Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guías docentes
  CATALÁN: LENGUAJE DE ESPECIALIDAD

Competencias y objetivos

 

Contexto de la asignatura para el curso 2021-22

Aquesta assignatura optativa s’inclou en la matèria del mòdul optatiu de complementació de Filologia Catalana, juntament amb Taller de Creació Literària, Literatura Catalana Medieval i Literatures Europees, Literatura Catalana Contemporània Comparada i Contrast de Llengües a partir del Català, Català: Comentari de Textos i Competència Lingüística i Didàctica de la Llengua i la Literatura (en català). Totes aquestes assignatures s’imparteixen en quart curs del grau en Filologia Catalana i són un complement adient a les matèries obligatòries. Aquesta assignatura s’ocupa de l’estudi de la terminologia: concepte, aplicacions, fonts, metodologia de recerca, etc. Proveeix, així mateix, els fonaments per a explicar el paper de la terminologia en el procés d’estandardització i normalització lingüística. En aquest sentit és una assignatura aplicada que està lligada a les grans disciplines lingüístiques i, per tant, a les assignatures obligatòries Fonètica i Fonologia Catalanes, Morfologia Catalana, de tercer curs, i Sintaxi Catalana i Semàntica i Lexicologia Catalana, de quart. Finalment, cal lligar aquesta assignatura amb les assignatures de primer curs Català: Expressió Oral i Escrita I i Català: Expressió Oral i Escrita II, atés que es treballa, també, el discurs acadèmic.

 

 

Competencias de la asignatura (verificadas por ANECA en grados y másteres oficiales)

Competencias Generales del Título (CG)

 • CG1 : Capacidad de dominar las teorías, perspectivas y conceptualizaciones clave para la construcción del marco teórico de las disciplinas lingüísticas y literarias aplicadas a la lengua y a la literatura catalanas como experto en la materia y en los diferentes perfiles profesionales.
 • CG2 : Capacidad para comprender el papel del lenguaje en la construcción del ser humano como miembro activo de una comunidad lingüística y cultural y relacionarlo con la función del individuo en la sociedad.
 • CG3 : Capacidad de desarrollar técnicas de lectura, análisis y síntesis.
 • CG4 : Capacidad para gestionar y para usar los recursos aportados por las tecnologías de la información y la comunicación y para aplicarlos a las industrias de la lengua y la literatura.

 

Competencias Generales de la UA (CGUA)

 • CGUA2 : Ser capaz de utilizar como usuario herramientas básicas en TIC.
 • CGUA3 : Ser capaz de una comunicación efectiva y un conocimiento lingüístico en una de las dos lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana (lengua castellana o lengua catalana), en su ámbito disciplinar.

 

Competencias específicas (CE)

 • CE1 : Capacidad para comunicar en la lengua catalana en situaciones comunicativas (orales y escritas) de forma que se pueda hacer viable una comunicación fluida en los medios profesionales y académicos en que se desarrollará el alumno/a en el futuro, teniendo en cuenta el conocimiento de la realidad histórica, social, institucional, cultural y artística del ámbito propio.
 • CE10 : Capacidad para utilizar los recursos y los materiales pertinentes para el autoaprendizaje (bibliográficos, diccionarios, obras de referencia, obras terminológicas, tutorías, nuevas tecnologías) y transmitir la información en lengua catalana.
 • CE11 : Ser capaz de desarrollar técnicas de lectura, análisis y síntesis; formular hipótesis de trabajo, demostrarlas con argumentos y llegar a conclusiones, así como también reconocer y aplicar la coherencia textual (estructura del texto, distribución de las ideas, progresión de la información, utilización de palabras clave), de forma que se desarrolle explicativa y argumentativamente cualquier contenido relacionado con la lengua y la literatura catalana, y poder así lograr el papel de conocedor, transmisor y asesor de los conocimientos adquiridos.
 • CE12 : Capacidad para comprender, valorar y aprovechar el plurilingüismo con una actitud favorable al proceso de normalización del catalán, para participar de la diversidad cultural y lingüística, así como también potenciarlo para un mejor desarrollo social de la lengua.
 • CE2 : Capacidad para conocer las características morfológicas, sintácticas, fonéticas y léxico-semánticas para utilizar, transmitir y aplicar los conocimientos al análisis, la comprensión y la producción del catalán en las manifestaciones orales y escritas.
 • CE6 : Ser capaz de utilizar el modelo estándar (y los diferentes subestándares) de la lengua catalana así como también conocer y saber aplicar los mecanismos de creación e innovación léxica, para adecuarse a las necesidades comunicativas del mundo actual.

 

 

 

Resultados de aprendizaje (Objetivos formativos)

 • Explicar quins són els objectius, la metodologia i les aplicacions de la terminologia, i definir les relacions que manté amb altres disciplines de la lingüística (lexicologia, lexicografia, traducció) i de les ciències en general.
 • Definir i caracteritzar el llenguatge d’especialitat en relació amb els diferents perfils professionals.
 • Conéixer els mecanismes de producció lèxica del català i de generació i d’organització dels conceptes, i preveure les dificultats que puguen plantejar, amb una especial atenció al procés de normalització terminològica.
 • Conéixer i aplicar les tècniques de redacció i les recomanacions d'estil més rellevants per a elaborar textos científics.
 • Analitzar el procés de producció dels termes des d'un punt de vista formal i conceptual.
 • Fer servir els diccionaris terminològics i explicar-ne el procés de producció.
 • Conéixer com es prepara un treball científic: vies d'accés a la informació, tècniques de documentació, recursos i fonts bibliogràfiques periòdiques (publicacions i col·leccions científiques d’editorials en català) i altres TICs.
 • Aconseguir una competència suficient en els llenguatges d’especialitat del perfil professional propi.
 • Avaluar i saber utilitzar el material terminològic i els recursos per a recollir, seleccionar i ordenar els termes.
 • Valorar el paper de la terminologia dins el procés de normalització lingüística i el paper dels serveis lingüístics i del terminòleg en la planificació lingüística, amb una especial atenció al procés de generació de neologismes.
 • Valorar l'equivalència terminològica entre les diverses llengües en un context d'internacionalització de l'activitat humana en general i, per tant, de les necessitats lingüístiques.
 • Valorar la importància de conéixer i usar els llenguatges d’especialitat en català dels diversos perfils professionals.

 

 

Objetivos específicos indicados por el profesorado para el curso 2021-22

Objectius formatius:

1. Aplicar els objectius, la metodologia i els àmbits d’actuació de la terminologia, i definir les relacions que manté amb altres disciplines de la lingüística (lexicologia, lexicografia, traducció) i de les ciències en general.
2. Caracteritzar el llenguatge d’especialitat i conéixer els trets essencials dels àmbits d’especialització, sobretot, acadèmic.
3. Explicar el paper sociocultural de la terminologia en el passat i en la societat contemporània.
4. Fer servir adequadament les eïnes bàsiques per al desenvolupament de l’activitat científica en l’estudi i en la producció terminològica en català; concretament, quant a l’àmbit de la terminologia: a) els corrents teòrics més importants, b) la bibliografia bàsica disponible, c) les bases de dades terminològiques en català i d’altres llengües i els diccionaris terminològics del català i de la resta de llengües romàniques; i quant a les habilitats intel·lectuals fonamentals: a) la recaptació, el tractament i la interpretació de les dades, b) l’elaboració i la comprovació d’hipòtesis de treball, c) l’extracció de conclusions, etc.
5. Expressar-se oralment i per escrit en un registre formal adequat per a l’àmbit acadèmic.

Objectius específics aportats pel professorat:

1. Aplicar els mecanismes de producció lèxica del català i de generació i d’organització dels conceptes, i preveure les dificultats que puguen plantejar, amb una especial atenció al procés de normalització terminològica.
2. Resoldre problemes vinculats amb la producció terminològica.
3. Explicar els trets generals dels diversos llenguatges d’especialitat (prototípicament, del món científic)
4. Atendre els trets essencials dels diversos àmbits d’especialitat per a la producció terminològica.
5. Explicar el paper de la terminologia en la vehiculació del coneixement cientificotècnic i la vertebració del coneixement i la societat (implicacions econòmiques, socials, polítiques i culturals).
6. Explicar el paper de la terminologia en el procés de normalització lingüística i el paper del llenguatge d’especialitat en el procés històric de creació de la llengua catalana.
7. Fer servir correctament i amb eficàcia comunicativa la normativa (especialment la pronúncia però també l’ortografia, la gramàtica, la lexicosemàntica i la fraseologia) que regula l’ús de la llengua en el registre formal de l’àmbit acadèmic, sobretot dels textos expositivoargumentatius (en el canal oral: exposició, debat i entrevista; en el registre escrit: informe i treball acadèmic.
8. Fer servir correctament les convencions ortotipogràfiques del registre formal escrit de l’àmbit acadèmic.

 

 

 

Datos generales

Código: 30056
Profesor/a responsable:
MARTINEZ MARTINEZ, CATERINA
Crdts. ECTS: 6,00
Créditos teóricos: 1,20
Créditos prácticos: 1,20
Carga no presencial: 3,60

Departamentos con docencia

 • Dep.: FILOLOGÍA CATALANA
  Área: FILOLOGIA CATALANA
  Créditos teóricos: 1,2
  Créditos prácticos: 1,2
  Este dep. es responsable de la asignatura.
  Este dep. es responsable del acta.

Estudios en los que se imparte