Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guías docentes
  LITERATURA CATALANA: PRIMERAS GRANDES OBRAS

Competencias y objetivos

 

Contexto de la asignatura para el curso 2021-22

Es tracta d’una assignatura impartida pel Departament de Filologia Catalana i dissenyada perquè els alumnes de grau en aquesta àrea de coneixement científic assolisquen una formació sòlida en les manifestacions més primerenques de la literatura catalana, és a dir aquelles que es remunten als orígens d’aquesta, als segles XIII i XIV.

L'assignatura és obligatòria per als estudiants del grau en Filologia Catalana. Té caràcter semestral i s’imparteix en el primer semestre del curs. Consta de 6 crèdits, dels quals 2,4 són presencials i 3,6 no presencials; alhora, dels presencials 1,8 són teòrics mentre que 0,6 es dediquen a la realització de pràctiques.

Dins del pla d’estudis en què s’insereix, aquesta assignatura es justifica pel fet que una part essencial de la formació del filòleg ha de ser l’estudi sistemàtic de la història literària (principals etapes, corrents, gèneres, autors i obres) a través de l’anàlisi i de la valoració estètica i conceptual dels textos més representatius de cada moment històric i dels seus contextos de producció, amb especial referència a la seua aportació al cànon literari europeu.

Aquesta assignatura se centra en la primera etapa de l’època medieval, mentre que la segona etapa d’aquest mateixa època, segle XV, atesa la seua amplitud i especial rellevància, és objecte d’atenció en altres dues assignatures, una de 3r curs i l’altra de 4t curs, amb les quals es relaciona molt directament. Aquestes tres matèries, juntament amb les que el pla d’estudis dedica a l’estudi de la literatura moderna i contemporània o a altres més sectorials com ara la literatura popular o al teatre, constitueixen el vessant literari de la formació del filòleg especialitzat en català.

Per altra part, tant aquesta assignatura com les altres dedicades a les lletres medievals esdevenen un instrument fonamental per a l’estudi directe de la llengua antiga, per la qual cosa són complementàries de les matèries del pla d’estudis centrades específicament en l’estudi lingüístic del català.

L’alumne adquireix en aquesta assignatura coneixements i competències bàsiques per a la seua formació literària, cultural i lingüística, que li permetran assolir la capacitació necessària per a l’exercici professional, principalment, de la docència en els diferents nivells educatius i de la recerca científica i filològica, però també d’altres activitats relacionades amb l’assessorament cultural, la comunicació, el món editorial, la traducció, etc., per a les quals habilita el grau en Filologia Catalana.

 

 

Competencias de la asignatura (verificadas por ANECA en grados y másteres oficiales)

Competencias Generales del Título (CG)

 • CG1 : Capacidad de dominar las teorías, perspectivas y conceptualizaciones clave para la construcción del marco teórico de las disciplinas lingüísticas y literarias aplicadas a la lengua y a la literatura catalanas como experto en la materia y en los diferentes perfiles profesionales.
 • CG3 : Capacidad de desarrollar técnicas de lectura, análisis y síntesis.
 • CG4 : Capacidad para gestionar y para usar los recursos aportados por las tecnologías de la información y la comunicación y para aplicarlos a las industrias de la lengua y la literatura.
 • CG7 : Compromiso social cono la igualdad entre hombres y mujeres, la pluralidad y diversidad de realidades de la sociedad actual, la paz y la democracia.

 

Competencias específicas (CE)

 • CE10 : Capacidad para utilizar los recursos y los materiales pertinentes para el autoaprendizaje (bibliográficos, diccionarios, obras de referencia, obras terminológicas, tutorías, nuevas tecnologías) y transmitir la información en lengua catalana.
 • CE11 : Ser capaz de desarrollar técnicas de lectura, análisis y síntesis; formular hipótesis de trabajo, demostrarlas con argumentos y llegar a conclusiones, así como también reconocer y aplicar la coherencia textual (estructura del texto, distribución de las ideas, progresión de la información, utilización de palabras clave), de forma que se desarrolle explicativa y argumentativamente cualquier contenido relacionado con la lengua y la literatura catalana, y poder así lograr el papel de conocedor, transmisor y asesor de los conocimientos adquiridos.
 • CE7 : Capacidad de conocer las tendencias históricas de la literatura en lengua catalana y su contexto, para definir la evolución del pensamiento literario en lengua catalana y el impacto social de ella.
 • CE8 : Ser capaz de conocer las diferentes épocas, movimientos, modelos y valores descritos en la literatura catalana, así como las tradiciones en las que se enmarcan, los recursos textuales concretos que utilizan, atendiendo de forma particular el estudio comparativo de elementos de elementos comunes y diferentes, dentro del mismo contexto literario o entre diferentes contextos literarios.
 • CE9 : Capacidad para identificar las corrientes de la crítica literaria, sus categorías, conceptos y nomenclatura como un elemento clave para el desarrollo de la capacidad crítica y analítica del texto (literario, cinematográfico, publicitario), en cuanto que manifestación creativa y reflejo del contexto sociocultural.

 

 

 

Resultados de aprendizaje (Objetivos formativos)

 • Conéixer les tendències estètiques, els gèneres, els autors i les obres més representatives del període que abraça l'assignatura.
 • Conéixer el context cultural i social medieval que propicia el naixement i la primera consolidació de la literatura catalana medieval.
 • Conéixer alguns dels textos més representatius del període estudiat, a partir de la seua lectura, analítica i crítica.
 • Assolir un coneixement funcional suficient del català antic i, en una mesura menor, de l’occità.
 • Assolir un nivell de coneixement notable de les aportacions bibliogràfiques més importants sobre la matèria del curs.
 • Assolir un nivell acceptable en la pràctica de la traducció del català antic al català modern i en les tècniques d’anàlisi literària de textos corresponents a l’àmbit de l’assignatura.
 • Assolir un nivell alt de correcció lingüística i un bon grau d’acurament en l’elaboració de textos escrits pertanyents al registre científic propi de la matèria.
 • Fomentar la curiositat intel·lectual per la relació entre el passat i el present literari català, a partir de l’observació de la pervivència de tòpics i temes de les lletres catalanes del període que abraça l’assignatura en la literatura i cultura actuals.

 

 

Objetivos específicos indicados por el profesorado para el curso 2021-22


1. Assolir un coneixement general sòlid dels gèneres, de les tendències estètiques, dels autors i de les obres del període que abraça l'assignatura, degudament contextualitzats en el marc històric, social i cultural corresponent.
2. Assolir un coneixement específic i aprofundit dels textos fonamentals del període, a partir de la lectura, analítica i crítica, de les obres objecte d’estudi de l’assignatura.
3. Identificar autors i obres del període i situar-los en el seu context adequat. Identificar els gèneres literaris estudiats per les característiques textuals que presenten.
4. Identificar les característiques, estructura, finalitat, tòpics del text medieval.
5. Assimilar críticament les aportacions bibliogràfiques de l’assignatura.
6. Assolir un nivell alt en la pràctica de la intratraducció o traducció al català modern, l’anàlisi i la interpretació literàries de textos medievals corresponents a l’àmbit de l’assignatura.
7. Assolir un grau mitjà-alt en el maneig dels mètodes i tècniques de recerca científica, especialment aplicats als autors i textos de l’assignatura.
8. Assolir un maneig raonable dels múltiples recursos i materials (bibliogràfics, electrònics) pertinents per a l’estudi de l’assignatura.

9. Fer servir correctament i amb eficàcia comunicativa la normativa (especialment la pronúncia però també l’ortografia, la gramàtica, la lexicosemàntica i la fraseologia) que regula l’ús de la llengua en el registre formal de l’àmbit acadèmic, sobretot dels textos expositivoargumentatius (en el canal oral: exposició, debat i entrevista; en el registre escrit: informe i treball acadèmic.

10. Fer servir correctament les convencions ortotipogràfiques del registre formal escrit de l’àmbit acadèmic.

11. Fomentar un grau d’interés i curiositat intel·lectual notables per la cultura literària catalana dels segles XIII i XIV i una sensibilitat per la lectura d’alguns dels exponents principals d’aquesta.

 

 

Datos generales

Código: 30021
Profesor/a responsable:
MARTINEZ PEREZ, VICENT
Crdts. ECTS: 6,00
Créditos teóricos: 1,80
Créditos prácticos: 0,60
Carga no presencial: 3,60

Departamentos con docencia

 • Dep.: FILOLOGÍA CATALANA
  Área: FILOLOGIA CATALANA
  Créditos teóricos: 1,8
  Créditos prácticos: 0,6
  Este dep. es responsable de la asignatura.
  Este dep. es responsable del acta.

Estudios en los que se imparte