Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
LLENGUA ALEMANYA II

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2012-13

Tiene como objetivo situar la asignatura en el perfil profesional, en el plan formativo del grado y su coordinación con el resto de asignaturas. Esta asignatura transversal se encuadra en los niveles del Marco Común Europeo de Lenguas y pretende transmitir las competencias lingüísticas (gramatical, léxica, semántica, fonológica, ortográfica y ortoépica) en lengua alemana. Objetivo de esta asignatura es consolidar los conocimientos del nivel A1/A2 y cubrir los contenidos B1. El proceso enseñanza-aprendizaje de la lengua alemana se realiza en un marco comunicativo, no obstante los temas de descripción lingüística y cultural se ubican en un marco teórico. De acuerdo con el perfil del alumno, se realizará un trabajo contrastivo cultural, lingüístico o literario que le permitirá ver la lengua y cultura alemana en el contexto de las lenguas del estudio del alumno (L1, L2, L3). 19.Saber identificar por el contexto palabras desconocidas en temas relacionados. 20.Saber participar en conversaciones en situaciones estructuradas. 21.Saber comunicarse en tareas sencillas y habituales que requieren un intercambio directo de información. OBJETIVOS ACTITUDINALES 22.Ser capaz de trabajar en pareja o en grupo y respetar el turno de palabras en lengua extranjera y materna. 23.Saber reaccionar ante un estímulo recibido y contestar dentro del contexto del tema en lengua alemana. 24. Desarrollar una capacidad crítica ante situaciones concretas y sensibilizarse respecto a diferencias y similitudes entre las lenguas que conoce. 25. Aprender a ser participativo y valorar la opinión de los demás.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG2 : Capacitat per a comprendre el paper del llenguatge en la construcció de l'ésser humà com a membre actiu d'una comunitat lingüística i cultural i relacionar-lo amb la funció de l'individu en la societat.
 • CG3 : Capacitat de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi.
 • CG7 : Compromís social con la igualtat entre homes i dones, la pluralitat i diversitat de realitats de la societat actual, la pau i la democràcia.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA1 : Capacitat per a comunicar-se en una segona llengua en situacions comunicatives (orals i escrites) de manera que l'alumnat adquirisca un nivell equivalent al B1 del marc comú de referència europeu.
 • CGUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Capacitat per a comunicar-se en llengua catalana en situacions comunicatives (orals i escrites) per a fer viable una comunicació fluida en els mitjans professionals i acadèmics en què l'alumne exercirà la seua activitat, tenint en compte el coneixement de la realitat històrica, social, institucional, cultural i artística de l'àmbit propi.
 • CE10 : Capacitat per a utilitzar els recursos i els materials pertinents per a l'autoaprenentatge (bibliogràfics, diccionaris, obres de referència, obres terminològiques, tutories, noves tecnologies) i transmetre la informació en llengua catalana.
 • CE11 : Ser capaç de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi; formular hipòtesis+B1782 de treball, demostrar-les amb arguments i arribar a conclusions, així com també reconèixer i aplicar la coherència textual (estructura del text, distribució de les idees, progressió de la informació, utilització de paraules clau), de manera que es desenvolupe explicativament i argumentativament qualsevol contingut relacionat amb la llengua i la literatura catalana, i poder així aconseguir el paper de coneixedor, transmissor i assessor dels coneixements adquirits.
 • CE12 : Capacitat per a comprendre, valorar i aprofitar el plurilingüisme amb una actitud favorable al procés de normalització del català, per a participar de la diversitat cultural i lingüística, així com també potenciar-l+B1729o per a un millor desenvolupament social de la llengua.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Adquirir el nivell de competència B1.2 en alemany segons el Marc Comú Europeu de Referència (MCER).
 • Consolidar les habilitats per a comunicar-se eficaçment en alemany, a través del treball en totes les destreses.
 • Desenvolupar l'autoaprenentatge a través de les TIC.
 • Conèixer aspects culturals i sociolingüístics dels països de llengua alemanya.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2012-13

OBJETIVOS FORMATIVOS 1. Competencia lingüística en lengua alemana a nivel de A2.1 del Marco Común Europeo; dominar niveles básicos de expresión y comprensión en lengua alemana. 2. Conocer y desarrollar competencias lingüísticas a nivel de comprensión, expresión e interacción. . 3. Conocer a nivel básico las características morfológicas, sintácticas, fonéticas, léxicas y pragmáticas de la lengua alemana. OBJETIVOS CONCEPTUALES Dominar los niveles comunes de referencia del MCR A2, B.1 en cuanto a comprensión auditiva y lectora, expresión e interacción oral y escrita en lengua alemana. 4. Ser capaz de hacer una descripción sencilla y detallada. 5. Ser capaz de narrar una historia, experiencias y emociones. 6. Ser capaz de desarrollar y expresar argumentos, opiniones y planes. 7. Ser capaz de hacer declaraciones ensayadas sobre un tema general. 9. Saber escribir un texto sencillo y cohesionado sobre un tema cotidiano. 10. Ser capaz de escribir una descripción de un cuadro artístico, un viaje etc. OBJETIVOS PROCEDIMENTALES 11.Ser capaz de entender y aplicar estructuras lingüísticas que pertenecen a los niveles de referencia A1/A2.1(umbralB1). 12.Ser capaz de comprender y producir textos sencillos y cohesionados de temas cotidianos. 13.Saber escribir descripciones sencillas y detalladas sobre temas cotidianos. 14.Saber establecer contacto social: presentaciones, agradecimientos. 15.Comprender las principales ideas de un discurso claro estándar. 16.Saber identificar el tema sobre el que se discute. 17.Ser capaz de seguir indicaciones detalladas. 18.Reconocer las ideas significativas de un texto informativo.

 

 

Dades generals

Codi: 31221
Professor/a responsable:
MARTI MARCO, MARIA ROSARIO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIES INTEGRADES
  Àrea: FILOLOGIA ALEMANYA
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 1,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix