023-24

GRAU EN FILOLOGIA CATALANA

 

Competències generals del títol (CG)

 • CG2 : Capacitat per a comprendre el paper del llenguatge en la construcció de l'ésser humà com a membre actiu d'una comunitat lingüística i cultural i relacionar-lo amb la funció de l'individu en la societat.
 • CG3 : Capacitat de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi.
 • CG7 : Compromís social con la igualtat entre homes i dones, la pluralitat i diversitat de realitats de la societat actual, la pau i la democràcia.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA1 : Capacitat per a comunicar-se en una segona llengua en situacions comunicatives (orals i escrites) de manera que l'alumnat adquirisca un nivell equivalent al B1 del marc comú de referència europeu.
 • CGUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.

 

Competències específiques (CE)

 • CE10 : Capacitat per a utilitzar els recursos i els materials pertinents per a l'autoaprenentatge (bibliogràfics, diccionaris, obres de referència, obres terminològiques, tutories, noves tecnologies) i transmetre la informació en llengua catalana.
 • CE11 : Ser capaç de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi; formular hipòtesis+B1782 de treball, demostrar-les amb arguments i arribar a conclusions, així com també reconèixer i aplicar la coherència textual (estructura del text, distribució de les idees, progressió de la informació, utilització de paraules clau), de manera que es desenvolupe explicativament i argumentativament qualsevol contingut relacionat amb la llengua i la literatura catalana, i poder així aconseguir el paper de coneixedor, transmissor i assessor dels coneixements adquirits.
 • CE12 : Capacitat per a comprendre, valorar i aprofitar el plurilingüisme amb una actitud favorable al procés de normalització del català, per a participar de la diversitat cultural i lingüística, així com també potenciar-l+B1729o per a un millor desenvolupament social de la llengua.

 

GRAU EN ESTUDIS FRANCESOS

 

Competències específiques (CE)

 • CE11 : Capacitat d'utilitzar els recursos i materials pertinents (repertoris bibliogràfics, diccionaris, obres de referència i NTIC) com a aprenent autònom capaç de controlar el propi procés d'aprenentatge i de progressar-hi de manera independent.
 • CE12 : Capacitat per a respectar, valorar i aprofitar el plurilingüisme i la multiculturalitat com a agent social partícip en la construcció d'una societat plural i tolerant a partir de la pròpia configuració multicultural del món francòfon.
 • CE15 : Adquisició del nivell B1 del MCER en una segona llengua estrangera d'entre les proposades en la titulació.

 

Competències genèriques de grau

 • CG1 : Capacitat d'aprendre i treballar de manera autònoma i en equip.
 • CG10 : Capacitat autocrítica que permeta la preocupació per la qualitat i la millora contínua.
 • CG11 : Capacitat de respectar els drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones, el respecte i la promoció dels drets humans i els principis d'igualtat d'oportunitats, no-discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat.
 • CG12 : Capacitat per a comprendre el paper del llenguatge en la construcció de l'ésser humà com a membre actiu d'una comunitat lingüística i cultural i relacionar-ho amb la funció de l'individu en la societat.
 • CG2 : Habilitats d'obtenció i gestió de la informació que permeten l'aprenentatge al llarg de la vida.
 • CG3 : Capacitat d'interpretar, analitzar, sintetitzar i avaluar informació de manera crítica.
 • CG4 : Capacitat de dominar les teories, perspectives i conceptualitzacions clau per a la construcció del marc teòric de les disciplines lingüístiques, culturals i literàries aplicades a la llengua francesa i a les seues literatures com a expert en aquesta matèria en els seus diferents perfils professionals.

 

Competències genèriques de la UA

 • CGUA1 : Coneixement d'una segona llengua estrangera diferent del francès en l'àmbit de la seua disciplina.
 • CGUA2 : Capacitat d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.

 

GRAU EN ESPANYOL: LLENGUA I LITERATURES

 

Competències genèriques de grau

 • CG2 : Capacitat per a comprendre el paper del llenguatge en la construcció de l'ésser humà com a membre actiu d'una comunitat lingüística i cultural i relacionar-ho amb la funció de l'individu en la societat.
 • CG3 : Ser capaç de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi.

 

Competències genèriques de la UA

 • CUA1 : Comprendre i expressar-se en un idioma diferent dels oficials de la Comunitat Valenciana en l'àmbit de la seua disciplina.
 • CUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.

 

Competències específiques (CE):>>conceptuals

 • CC16 : Adquisició del nivell B1 del MCER en una segona llengua.
 • CC5 : Capacitat per a comunicar en la llengua de l'especialitat (espanyol) i en una segona llengua en situacions orals i escrites per a fer viable la comunicació fluida en els mitjans professionals i acadèmics en els quals l'alumne exercirà la seua activitat en el futur.

 

Competències específiques (CE):>>procedimentals

 • CP20 : Capacitat per a utilitzar els recursos i materials pertinents (repertoris bibliogràfics, diccionaris, obres de referència, edicions crítiques, traduccions i TIC) com un aprendiente autònom capaç de controlar el propi procés d'aprenentatge i de progressar-hi de manera independent.

 

Competències específiques (CE):>>actitudinals

 • CA22 : Ser capaç de valorar i aprofitar el plurilingüisme i la multiculturalitat com a agent social partícip en la construcció d'una societat plural i tolerant a partir de la pròpia configuració multicultural del món hispànic.
 • CA23 : Ser capaç de mostrar una actitud crítica i autocrítica en el procés d'aprenentatge.
 • CA24 : Capacitat per a mostrar compromís social amb la igualtat entre homes i dones, la pluralitat i diversitat de realitats de la societat actual, la pau i la democràcia.

 

GRAU EN ESTUDIS ANGLESOS

 

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat d'anàlisi, síntesi i raonament crític.
 • CG4 : Capacitat de treball i lideratge en equip.
 • CG6 : Capacitat per a comprendre el paper del llenguatge en la construcció de l'ésser humà com a membre actiu d'una comunitat lingüística i cultural i relacionar-ho amb la funció de l'individu en la societat.
 • CG7 : Coneixement teòric i pràctic i apreciació de la diversitat i la multiculturalitat en l'àmbit nacional o internacional.
 • CG8 : Capacitat de respectar els drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones, el respecte i la promoció dels drets humans i els principis d'igualtat d'oportunitats, no-discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat.

 

Competències específiques (CE)

 • CE3 : Ser capaç d'adquirir el nivell B1 del MCER en una segona llengua estrangera d'entre les propostes en la titulació.
 • CE6 : Ser capaç d'adquirir i conèixer els aspectes lingüístics d'una llengua diferent de l'anglès (una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana o una segona llengua estrangera).

 

Competències transversals bàsiques de la UA

 • UA1 : Ser capaç de comunicar en una segona llengua diferent de l'anglès en l'àmbit de la seua disciplina.
 • UA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Comprendre i expressar-se de forma incipient oralment i per escrit en àrab estàndard en un grau de domini mínim: nivell B1.1 del MCER.
 • Reforçar les habilitats per a comunicar de manera eficaç en àrab, a través del treball en totes les destreses.
 • Desenvolupar l'autoaprenentatge a través de les TIC.
 • Conèixer aspectes culturals i sociolingüístics dels països de llengua àrab.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

 Resultados de aprendizaje

- Comprender y expresarse de forma incipiente oralmente y por escrito en árabe estándar en un grado de dominio mínimo: nivel A2 del MCER.
- El estudiante será capaz de captar el sentido global y los puntos principales de mensajes breves orales y escritos, así como escribir textos breves y sencillos sobre cuestiones conocidas, y realizar intervenciones breves y comprensibles.
- Acercar al estudiante a algunos aspectos sociales y culturales de la vida cotidiana del mundo árabe.

Objetivos específicos

Lingüísticos:

1. Alcanzar un repertorio suficiente de exponentes léxicos y gramaticales para las funciones del nivel.

2. Utilizar correctamente las estructuras aprendidas, con pronunciación clara y buena ortografía.

Funcionales

 3. Poner en práctica las funciones comunicativas del nivel a través de actividades de comunicación.

Comunicativos

Leer

4. Captar el sentido global, puntos principales y detalles relevantes de textos sencillos.

5. Localizar información específica de interés en documentos informativos y folletos ilustrados.

6. Seguir el argumento de narraciones breves.

7. Comprender instrucciones básicas.

8. Reconocer los formatos y las convenciones de los tipos de textos empleados.

Escuchar

 9. Captar la intención comunicativa, el asunto y los puntos principales de mensajes orales breves, claros y sencillos, contextualizados y sobre asuntos conocidos.

Hablar

 10. Realizar intervenciones breves comprensibles y coherentes relacionadas con las situaciones de comunicación cotidianas y de interés del estudiante.

Conversar

 11. Realizar intercambios sencillos en conversaciones relacionadas con las situaciones de comunicación habituales, personales o profesionales.

Escribir

12. Escribir mensajes y textos sencillos relativos a aspectos concretos conocidos en un registro neutro.

13. Organizar textos y cohesionarlos con recursos elementales y respetar razonablemente las convenciones del lenguaje escrito.

Sociolingüísticos

14. Emplear las fórmulas de relación social y de tratamiento más usuales.

15. Conocer expresiones coloquiales muy frecuentes.

16. Captar el registro formal e informal del árabe estándar.

Culturales

 17. Conocer y considerar aspectos sociales y culturales árabes e islámicos y convenciones presentes en la vida cotidiana.

Estratégicos

18. Usar conscientemente los conocimientos y habilidades de aprendizaje adquiridos previamente. 

19. Activar estrategias básicas de comunicación: contextualizar los mensajes, formular hipótesis, captar primero la idea general y luego el detalle, verificar la comprensión, sortear las dificultades.

20. Activar estrategias básicas de aprendizaje: planificar el trabajo, construir sobre lo aprendido, reconocer el error como necesario, valorar el éxito y prever formas de mejorar el aprendizaje. 

 

 

Dades generals

Codi: 29611
Professor/a responsable:
GARCIA CECILIA, MARIA CRISTINA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIES INTEGRADES
  Àrea: ESTUDIS ÀRABS I ISLÀMICS
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 1,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix