Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PROSA CATALANA CONTEMPORÀNIA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

 

 

 

                        

 

Aquesta assignatura pretén oferir una introducció general a la narrativa catalana contemporània, principalment del segle XX, amb una atenció específica als fets i a les idees historicoculturals que són a la base dels grans canvis estètics d'aquest segle. De manera complementària a “Introducció a les Grans Obres de la Literatura Catalana Contemporània”, a “Introducció als Llenguatges Teatrals” i a “Cultura i Literatura Popular Catalana”, aquesta matèria aprofundirà en l’anàlisi de les mostres de la narrativa catalana del període esmentat.
L’assignatura s’ofereix a l’alumnat del Grau en Filologia Catalana que inicia progressivament l’especialització en els autors catalans i les seues obres. En aquesta ocasió, hi haurà un tractament de la prosa de ficció i de no ficció, això és, que aborden l’expressió íntima de l’escriptor. En el seu desenvolupament, l’alumnat coneixerà tècniques d’anàlisi i de comentari dels textos i de les lectures proposades.
D’igual manera, es treballaran aspectes actitudinals que fomenten en l’alumnat una actitud positiva envers la literatura dins del conjunt de manifestacions artístiques de la cultura catalana. Cerquem el foment del sentit crític de l’alumnat, tot i obtenir una contextualització històrica i estètica que permeta a aquest les eines vàlides per assolir els objectius plantejats i abordar amb suficiència les expectatives laborals futures on la literatura siga un dels eixos d’avaluació.

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat de dominar les teories, perspectives i conceptualitzacions clau per a la construcció del marc teòric de les disciplines lingüístiques i literàries aplicades a la llengua i a la literatura catalanes com a expert en la matèria i en els diferents perfils professionals.
 • CG3 : Capacitat de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi.
 • CG4 : Capacitat per a gestionar i per a usar els recursos aportats per les tecnologies de la informació i la comunicació i per a aplicar-los a les indústries de la llengua i la literatura.
 • CG7 : Compromís social con la igualtat entre homes i dones, la pluralitat i diversitat de realitats de la societat actual, la pau i la democràcia.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
 • CGUA3 : Ser capaç d'una comunicació efectiva i un coneixement lingüístic en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana (llengua castellana o llengua catalana) en l'àmbit de la seua disciplina.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Capacitat per a comunicar-se en llengua catalana en situacions comunicatives (orals i escrites) per a fer viable una comunicació fluida en els mitjans professionals i acadèmics en què l'alumne exercirà la seua activitat, tenint en compte el coneixement de la realitat històrica, social, institucional, cultural i artística de l'àmbit propi.
 • CE10 : Capacitat per a utilitzar els recursos i els materials pertinents per a l'autoaprenentatge (bibliogràfics, diccionaris, obres de referència, obres terminològiques, tutories, noves tecnologies) i transmetre la informació en llengua catalana.
 • CE11 : Ser capaç de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi; formular hipòtesis+B1782 de treball, demostrar-les amb arguments i arribar a conclusions, així com també reconèixer i aplicar la coherència textual (estructura del text, distribució de les idees, progressió de la informació, utilització de paraules clau), de manera que es desenvolupe explicativament i argumentativament qualsevol contingut relacionat amb la llengua i la literatura catalana, i poder així aconseguir el paper de coneixedor, transmissor i assessor dels coneixements adquirits.
 • CE12 : Capacitat per a comprendre, valorar i aprofitar el plurilingüisme amb una actitud favorable al procés de normalització del català, per a participar de la diversitat cultural i lingüística, així com també potenciar-l+B1729o per a un millor desenvolupament social de la llengua.
 • CE3 : Capacitat per a conèixer les característiques pragmàtiques, textuals i discursives de la llengua catalana per a utilitzar, transmetre i aplicar els coneixements a l'anàlisi, la comprensió i la producció del català en les manifestacions orals i escrites.
 • CE4 : Ser capaç de conèixer i analitzar les variants de registre diacròniques, diatòpiques i diastràtiques de la llengua catalana reconeixent el valor i la riquesa de la variació com a patrimoni dels valencians, catalans i balears.
 • CE5 : Capacitat per a comprendre la història de la llengua catalana a través dels textos, els canvis socials, culturals i polítics de manera que es puga establir una ordenació històrica, social i cultural.
 • CE6 : Ser capaç d'utilitzar el model estàndard (i els diferents subestàndars) de la llengua catalana, i també conèixer i saber aplicar els mecanismes de creació i innovació lèxica per a adequar-se a les necessitats comunicatives del món actual.
 • CE7 : Capacitat de conèixer les tendències històriques de la literatura en llengua catalana i el seu context, per a definir l'evolució del pensament literari en llengua catalana i l'impacte social que té.
 • CE8 : Ser capaç de conèixer les diferents èpoques, moviments, models i valors descrits en la literatura catalana, així com les tradicions en les quals s'emmarquen, els recursos textuals concrets que utilitzen, atenent particularment l'estudi comparatiu d'elements comuns i diferents dins del mateix context literari o entre contextos literaris diferents.
 • CE9 : Capacitat per a identificar els corrents de la crítica literària, les seues categories, conceptes i nomenclatura com un element clau per al desenvolupament de la capacitat crítica i analítica del text (literari, cinematogràfic, publicitari), en tant que manifestació creativa i reflex del context sociocultural.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Contextualitzar les obres literàries, és a dir, inserir-les en la societat en el moment de la seua gestació.
 • Distingir la diversitat d’escriptures literàries, sobretot, entre els models ficcionals i els no ficcionals.
 • Entendre el conjunt d'obres canòniques i saber explicar les raons de la seua posició segons estudiosos, crítics i lectors.
 • Detectar els valors ideològics de les obres literàries, a més de la seua transmissió en el conjunt de missatges que generen. Especialment pel que fa a qüestions de classes socials, gènere, opcions sexuals, posicions al si de grups perifèrics o hegemònics en una societat.
 • Fomentar el gust per la lectura.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

 

                     

 

                   

1. Ser capaç d’analitzar textos de prosa catalan del segle XX, tot estudiant-ne les tècniques bàsiques a partir de les seues últimes manifestacions en la literatura catalana, dintre del context de la literatura universal.
2. Fomentar el gust per la lectura i per la creació de textos literaris.


Objectius específics aportats pel professorat:
1. Fer servir correctament i amb eficàcia comunicativa la normativa (especialment la pronúncia però també l’ortografia, la gramàtica, la lexicosemàntica i la fraseologia) que regula l’ús de la llengua en el registre formal de l’àmbit acadèmic, sobretot dels textos expositivoargumentatius (en el canal oral: exposició, debat i entrevista; en el registre escrit: informe i treball acadèmic.
2. Fer servir correctament les nocions característics dels corrents d'història i de pensament dels segle XX.

 

 

 

Dades generals

Codi: 30020
Professor/a responsable:
CORTES ORTS, CARLES
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA CATALANA
  Àrea: FILOLOGIA CATALANA
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix