Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
CATALÀ: EXPRESSIÓ ORAL I ESCRITA I

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Aquesta assignatura s’ubica en la matèria «Ús del català: llengua i recursos» del mòdul d’especialitat del grau en Filologia Catalana. Les assignatures d’aquesta matèria s’imparteixen al llarg del primer i segon curs i parteixen de l’aprenentatge deductiu amb l’objectiu central d’aconseguir la competència lingüística i comunicativa en català de l’alumnat. Concretament, aquesta és una assignatura de primer curs, primer semestre, pensada per a garantir una formació bàsica en els aspectes descriptius i normatius de la llengua catalana, coneixements imprescindibles per a qualsevol graduat/da en Filologia Catalana, ja que en el desenvolupament de la seua tasca professional hauran de contribuir al coneixement, difusió i normalització de la llengua catalana en la societat actual.
Està especialment relacionada –i n’és complementària— amb l’assignatura «Català: Expressió oral i escrita II», que s’imparteix en el segon quadrimestre.

Es pot veure la guia completa d'aquesta assignatura en  el web del Departament de Filologia Catalana (http://www.ua.es/dfc/) dins "ASSIGNATURES", "Guies docents (Graus).

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG2 : Capacitat per a comprendre el paper del llenguatge en la construcció de l'ésser humà com a membre actiu d'una comunitat lingüística i cultural i relacionar-lo amb la funció de l'individu en la societat.
 • CG3 : Capacitat de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi.
 • CG7 : Compromís social con la igualtat entre homes i dones, la pluralitat i diversitat de realitats de la societat actual, la pau i la democràcia.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
 • CGUA3 : Ser capaç d'una comunicació efectiva i un coneixement lingüístic en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana (llengua castellana o llengua catalana) en l'àmbit de la seua disciplina.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Capacitat per a comunicar-se en llengua catalana en situacions comunicatives (orals i escrites) per a fer viable una comunicació fluida en els mitjans professionals i acadèmics en què l'alumne exercirà la seua activitat, tenint en compte el coneixement de la realitat històrica, social, institucional, cultural i artística de l'àmbit propi.
 • CE11 : Ser capaç de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi; formular hipòtesis+B1782 de treball, demostrar-les amb arguments i arribar a conclusions, així com també reconèixer i aplicar la coherència textual (estructura del text, distribució de les idees, progressió de la informació, utilització de paraules clau), de manera que es desenvolupe explicativament i argumentativament qualsevol contingut relacionat amb la llengua i la literatura catalana, i poder així aconseguir el paper de coneixedor, transmissor i assessor dels coneixements adquirits.
 • CE12 : Capacitat per a comprendre, valorar i aprofitar el plurilingüisme amb una actitud favorable al procés de normalització del català, per a participar de la diversitat cultural i lingüística, així com també potenciar-l+B1729o per a un millor desenvolupament social de la llengua.
 • CE2 : Capacitat per a conèixer les característiques morfològiques, sintàctiques, fonètiques i lexicosemàntiques per a utilitzar, transmetre i aplicar els coneixements a l'anàlisi, la comprensió i la producció del català en les manifestacions orals i escrites.
 • CE3 : Capacitat per a conèixer les característiques pragmàtiques, textuals i discursives de la llengua catalana per a utilitzar, transmetre i aplicar els coneixements a l'anàlisi, la comprensió i la producció del català en les manifestacions orals i escrites.
 • CE6 : Ser capaç d'utilitzar el model estàndard (i els diferents subestàndars) de la llengua catalana, i també conèixer i saber aplicar els mecanismes de creació i innovació lèxica per a adequar-se a les necessitats comunicatives del món actual.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer els conceptes de llengua i dialecte, normalització i normativització.
 • Conèixer els conceptes de competència gramatical, competència sociolingüística, competència discursiva i competència estratègica.
 • Conèixer les característiques de la variació diafàsica, especialment els factors que condicionen el registre.
 • Conèixer les característiques de la llengua escrita, així com les diferències amb la llengua oral i les condicions de llegibilitat d'un text
 • Conèixer les propietats dels text: adequació, coherència i cohesió.
 • Conèixer les característiques dels disferents tipus de text, especialment els més utilitzats en l'àmbit acadèmic i professional.
 • Conèixer la normativa del català, especialment la pròpia del model estàndard valencià.
 • Conèixer el funcionament d'un processador de texts i altres TIC que permeten l'elaboració d'un text escrit correcte.
 • Produir diferents tipus de texts escrits que permeten satisfer adequadament les necessitats comunicatives que genera el context social immediat, el medi acadèmic universitari, i el medi professional del futur. Això implicarà generar, seleccionar i ordenar les idees, recursos per a lligar les idees (paràgrafs, marques en el text i connectors), adequar el text al destinatari i revisar i corregir el text segons la normativa del català.
 • Transformar textos poc coherents i cohesionats en textos coherents i cohesionats.
 • Canviar el registre poc formal d'un text escrit a un de més formal, amb les consegüents consideracions vinculades a l'estil, la normativa, els convencions, etc.
 • Impersonalitzar i objectivitzar un text molt modalitzat.
 • Transformar un text oral col·loquial en un text escrit estàndard.
 • Transformar un text escrit per a ser llegit en un text escrit per a ser dit.
 • Utilitzar amb seguretat el processador de textos per a redactar i corregir texts.
 • Confegir diferents tipus de textos utilitzant l'ordinador, especialment expositius (un resum, un treball monogràfic, una ressenya, un comentari de text), i també argumentatius (sobre un tema d'actualitat) de manera reeixida (adequats, coherents, cohesionats, correctes i llegibles).
 • Valorar la importància de la reflexió sobre els mecanismes de producció de textos escrits per a millorar les destreses comunicatives.
 • Valorar positivament l'ús de textos escrits en valencià en qualsevol situació comunicativa.
 • Valorar la normalització del valencià com una necessitat peremptòria per a la seua supervivència.
 • Comprometre's a treballar per la igualtat entre homes i dones i valorar la múltiple conformació de la societat actual, amb una actitud de respecte cap als drets fonamentals dels persones.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

1. Objectius generals
L'objectiu general és que l'alumnat augmente la competència lingüística i la
competència comunicativa en català.
1.1. Objectius conceptuals
1. Conéixer els conceptes de llengua i dialecte, normalització i normativització.
2. Conéixer els conceptes de competència gramatical, competència
sociolingüística, competència discursiva i competència estratègica.
3. Conéixer les característiques de la variació diafàsica, especialment els factors
que condicionen el registre.
4. Conéixer les característiques de la llengua escrita, així com les diferències
amb la llengua oral i les condicions de llegibilitat d'un text
5. Conéixer les propietats dels text: adequació, coherència i cohesió.
6. Conéixer les característiques dels distints tipus de text, especialment els més
utilitzats en l'àmbit acadèmic i professional.
7. Conéixer la normativa del català, especialment la pròpia del model estàndard
valencià.
8. Conéixer el funcionament d'un processador de texts i altres TIC que permeten
l’elaboració d’un text escrit correcte.
1.2. Objectius procedimentals
9. Produir diferents tipus de texts escrits que permeten satisfer adequadament
les necessitats comunicatives que genera el context social immediat, el medi
acadèmic universitari, i el medi professional del futur. Això implicarà generar,
seleccionar i ordenar les idees, recursos per a lligar les idees (paràgrafs,
marques en el text i connectors), adequar el text al destinatari i revisar i
corregir del text segons la normativa del català.
10. Transformar texts poc coherents i cohesionats en texts coherents i
cohesionats.
11. Canviar el registre poc formal d'un text escrit a un de més formal, amb les
consegüents consideracions vinculades a l’estil, la normativa, les convencions,
etc.
12. Impersonalitzar i objectivitzar un text molt modalitzat.
13. Transformar un text oral col·loquial en un text escrit estàndard.
14. Transformar un text escrit per a ser llegit en un text escrit per a ser dit.
15. Utilitzar amb seguretat el processador de texts per redactar i corregir texts.
16. Confegir distints tipus de texts utilitzant l'ordinador, especialment expositius
(un resum, un treball monogràfic, una ressenya, un comentari de text) i també
argumentatius (sobre un tema d'actualitat) de manera reeixida (adequats,
coherents, cohesionats, correctes i llegibles).
1.3. Objectius actitudinals
17. Valorar la importància de la reflexió sobre els mecanismes de producció de
texts escrits per a millorar les destreses comunicatives.
18. Valorar positivament l'ús de texts escrits en valencià en qualsevol situació
comunicativa.
19. Valorar la normalització del valencià com una necessitat peremptòria per a la
seua supervivència.
20. Comprometre's a treballar per la igualtat entre homes i dones i valorar la
múltiple conformació de la societat actual, amb una actitud de respecte cap als
drets fonamentals de les persones.

 

 

Dades generals

Codi: 30011
Professor/a responsable:
MARTOS SANCHEZ, JOSEP LLUIS
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA CATALANA
  Àrea: FILOLOGIA CATALANA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix