Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

L'assignatura Literatura àrab clàssica ofereix a l'alumnat dels Graus en Estudis Anglesos, Estudis Francesos, Filologia Catalana i Espanyola: Llengua i Literatures una aproximació a la literatura àrab clàssica mitjançant la descripció dels principals autors i obres de el període, l'evolució dels seus principals trets estètics i referencials i la iniciació a l'anàlisi del text literari àrab, així com les seves aportacions a les literatures europees.

L'assignatura Literatura àrab clàssica inclou coneixements i destreses que l'alumnat podrà seguir desenvolupant en Literatura àrab contemporània de segon curs, i les assignatures de contingut lingüístic, cultural i literari oferides en l'itinerari d'Estudis àrabs i Islàmics en tercer i quart cursos.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2023-24

GRAU EN FILOLOGIA CATALANA

 

Competències generals del títol (CG)

 • CG3 : Capacitat de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi.
 • CG4 : Capacitat per a gestionar i per a usar els recursos aportats per les tecnologies de la informació i la comunicació i per a aplicar-los a les indústries de la llengua i la literatura.
 • CG5 : Ser capaç de conèixer les principals etapes, moviments, autors i obres de la literatura de la segona llengua.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA1 : Capacitat per a comunicar-se en una segona llengua en situacions comunicatives (orals i escrites) de manera que l'alumnat adquirisca un nivell equivalent al B1 del marc comú de referència europeu.
 • CGUA3 : Ser capaç d'una comunicació efectiva i un coneixement lingüístic en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana (llengua castellana o llengua catalana) en l'àmbit de la seua disciplina.

 

Competències específiques (CE)

 • CE10 : Capacitat per a utilitzar els recursos i els materials pertinents per a l'autoaprenentatge (bibliogràfics, diccionaris, obres de referència, obres terminològiques, tutories, noves tecnologies) i transmetre la informació en llengua catalana.
 • CE11 : Ser capaç de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi; formular hipòtesis+B1782 de treball, demostrar-les amb arguments i arribar a conclusions, així com també reconèixer i aplicar la coherència textual (estructura del text, distribució de les idees, progressió de la informació, utilització de paraules clau), de manera que es desenvolupe explicativament i argumentativament qualsevol contingut relacionat amb la llengua i la literatura catalana, i poder així aconseguir el paper de coneixedor, transmissor i assessor dels coneixements adquirits.
 • CE7 : Capacitat de conèixer les tendències històriques de la literatura en llengua catalana i el seu context, per a definir l'evolució del pensament literari en llengua catalana i l'impacte social que té.
 • CE8 : Ser capaç de conèixer les diferents èpoques, moviments, models i valors descrits en la literatura catalana, així com les tradicions en les quals s'emmarquen, els recursos textuals concrets que utilitzen, atenent particularment l'estudi comparatiu d'elements comuns i diferents dins del mateix context literari o entre contextos literaris diferents.

 

GRAU EN ESTUDIS FRANCESOS

 

Competències específiques (CE)

 • CE11 : Capacitat d'utilitzar els recursos i materials pertinents (repertoris bibliogràfics, diccionaris, obres de referència i NTIC) com a aprenent autònom capaç de controlar el propi procés d'aprenentatge i de progressar-hi de manera independent.
 • CE12 : Capacitat per a respectar, valorar i aprofitar el plurilingüisme i la multiculturalitat com a agent social partícip en la construcció d'una societat plural i tolerant a partir de la pròpia configuració multicultural del món francòfon.
 • CE14 : Capacitat d'interpretar i analitzar les principals etapes, moviments, autors i obres de la literatura d'una segona llengua.
 • CE6 : Capacitat d'anàlisi i crítica del text literari com a manifestació creativa i reflex del context soci cultural.

 

Competències genèriques de grau

 • CG1 : Capacitat d'aprendre i treballar de manera autònoma i en equip.
 • CG10 : Capacitat autocrítica que permeta la preocupació per la qualitat i la millora contínua.
 • CG11 : Capacitat de respectar els drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones, el respecte i la promoció dels drets humans i els principis d'igualtat d'oportunitats, no-discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat.
 • CG12 : Capacitat per a comprendre el paper del llenguatge en la construcció de l'ésser humà com a membre actiu d'una comunitat lingüística i cultural i relacionar-ho amb la funció de l'individu en la societat.
 • CG2 : Habilitats d'obtenció i gestió de la informació que permeten l'aprenentatge al llarg de la vida.
 • CG3 : Capacitat d'interpretar, analitzar, sintetitzar i avaluar informació de manera crítica.
 • CG4 : Capacitat de dominar les teories, perspectives i conceptualitzacions clau per a la construcció del marc teòric de les disciplines lingüístiques, culturals i literàries aplicades a la llengua francesa i a les seues literatures com a expert en aquesta matèria en els seus diferents perfils professionals.
 • CG6 : Capacitat de transmetre coneixements de la seua disciplina, elaborar i defensar arguments i exposar problemes i solucions davant d'un públic especialitzat o no especialitzat.

 

Competències genèriques de la UA

 • CGUA1 : Coneixement d'una segona llengua estrangera diferent del francès en l'àmbit de la seua disciplina.
 • CGUA2 : Capacitat d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
 • CGUA3 : Capacitat de comunicar i d'expressar-se correctament en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana en l'àmbit de la seua disciplina.

 

GRAU EN ESPANYOL: LLENGUA I LITERATURES

 

Competències genèriques de grau

 • CG3 : Ser capaç de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi.

 

Competències genèriques de la UA

 • CUA3 : Ser capaç d'expressar-se correctament de manera oral i per escrit en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana en l'àmbit de la seua disciplina.

 

Competències específiques (CE):>>conceptuals

 • CC15 : Coneixement de les principals etapes, moviments, autors i obres de la literatura de la segona llengua.

 

Competències específiques (CE):>>procedimentals

 • CP20 : Capacitat per a utilitzar els recursos i materials pertinents (repertoris bibliogràfics, diccionaris, obres de referència, edicions crítiques, traduccions i TIC) com un aprendiente autònom capaç de controlar el propi procés d'aprenentatge i de progressar-hi de manera independent.

 

Competències específiques (CE):>>actitudinals

 • CA22 : Ser capaç de valorar i aprofitar el plurilingüisme i la multiculturalitat com a agent social partícip en la construcció d'una societat plural i tolerant a partir de la pròpia configuració multicultural del món hispànic.
 • CA23 : Ser capaç de mostrar una actitud crítica i autocrítica en el procés d'aprenentatge.
 • CA24 : Capacitat per a mostrar compromís social amb la igualtat entre homes i dones, la pluralitat i diversitat de realitats de la societat actual, la pau i la democràcia.

 

GRAU EN ESTUDIS ANGLESOS

 

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat d'anàlisi, síntesi i raonament crític.
 • CG4 : Capacitat de treball i lideratge en equip.
 • CG7 : Coneixement teòric i pràctic i apreciació de la diversitat i la multiculturalitat en l'àmbit nacional o internacional.
 • CG8 : Capacitat de respectar els drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones, el respecte i la promoció dels drets humans i els principis d'igualtat d'oportunitats, no-discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat.

 

Competències específiques (CE)

 • CE10 : Ser capaç de conèixer la literatura d'una llengua diferent de l'anglès (una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana o una segona llengua estrangera).
 • CE16 : Ser capaç d'utilitzar i conèixer les tècniques i mètodes de l'anàlisi literària.
 • CE18 : Ser capaç de comprendre i interioritzar els corrents teòrics i metodològics de la teoria i crítica literàries.
 • CE25 : Ser capaç d'identificar i plantejar la resolució de problemes, així com localitzar, utilitzar i avaluar críticament informació bibliogràfica o la informació continguda en bases de dades.

 

Competències transversals bàsiques de la UA

 • UA1 : Ser capaç de comunicar en una segona llengua diferent de l'anglès en l'àmbit de la seua disciplina.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Dotar l'estudiant dels coneixements metodològics bàsics per a l'estudi de la literatura àrab clàssica.
 • Dotar l'estudiant d'una perspectiva cronològica en l'estudi dels principals trets de la literatura àrab clàssica atenent les diverses circumstàncies culturals, socials o polítiques que els determinen.
 • Capacitarl'estudiant per a la interpretació i l'anàlisi de les obres més representatives del període a partir dels seus principals trets esteticoliteraris. 
 • Fomentar la capacitat crítica dels alumnes pel que fa a les característiques literàries del món àrab clàssic i en relació amb els seus coneixements preformatius de cultura general i de literatura.
 • Fomentar la capacitat de recerca i síntesi d'informació dels alumnes pel que fa als continguts de la matèria.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

Conceptuales

1. Conocer varios de los principales géneros, autores y obras de la literatura árabe clásica.
2. Conocer algunos acontecimientos socioculturales de la historia árabe islámica para entender la literatura árabe clásica.
3. Conocer los distintos ámbitos geográficos en que se desarrolla la producción literaria árabe clásica.
4. Conocer los rasgos estéticos y referenciales característicos de los distintos ámbitos o movimientos que componen la historia de la literatura árabe clásica.

Procedimentales

6. Analizar un texto literario árabe de época clásica atendiendo a su forma y mensaje.
7. Relacionar un texto literario árabe de época clásica con los acontecimientos socioculturales y a las particularidades geográficas que lo determinan.
8. Reconocer el ámbito o movimiento literario al que pertenece un texto árabe de época clásica.
9. Distinguir e identificar los distintos géneros de la literatura árabe clásica.
10. Buscar, ordenar y sintetizar información sobre literatura árabe clásica y su interpretación crítica.
11. Establecer relaciones entre la tradición literaria árabe y otras tradiciones literarias con voluntad comparativa.
12. Exponer oralmente y por escrito enunciados y argumentos de valoración personal sobre la literatura árabe clásica.
13. Reconocer patrones de comportamiento comunes y deslindar actitudes intelectuales de valor universal.

Actitudinales

14. Mostrar juicio crítico.
15. Mostrar un espíritu reflexivo no excluyente con respecto a los paradigmas culturales, sociales y políticos de la civilización árabe representados en su literatura.
16. Moderar los valores y actitudes personales sobre el mundo árabe en general atendiendo a una visión tolerante y plural del ejercicio literario.
17. Estimular el hábito de lectura de textos y obras de la literatura árabe contemporánea a través de traducciones.
18. Estimular el conocimiento del mundo como forma de interpretar e interrelacionar distintas tradiciones literarias.

 

 

Dades generals

Codi: 29610
Professor/a responsable:
DONOSO JIMENEZ, ISAAC
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIES INTEGRADES
  Àrea: ESTUDIS ÀRABS I ISLÀMICS
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix