Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
LINGÜÍSTICA CLÍNICA: TRASTORNS DEL LLENGUATGE I DE LA PARLA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2012-13

Sense dades

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

GRAU EN FILOLOGIA CATALANA

 

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat de dominar les teories, perspectives i conceptualitzacions clau per a la construcció del marc teòric de les disciplines lingüístiques i literàries aplicades a la llengua i a la literatura catalanes com a expert en la matèria i en els diferents perfils professionals.
 • CG2 : Capacitat per a comprendre el paper del llenguatge en la construcció de l'ésser humà com a membre actiu d'una comunitat lingüística i cultural i relacionar-lo amb la funció de l'individu en la societat.
 • CG3 : Capacitat de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi.
 • CG7 : Compromís social con la igualtat entre homes i dones, la pluralitat i diversitat de realitats de la societat actual, la pau i la democràcia.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
 • CGUA3 : Ser capaç d'una comunicació efectiva i un coneixement lingüístic en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana (llengua castellana o llengua catalana) en l'àmbit de la seua disciplina.

 

Competències específiques (CE)

 • CE10 : Capacitat per a utilitzar els recursos i els materials pertinents per a l'autoaprenentatge (bibliogràfics, diccionaris, obres de referència, obres terminològiques, tutories, noves tecnologies) i transmetre la informació en llengua catalana.
 • CE11 : Ser capaç de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi; formular hipòtesis+B1782 de treball, demostrar-les amb arguments i arribar a conclusions, així com també reconèixer i aplicar la coherència textual (estructura del text, distribució de les idees, progressió de la informació, utilització de paraules clau), de manera que es desenvolupe explicativament i argumentativament qualsevol contingut relacionat amb la llengua i la literatura catalana, i poder així aconseguir el paper de coneixedor, transmissor i assessor dels coneixements adquirits.
 • CE12 : Capacitat per a comprendre, valorar i aprofitar el plurilingüisme amb una actitud favorable al procés de normalització del català, per a participar de la diversitat cultural i lingüística, així com també potenciar-l+B1729o per a un millor desenvolupament social de la llengua.

 

GRAU EN ESPANYOL: LLENGUA I LITERATURES

 

Competències genèriques de grau

 • CG1 : Ser capaç de dominar les teories, perspectives i conceptualitzacions clau per a la construcció del marc teòric de les disciplines lingüístiques i literàries aplicades a la llengua espanyola i a la seua literatura com a expert en aquesta matèria i en els diferents perfils professionals.
 • CG2 : Capacitat per a comprendre el paper del llenguatge en la construcció de l'ésser humà com a membre actiu d'una comunitat lingüística i cultural i relacionar-ho amb la funció de l'individu en la societat.
 • CG3 : Ser capaç de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi.

 

Competències genèriques de la UA

 • CUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
 • CUA3 : Ser capaç d'expressar-se correctament de manera oral i per escrit en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana en l'àmbit de la seua disciplina.

 

Competències específiques (CE):>>conceptuals

 • CC5 : Capacitat per a comunicar en la llengua de l'especialitat (espanyol) i en una segona llengua en situacions orals i escrites per a fer viable la comunicació fluida en els mitjans professionals i acadèmics en els quals l'alumne exercirà la seua activitat en el futur.

 

Competències específiques (CE):>>procedimentals

 • CP18 : Ser capaç d'utilitzar el model estàndard de la llengua espanyola, així com els mecanismes de creació i innovació lèxica com a membre actiu d'una societat en constant evolució, per a adequar la llengua espanyola a les necessitats comunicatives dels seus parlants.
 • CP20 : Capacitat per a utilitzar els recursos i materials pertinents (repertoris bibliogràfics, diccionaris, obres de referència, edicions crítiques, traduccions i TIC) com un aprendiente autònom capaç de controlar el propi procés d'aprenentatge i de progressar-hi de manera independent.

 

Competències específiques (CE):>>actitudinals

 • CA22 : Ser capaç de valorar i aprofitar el plurilingüisme i la multiculturalitat com a agent social partícip en la construcció d'una societat plural i tolerant a partir de la pròpia configuració multicultural del món hispànic.
 • CA23 : Ser capaç de mostrar una actitud crítica i autocrítica en el procés d'aprenentatge.
 • CA24 : Capacitat per a mostrar compromís social amb la igualtat entre homes i dones, la pluralitat i diversitat de realitats de la societat actual, la pau i la democràcia.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Objectius competencials i conceptuals de la matèria

OC1 - Reflexionar sobre la naturalesa complexa dels fets lingüístics i la necessitat d'entendre el llenguatge humà com un fenomen multidimensional.

OC2 - Comprendre què és, per a què s'usa, com s'expressa i com funciona el llenguatge humà.

OC3 - Ser conscient de les modalitats principals d'existència del llenguatge, prenent com a base els mecanismes a través dels quals es produeix i rep un missatge.

OC4 - Tenir una visió de la lingüística no com un camp científic estàtic i desconnectat de les necessitats i els problemes lingüístics de les societats humanes, sinó com una disciplina en continu desenvolupament i enriquiment.

OC5 - Conèixer el concepte de lingüística clínica i comprendre'n millor el propòsit, els mètodes i la raó de ser (què estudia, com ho estudia i per què ho estudia).

OC6 - Ser conscient de la diversitat de propostes de classificació dels trastorns del llenguatge i la parla.

OC7 - Comprendre per què és necessària la distinció de diversos models de trastorns del llenguatge i la parla.

OC8 – Conèixer els principals trastorns del llenguatge i la parla.

OC9 - Apropar l'alumnat a algunes de les publicacions més actuals sobre l'estudi dels trastorns del llenguatge i la parla.

OC10 - Tenir una visió global de la diversitat de la informació existent en la xarxa sobre la lingüística clínica i de les possibilitats que aquesta informació ofereix als estudiants.

Objectius competencials i procedimentals de la matèria

OP1 - Identificar i revisar les creences i actituds pròpies quant a l'estudi lingüístic dels trastorns del llenguatge i la parla.

OP2 - Sotmetre a debat conjunt les creences pròpies i extraure'n conclusions individuals.

OP3 - Diferenciar els trastorns de la parla dels trastorns del llenguatge.

OP4 - Explicar la relació entre els trastorns del llenguatge i la parla.

OP5 - Enumerar i analitzar els diversos models de classificació dels trastorns del llenguatge i la parla.

OP6 - Aplicar els coneixements apresos en aquesta matèria a exemples aplicables a la futura pràctica professional.

OP7 - Posar exemples que manifesten els diversos tipus de trastorns del llenguatge.

OP8 - Analitzar la importància i les conseqüències socials que presenten els trastorns del llenguatge i la parla al món.

OP9 - Explicar la manera com ajuden els continguts apresos en aquesta assignatura a comprendre millor la lectura de textos sobre els tipus de trastorns del llenguatge i la parla.

OP10 - Mostrar un desenvolupament de destreses instrumentals alternatives en la forma d'estudi, introduint l'ús d'Internet.

OP11 - Avaluar les pàgines web de lingüística clínica en Internet en funció de criteris de qualitat, accessibilitat, actualització de les dades i estructuració interna de la informació.

OP12 - Organitzar la informació d'acord amb les pròpies necessitats presents i futures.

OP13 - Establir connexions entre els continguts d'aquesta matèria i els tractats tant en les matèries que componen el minor en lingüística com en les matèries del grau que estan cursant.

Objectius competencials i actitudinals de la matèria

OA1 - Sentir curiositat pels continguts de l'assignatura.

OA2 - Adoptar actituds de respecte i comprensió cap als diversos tipus de trastorns del llenguatge i les persones que els pateixen.

OA3 - Valorar el futur paper com a especialistes en l'àmbit lingüístic.

OA4 - Mostrar una actitud positiva davant els recursos audiovisuals i les noves tecnologies aplicades a l'estudi dels trastorns del llenguatge i la parla.

OA5 - Valorar la importància d'avaluar la informació lingüística a què s'accedeix en Internet.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2012-13

Sense dades

 

 

Dades generals

Codi: 31751
Professor/a responsable:
Sense dades
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,40
Crèdits pràctics: 2,00
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ESPANYOLA, LINGÜÍSTICA GENERAL I TEORIA DE LA LITERATURA
  Àrea: LLENGUA ESPANYOLA
  Crèdits teòrics: 0,4
  Crèdits pràctics: 2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix