Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Course description
  CATALAN SYNTAX

Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2021-22

Aquesta assignatura obligatòria d'especialitat se situa en la matèria del mòdul d'especialitat "Llengua catalana: sincronia i diacronia" del Grau en Filologia Catalana, juntament amb "Morfologia catalana", "Sociolingüística catalana", "Els parlars catalans" i "Orígens i evolució de la llengua catalana" i "Fonètica i Fonologia Catalanes" de tercer curs; i "Semàntica i lexicologia catalana" de quart; i "Fonaments de la norma lingüística catalana" de segon i "Història social de la llengua catalana" de primer curs. Amb "Fonètica i Fonologia Catalanes", "Morfologia Catalana" i "Semàntica i lexicologia catalanes" representen l'estudi aprofundit dels subsistemes lingüístics, amb un grau de reflexió important.

Aquesta assignatura proveeix una formació fonamental per a les futures tasques professionals en què prenga part el català (docència, traducció, assessorament lingüístic i literari, planificació lingüística, etc.). 

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

General Competences (CG)

 • CG1 : Capacity to master the key theories, perspectives and conceptualisations for constructing the theoretical framework of linguistic and literary disciplines applied to Catalan language and literature as an expert on the subject and in different professional profiles.
 • CG2 : Capacity to understand the role of language in the construction of human beings as active members of a linguistic and cultural community and relate this to the function of individuals in society.
 • CG3 : Capacity to develop reading, analysis and synthesis techniques.
 • CG4 : Capacity to manage and use the resources provided by the information and communications technologies and apply those to the language and literature industries.
 • CG7 : Social commitment to the equality of men and women, the plurality and diversity of the realities of modern society, to peace and democracy.

 

General Competences acquired at University of Alicante (CGUA)

 • CGUA2 : Ability to use basic ICT tools at user level.
 • CGUA3 : Ability to communicate effectively and have linguistic understanding of one of the two official languages of the Region of Valencia (Spanish or Catalan) in their discipline.

 

Specific Competences (CE)

 • CE1 : Capacity to communicate in the Catalan language in communicative situations (oral and written), allowing fluid communication in the professional and academic areas in which the student will be working in the future, taking into account his/her knowledge of the historical, social, cultural and artistic reality of his/her context.
 • CE10 : Capacity to use the pertinent resources and materials for self-learning (bibliographies, dictionaries, reference works, terminological works, tutorials, new technologies) and transmit the information in the Catalan language.
 • CE11 : Be able to develop reading, analysis and synthesis techniques, formulate working hypotheses, demonstrate them with arguments and reach conclusions, as well as recognise and ensure the textual coherence (structure of the text, organisation of ideas, progression of information, use of keywords), to explain and argue any subject related to Catalan language and literature, thus achieving the role of expert, transmitter and adviser regarding the knowledge acquired.
 • CE12 : Capacity to understand, value and take advantage of multilingualism with an attitude favouring the standardisation of Catalan, to participate in cultural and linguistic diversity, as well as promoting it to ensure the better social development of the language.
 • CE2 : Capacity to understand morphological, syntactic, phonetic and lexico-semantic characteristics to use, transmit and apply knowledge to the analysis, comprehension and production of Catalan in oral and written forms.
 • CE3 : Capacity to understand the pragmatic, textual and discursive characteristics of the Catalan language to use, transmit and apply knowledge to the analysis, comprehension and production of Catalan in oral and written forms.
 • CE4 : Ability to understand and analyse the variants of the diachronic, diatopic and diastratic register in the Catalan language, recognising the value and richness of variation as the heritage of the Valencian, Catalan and Balearic people.
 • CE5 : Capacity to understand the history of the Catalan language through texts and the social, cultural and political changes to understand historical, social and cultural processes over time.
 • CE6 : Ability to use the standard model (and the different sub-standards) of the Catalan language, as well as understanding and knowing how to apply lexical creation and innovation mechanisms to adapt oneself to the communication needs of the modern world.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

No data

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2021-22

 

Aquesta assignatura obligatòria d'especialitat se situa en la matèria del mòdul d'especialitat "Llengua catalana: sincronia i diacronia" del Grau en Filologia Catalana, juntament amb "Morfologia catalana", "Sociolingüística catalana", "Els parlars catalans" i "Orígens i evolució de la llengua catalana" i "Fonètica i Fonologia Catalanes" de tercer curs; i "Semàntica i lexicologia catalana" de quart; i "Fonaments de la norma lingüística catalana" de segon i "Història social de la llengua catalana" de primer curs. Amb "Fonètica i Fonologia Catalanes", "Morfologia Catalana" i "Semàntica i lexicologia catalanes" representen l'estudi aprofundit dels subsistemes lingüístics, amb un grau de reflexió important.
Aquesta assignatura proveeix una formació fonamental per a les futures tasques professionals en què prenga part el català (docència, traducció, assessorament lingüístic i literari, planificació lingüística, etc.). 

1. Explicar els elements constitutius de la sintaxi del català segons una perspectiva sincrònica.

2. Fer servir adequadament les aïnes bàsiques per al desenvolupament l’activitat científica en l’estudi sintacticosemàntic en català.

2.1.  Atés un context en què cal avaluar un fenomen sintàctic, explicar-lo segons el corrent de la lingüística que millor s’hi adirà i aplicar-hi críticament la informació que en fornirà la bibliografia, els corpora textuals, el diccionaris i altres fonts.

2.2.  Atés un context en què cal avaluar un fenomen sintàctic, ser capaç de recaptar, tractar  i interpretar les dades, d’elaborar i comprovar hipòtesis de treball i d’extraure conclusions.

3. Representar en forma d'arbre esquemàtic una anàlisi sintàctica atenent els fonaments teòrics que hi donen suport.

4. Utilitzar els recursos informàtics i les noves tecnologies per a aprofundir en el coneixement de la sintaxi catalana.

5. Expressar-se oralment i per escrit en un registre formal adequat per a l’àmbit acadèmic.

6. Explicar la rellevància de la sintaxi en l’evolució del llenguatge humà i els factors que incideixen en la variació i el canvi sintàctics com a adaptació del sistema lingüístic a les necessitats comunicatives i socials dels parlants. 

7. Explicar els principals problemes associats a la sintaxi (ja siguen de caire general o vinculats als model de llengua oral formal) i la transcendència social i didàctica que poden tenir.

8. Valorar positivament la necessitat de reflexió sobre la sintaxi, sobre la manera en què s'estructuren les llengües, sobre la naturalesa de les construccions que les formen i sobre les capacitats humanes en què se sostenen.

 

 

General

Code: 30041
Lecturer responsible:
SEGURA I LLOPES, CARLES
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 1,80
Practical credits: 0,60
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: CATALAN STUDIES
  Area: CATALAN STUDIES
  Theoretical credits: 1,8
  Practical credits: 0,6
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught